WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

У третьому розділі "Експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів" – описується методика організації й проведення педагогічного експерименту, наводяться різноманітні статистичні дані, одержані з метою виявлення ставлення студентів і викладачів до самостійного навчання, залишкових умінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, здійснюється обробка та аналіз отриманих статистичних даних.

Завдання експерименту полягало в практичній перевірці досліджених теоретичних аспектів використання певних методик в організації СНПДС і здійсненні педагогічного пошуку шляхів оновлення практики її організації у рамках навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, що готують економістів.

В експерименті брали участь 917 студентів Хмельницького національного університету, Кам'янець-Подільського державного університету і Тернопільського комерційного інституту, підготовка яких здійснюється за економічними напрямами й спеціальностями. Об'єктом експерименту став навчально-виховний процес, під час якого застосовувалася авторська методика організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Поділ груп на експериментальну й контрольні здійснено з урахуванням таких факторів: а) групи не відрізнялись за якісним складом; б) якісний склад учасників за результатами "нульового" завдання для самостійного виконання суттєво не відрізнявся – 0,123 (середній бал).

Експеримент проводився в природних умовах навчального процесу. Контрольні зрізи в експериментальних і контрольних групах організовувалися одночасно. Студенти не знали, що беруть участь в експерименті, і не змінювали ставлення до навчання. Для порівняння з експериментальними групами формувалися контрольні групи того самого напряму професійної підготовки. Проведено аналіз дидактичних і методичних можливостей вищих навчальних закладів щодо впровадження авторської методики організації й проведення СНПДС майбутніх економістів. Методами експериментального дослідження є аналіз документації, спостереження, бесіди, хронометрування, дискусії, анкетування, вивчення педагогічного досвіду.

Проведення констатуючого експерименту показало, що самостійно навчатися вміють лише 21 % студентів. Решті характерний низький рівень умінь організації самостійної навчальної діяльності. Серед причин доречно назвати відсутність методів і технологій у навчально-виховному процесі, що розвивають самостійність студентів у власній навчально-пізнавальній діяльності. Це зумовило проведення серед студентів, які брали участь в експерименті, анкетування й тестування для виявлення психологічних та індивідуальних особливостей щодо здатності до самоорганізованості, самостійного навчання, самореалізації себе як особистості у навчально-виховному процесі. За результатами тестування та анкетування створено репрезентативну вибірку, що складалася з 417 студентів, яких було поділено на групи: експериментальну (147 осіб), першу контрольну, яка мала початковий рівень умінь і навичок СНПДС аналогічний експериментальній (159 осіб) і другу контрольну, де рівень умінь і навичок СНПДС був більш високим (111 осіб).

Під час формуючого експерименту здійснено аналіз тематики фахових курсів, курсів з інформатики та іноземної мови, що відводяться на самостійне вивчення, аналіз результатів самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Було розроблено методику організації СНПДС з урахуванням усіх виявлених недоліків. Проведений у першому розділі аналіз вимог щодо організації СНПДС дозволив скласти модель організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, згідно з якою відбувалася організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів експериментальної групи.

Навчально-виховний процес в експериментальній групі організовано таким чином, що 65-70 % навчального матеріалу відводилося на самостійне опрацювання з використанням: дидактичних ігор, кейс-методики, інтегрованого навчання, проблемного навчання, новітніх інформаційних технологій, технології навчання у малих групах під час самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Навчання у контрольних групах проходило за традиційною методикою: навчальний матеріал подавався у вигляді лекцій чи лабораторно-практичних занять, проводилися лабораторно-експериментальні роботи під безпосереднім контролем викладача тощо. Викладання в експериментальній і контрольних групах проводили одні й ті самі викладачі. Всі заняття в експериментальній групі носили характер розширених досліджень з опорою на нові, самостійно здобуті знання з економічних дисциплін й інформатики.

Методика організації і контролю СНПДС

Індивідуальні особливості студента

Методичне забезпечення СНПДС

Матеріально-технічне забезпечення СНПДС

Кваліфікаційний рівень викладача

Планування

СНПДС

Залишкові знання студентів

Мотивація СНПДС

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів

Рис. 1. Модель організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності

Для підвищення мотивації СНПДС майбутніх економістів, створення позитивної психологічної атмосфери, підвищення зацікавленості у навчальній діяльності всі завдання з предметів носили індивідуальний характер, містили елементи суперечності і новітності. Творчість студентів було активізовано шляхом застосування евристичних завдань, використання зв'язків з економікою, інформатикою, країнознавством, математикою. Контроль за діяльністю студентів проводився у формі дидактичних ігор. Заохочувався ініціативний пошук додаткових джерел самими студентами, що впливало на критерії оцінювання результатів роботи. Передбачалося використання аудіо-, відеозасобів і наявність вільного доступу до ресурсів відповідних кафедр, інформаційно-комп'ютерного центру, бібліотечних фондів.

Контрольний експеримент, що проходив на завершальному етапі експериментальної перевірки гіпотези нашого дослідження, виявив, що з упровадженням у навчальний процес підготовки економістів авторської методики організації СНПДС рівень знань і вмінь студентів експериментальної групи суттєво підвищується, поліпшується рівень практичного застосування набутих професійних навичок (рис. 2) на відміну від студентів контрольної групи № 1, де навчальний процес організовувався традиційно (рис.3). Літерами на рисунках позначаються: М – мотивація самостійного навчання, П – вміння планувати та організовувати самостійне навчання, Л – вміння працювати з різними інформаційними джерелами, К – вміння конспектувати новий матеріал, А – вміння аналізувати здобуту інформацію, Д – вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності, З – вміння представляти результати своєї діяльності на розсуд інших.

