WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Теоретичний аналіз наукових досліджень дозволив визначити, що самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів-майбутніх економістів – це аудиторна чи позааудиторна самостійна робота, спрямована на здобуття нових знань, вироблення й закріплення професійних вмінь і навичок практичної діяльності і здійснюється без безпосереднього керівництва викладача чи під його опосередкованим керівництвом і ретельним контролем.

За нашим баченням, організація СНПДС майбутніх економістів вимагає узгодження норм часу і розподілу самостійного навчання у навчальному процесі відповідно до програмних документів. Також самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів відбувається у відповідності з фізіологічними можливостями студентів і санітарно-гігієнічними правилами. Навчально-виховний процес під час самостійної навчально-пізнавальної діяльності організовується із врахуванням основних принципів дидактики. Система СНПДС на всіх рівнях вищих навчальних закладів належним чином розробляється, відбувається методико-інформаційне забезпечення. Ретельно розробляються завдання. Мотивується і виховується самостійність, самосвідомість, самоорганізованість, старанність, здатність до самоосвіти; здійснюється системний контроль.

З класифікацій, що запропоновані у літературі, предмету наших досліджень відповідає класифікація П. Підкасистого, який виділяє роботу за зразками, реконструктивно-варіативну, евристичну (частково-пошукову), творчо-дослідницьку.

Процес організації СНПДС економічних спеціальностей здійснюється згідно з дидактичним принципом доступності навчання: від репродуктивного через евристичний, частково-пошуковий, проблемний до творчо-дослідницького етапу навчальної діяльності. Таким чином, ми поступово навчаємо студентів самостійності в здобутті знань, виробленні власних умінь і навичок практичного застосування цих знань.

Дослідженням визначено, що ефективність пізнавальної самостійності майбутніх економістів залежить від низки факторів: організації заняття, загальнонавчальних вмінь студентів, формування способів розумової дії, діяльності студентів, особистісного підходу викладача.

У другому розділі "Обґрунтування дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів"– розглядаються особливості застосування проблемного навчання, кейс-методики, технології навчання у малих групах, новітніх інформаційних технологій, використання інтегрованого підходу як дидактичних умов організації та підвищення ефективності СНПДС.

У практиці вищої школи були спроби поєднати інформаційні технології або кейс-методику із самостійною навчально-пізнавальною діяльністю. Методичні розробки застосування навчання в малих групах під час СНПДС з вивчення іноземних мов відсутні. Деякі елементи проблемного та інтегрованого навчання знаходять відображення у процесі організації СНПДС, але ґрунтовно проблема ще не досліджувалася. Практично відсутні роботи з методики організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у поєднанні із вказаними вище технологіями. Це спричинило неузгодженість у визначенні дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

У дослідженні визначено дидактичні умови підвищення ефективності організації та проведення СНПДС. Серед них: застосування новітніх інформаційних педагогічних технологій, кейс-методики, проблемного навчання і технології роботи у малих групах на основі інтегрованого підходу.

Навчальні можливості новітніх інформаційних технологій дозволяють стверджувати, що комп'ютерні технології прискорюють навчальний процес, роблять його більш інформативно і науково забезпеченим, зменшують витрати часу як викладачів, так і студентів, створюють додаткові засоби мотивації навчальної діяльності студентів, виховують наполегливість, старанність та повагу до праці.

Для підвищення рівня ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів створено комп'ютерний клас, спеціально призначений для самостійних занять студентів з іноземної мови і підключений до мережі Інтернет, базу програмного і методичного забезпечення; організовувалися консультації викладачів профілюючих кафедр. За допомогою Інтернету майбутні економісти успішно обговорювали навчальні проблеми, використовуючи чати, веб-форуми, обмінювалися повідомленнями через електронну пошту, працювали у малих групах, виконували групові проекти, знайомилися з електронною навчальною літературою інших бібліотек, навчальних закладів. Для одержання економічної інформації використовувався сайт Національної ради з економічної освіти США (www.economistinte.org), сайт Національної ради США EconEdLink (www.nationaleconomicial.org/econedlink), освітній сайт компанії "УкрСАТ" (http://edu.ukrsat.com), сайт журналу економічної освіти США (www.indiana.com). Позитивні результати одержано під час використання гіпертекстових документів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів.

