WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню дидактичних умов підвищення ефективності організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей як складової професійної освіти. У роботі уточнено поняття „самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів-майбутніх економістів", розширені критерії, показники ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, проаналізовано проблеми визначення й класифікації видів СНПДС. До дидактичних умов підвищення ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів-економістів відносяться: новітні інформаційні технології, кейс-методика, проблемне навчання, технологія навчання в малих групах, інтегрований підхід. Вироблено авторське визначення самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, впроваджується поняття „інтегровані завдання". Розроблено методику організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у поєднанні з кейс-методикою, інтегрованими заняттями, новітніми інформаційними технологіями, проблемним навчанням, навчанням у малих групах.

Розроблено і впроваджено механізм визначення типологічних груп і рівнів сформованості вмінь і навичок самостійного навчання, визначено критерії оцінювання результатів виконання завдань для самостійного опрацювання. Доводиться та експериментально перевіряється взаємозв'язок дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів й ефективності навчання.

Ключові слова: самостійна навчально-пізнавальна діяльність, самостійна робота, дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності, кейс-методика, проблемне навчання, навчання в малих групах, навчальні інформаційні технології, інтегровані заняття.

Кустовский С.М. Дидактические условия организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности будущих экономистов в высших учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Винница, 2005.

Диссертация посвящена вопросам определения дидактических условий повышения эффективности организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов экономических специальностей в контексте профессионального образования. В работе уточняется понятие "самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов-будущих экономистов".

Под самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов-будущих экономистов понимается аудиторная или внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на получение новых знаний, формирование и закрепление профессиональных умений и навыков практической деятельности и совершаемая без непосредственного руководства преподавателя или под его опосредованным руководством и тщательным контролем.

В ходе анализа научно-педагогической литературы расширяются критерии и показатели эффективности самостоятельной учебно-познавательной деятельности; акцентируется внимание на отсутствии четкого определения и классификации видов самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Раскрываются аспекты и проблемы организации и проведения самостоятельного обучения будущих экономистов; описываются методики организации самостоятельной работы студентов в практике учебно-воспитательного процесса вузов Украины, России и некоторых других стран.

В исследовании рассматриваются дидактические условия повышения эффективности самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов экономических специальностей. Таковыми являются: кейс-методика, обучение в малых группах, новейшие информационные технологии, проблемное обучение, интегрированный подход к организации занятий. Разрабатывается новая методика организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности, которая включает в себя перечисленные выше методы и технологии. Вводится понятие „интегрированные задания". Под интегрированными подразумеваются задания, которые основываются на характерных особенностях и научных понятиях профессиональных предметов, информатики и иностранных языков, имеют черты проблемности, отображают реальные жизненные ситуации, основываются на принципе личностно ориентированного подхода. Предлагается методика определения уровней развития умений и навыков самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов-экономистов. Разрабатываются критерии оценивания результатов самостоятельного учебного труда.

Процесс организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности будущих економистов происходит в соответствии с дидактическим принципом доступности обучения: от репродуктивного через евристический, частично-поисковый, проблемный к творческо-исследовательскому этапу учебной деятельности. Таким образом, студенты постепенно обучаются самостоятельности в получении знаний, формировании профессиональных учений и навыков практического применения этих знаний.

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза проверяется экспериментально. Полученные данные анализируются и обрабатываются с помощью методов математической статистики. Результаты анализа и обработки позволяют утверждать, что объединение кейс-методики, проблемного обучения, обучения в малых группах, интегрированных занятий и новейших информационных технологий с видами самостоятельной учебно-познавательной деятельности существенно повышает результативность и эффективность самостоятельного обучения, углубляет интерес к предметам и мотивацию обучения, позволяет развивать профессиональные и общеучебные умения и навыки, приближает учебный процесс к реальной профессиональной деятельности, развивает самостоятельность как черту личности.

Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность, самостоятельная работа, дидактические условия организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности, кейс-методика, проблемное обучение, обучение в малых группах, учебные информационные технологии, интегрированные занятия.

Serhiy M. Kustovsky. Didacticfactors of organization of independent educational perceptive activity of the future economists in institutions of higher education. - Manuscript.

The thesis for acquiring a scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – Vinnytsia State Pedagogical University named by Mykhaylo Kotsiubynsky, Vinnytsia, 2005.

The thesis is devoted to the exploration of the didactic factors of increasing of the effectiveness of the organization of independent educational perceptive activity of the future economists as a part of professional education. The author detailed the notion "independent educational perceptive activity of students of economic specialties". There are explained and experimentally tested the didactic factors of organization and increasing the effectiveness of students' independent educational perceptive activity (new informational technologies, case study, problem learning, small group study, integrating approach to organization of classes), there are also analyzed the fact of absence of the pure definition and classification of types of independent work. The author detailed the definition of independent educational perceptive activity taking into account the peculiarities of education of future economists. Also he introduced the didactic notion of "integrated tasks". There are proposed the methods of organization of future economists' independent educational perceptive activity in combination with case-method, new informational technologies, problem learning and study in small groups using integrating approach. The invented methods correspondence to the main didactic principles and are being explored in the thesis. The attention is devoted to the influence of these methods on the results of students' study.

The author invented and tested the method of defining of typological groups and levels of skills of independent study, defined criteria of evaluation of the results of tasks for independent learning fulfilling. There is proved and tested experimentally the interconnection of didactic factors of organization of independent educational perceptive activity and effectiveness of study.

Key words: independent educational perceptive activity, independent study, didactic factors of organization of independent educational perceptive activity, case methods, problem learning, small group study, educational information technologies, integrated lessons.


 
 

Цікаве

Загрузка...