Таким чином, результати проведеного експериментального дослідження дають підстави стверджувати, що розроблена авторська методика формування вмінь і навичок під час самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів є ефективною, сприяє підвищенню рівня знань, вмінь і навичок майбутніх фахівців, активізує мотивацію та пізнавальний інтерес студентів до навчання. Отже, поставлені завдання даного дисертаційного дослідження розв'язані, мету досягнуто.

%

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

М П Л К А Д З

– показники студентів ЕГ до початку експерименту (в %);

– показники студентів ЕГ після експерименту (в %).

Рис. 2. Динаміка розвитку мотивації та вмінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів експериментальної групи

%

30

25

20

15

10

5

0

М П Л К А Д З

– показники студентів КГ-1 до початку експерименту (в %);

– показники студентів КГ-1 після експерименту (в %).

Рис. 3. Динаміка розвитку мотивації та вмінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів першої контрольної групи

ВИСНОВКИ

  1. Аналіз наукової і педагогічної літератури з проблеми дослідження дозволив визначити сутність, особливості організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів-економістів. Вивчено стан організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності у практиці вищих навчальних закладів і в працях сучасних педагогів-дослідників як в Україні, так і в країнах близького та далекого зарубіжжя. У нашому дослідженні широко представлено багатогранність і суперечливість поглядів щодо впровадження самостійності у навчанні студентів. Самостійну навчально-пізнавальну діяльність розглядаємо як вид навчання, що поєднує риси самостійної роботи, науково-дослідницької й творчої навчальної діяльності.

  2. Результати дослідження дали можливість сформулювати і розширити основні критерії і показники ефективності організації СНПДС із врахуванням специфіки підготовки економістів: узгодження із програмними документами норм часу для розподілу обсягу самостійної навчально-пізнавальної діяльності у навчальному процесі; відповідність цих норм фізіологічним можливостям студентів і санітарно-гігієнічним правилам; розвиток пізнавального інтересу; використання різних прийомів, методів, технологій для підвищення ефективності СНПДС; мотивування самостійності у здобутті нових знань, формуванні відповідних вмінь і навичок; виховання самосвідомості, самоорганізованості, старанності, здатності до самоосвіти; здійснення вчасного й системного контролю чи самоконтролю.

  3. Обґрунтовано дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у поєднанні з використанням новітніх педагогічних технологій навчання. Як дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності у дослідженні розглядаються: новітні інформаційні педагогічні технології, кейс-методика, проблемне навчання, технологія навчання в малих групах на основі інтегрованого підходу до здобуття знань і формування вмінь та навичок самостійного навчання майбутніх економістів. Новим підходом у вивченні зазначених вище дидактичних умов підвищення ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності є об'єднання їх в один комплекс і застосування у процесі організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів-економістів.

  4. На основі наявних наукових підходів розроблено алгоритм організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей та запропоновано приблизні норми часу, обсяги й види завдань із самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Експериментальна перевірка гіпотези дослідження довела, що методика організації самостійного навчання із застосуванням сучасних педагогічних технологій та методик підвищує ефективність і результативність СНПДС у півтора-два рази; підвищується мотивація навчання за умови застосування індивідуального підходу до завдань з СНПДС; якість навчання підвищується на 40-45 відсотків.

  5. У дослідженні розроблено нову методику організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності, що дозволяє якісно поліпшити процес здобуття нових знань, формування вмінь і навичок професійної діяльності майбутніх економістів під час комплексного поєднання прийомів і видів самостійного навчання з інтерактивним навчанням, кейс-методикою, проблемним навчанням, новітніми інформаційними технологіями. Застосування під час експерименту інтегрованого підходу позитивно вплинуло на ефективність і результативність СНПДС, підвищило якість засвоєння нових знань і розвинуло вміння працювати з літературою.

  6. Запропонована методика самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів є ефективною і відповідає основним вимогам навчально-виховного процесу підготовки студентів у процесі використання новітніх інформаційних педагогічних технологій, проблемного та інтегрованого підходів, навчання в малих групах, що відповідає запропонованій нами гіпотезі. Під час застосування запропонованої методики організації СНПДС у навчально-виховному процесі проявляється необхідний у наш час особистісно орієнтований підхід. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність організовується згідно з принципами науковості, доступності навчального матеріалу, зв'язку з реальним життям, майбутньою професійною діяльністю.

  7. За результатами дослідження розроблено методичні рекомендації для викладачів і студентів з організації СНПДС, враховуючи специфіку підготовки майбутніх економістів і поєднуючи традиційні види і методи навчання з новітніми педагогічними технологіями і методами. Рекомендації можна застосовувати під час вивчення загальноекономічних дисциплін, предметів з іноземної мови та інформатики. СНПДС містить різноманітні завдання для розвитку вмінь і навичок аналізу прочитаної літератури, правильного пошуку потрібної інформації, застосування технічних засобів навчання, інформаційних мереж, діяльності в малих групах для покращення ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...