Багато комп'ютерних навчальних програм базуються на інтегрованій основі. Реалізація міжпредметних чи інтегративних зв'язків координує навчальні програми з дисциплін, передбачає наступність і неперервність навчання, виключає дублювання матеріалу, знижує ймовірність розрізненості знань, умінь та навичок студентів в умовах багатопредметності, підвищує рівень мобільності знань, посилює професійну спрямованість навчання, вдосконалює практичну підготовку, розвиває студентську увагу, пам'ять, мотивацію навчання, підвищує рівень самостійності в здобутті студентами нових знань, вмінь і навичок, активізує творчий пошук.

Важливим аспектом інтеграції знань є виявлення готовності майбутніх економістів до сприйняття інтегрованого змісту навчального матеріалу, яка базується на вміннях поєднувати диференціацію та інтеграцію навчальних завдань, використовувати індивідуальний підхід, що простежується у процесі організації самостійного навчання.

Виконання домашнього завдання для інтегрованого заняття, виконання контрольно-тестових, лабораторних і самостійних завдань під час аудиторних занять, виконання дослідницьких проектів, організація і проведення дидактичних ігор – варіанти поєднання інтеграції знань з СНПДС. Різноманітні позааудиторні види навчальної діяльності студентів також сприяють розвитку інтегративних процесів під час самостійного навчання майбутніх економістів.

Широко використовуються завдання, в яких закріплюються міжпредметні зв'язки (так звані інтегровані завдання). Для студентів економічних спеціальностей це – опрацювання текстів економічної тематики і написання есе чи доповіді, що містять системний аналіз опрацьованих фактів з економічної теорії чи практики. Як прийоми самостійного навчання доцільно використовувати перегляд відеоматеріалів, прослуховування аудіотекстів з проведенням підготовчо-методичної роботи.

Алгоритм використання проблемного навчання у поєднанні з СНПДС підпорядкований схемі організації навчального процесу, запропонованій Ю. Бабанським: викладач створює проблемну ситуацію, спонукаючи студентів до пошуку науково і практично обґрунтованого шляху вирішення, пояснює вимоги щодо організації самостійної навчально-дослідницької діяльності студентів та вимоги щодо результатів такої діяльності.

Технологія проблемного навчання в зв'язку із самостійною роботою студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови стає більш повною та ефективною, якщо у ній застосовуються елементи кейс-методики. Кейс-методика розвиває підприємницькі навички, дає змогу оцінити ефективність інших методів і технологій навчання, сприяє активізації усіх залишкових знань для розв'язання тієї чи іншої проблеми, поєднує теорію й практику, розвиває активну професійну та життєву позицію студента, формує його ерудицію, наукову обізнаність.

Упровадження кейс-методики у процес СНПДС залежить від виділення умовних типологічних груп студентів згідно з навичками самостійного навчання (для підготовки індивідуальних завдань), визначення практичної мети, підготовки матеріально-технічного і методично-інформативного забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів.

Кейс-методика ефективно застосовується у роботі в малих групах. Навчання в малих групах спонукає студентів до більш активної участі в навчальному процесі, у той час як лекційні заняття побудовані на повідомленні значного обсягу добре скомпонованого та обробленого викладачем навчального матеріалу.

Визначено, що активною формою застосування технології навчання у малих групах є командно-ігрова діяльність, під час контролю якої організовується міжгрупове змагання. Технологія навчання у малих групах не передбачає абсолютного використання методів і прийомів самостійного навчання. Відбувається лише органічне поєднання методів навчання у малих групах з методами самостійної роботи студентів з метою розвитку професійних і комунікативних вмінь і навичок, соціалізації особистості.


 
 

Цікаве

Загрузка...