WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Методи дослідження:

а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і дослідних даних, застосованих для виявлення стану розробки досліджуваної проблеми, вивчення основних понять дослідження;

б) емпіричні – спостереження – для виявлення особливостей самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей; вивчення продуктів діяльності – для аналізу академічної успішності навчання, результатів їхніх самостійних досліджень; анкетування – для з'ясування ставлення студентів до самостійної роботи і ставлення викладачів до організації СНПДС; експертне оцінювання – для виявлення якості виконання студентами навчальних завдань, здатності до самостійного навчання й рівня залишкових умінь здійснення СНПДС; констатуючий, формуючий та контрольний експерименти – для дослідження ефективності організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у поєднанні з новітніми інформаційними технологіями навчання; статистичні методи обробки експериментальних даних.

Етапи дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2000-2005 років у три етапи. На першому етапі (2000-2001 рр.) вивчалася наукова і методична література, результати наукових досліджень з проблем організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Визначалися й обґрунтовувалися основні поняття та критерії ефективності СНПДС. На цій основі було сформульовано робочу гіпотезу, визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження, досліджувалися типологічні особливості студентів, що враховувалися в констатуючому експерименті. На другому етапі (2002-2003 рр.) розроблено і впроваджено у практику навчання методику організації СНПДС для майбутніх економістів у поєднанні з кейс-методикою, технологією навчання у малих групах, новітніми інформаційними технологіями навчання, проблемним навчанням і інтеграцією знань. На третьому етапі (2004-2005 рр.) проводився формуючий експеримент, здійснювалася обробка одержаних під час експерименту даних та їхній аналіз, проводилася контрольна перевірка результатів експерименту (контрольний експеримент), систематизувався та узагальнювався дослідницький матеріал, оформлено кандидатську дисертацію.

Експериментальна база. Дослідження проводилося у Хмельницькому національному університеті. В експерименті брали участь студенти і викладачі Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, Тернопільського комерційного інституту. На різних етапах дослідно-експериментальної роботи було задіяно 917 студентів і 52 викладачі.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів: впершеобґрунтовано та сформульовано дидактичні умови ефективної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів (застосування новітніх інформаційних технологій, навчання в малих групах, використання кейс-методики, проблемного підходу та інтеграції знань); уточнено поняття „самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів-економістів"; розширені критерії і показники ефективності організації СНПДС; подальшого розвитку набуло вивчення впливу СНПДС на розвиток професійних умінь і навичок студентів економічних спеціальностей, на підвищення мотивації самостійного навчання.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що розроблено методику організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей з використанням сучасних педагогічних технологій навчання (технології навчання в малих групах, кейс-методики, проблемного навчання і новітніх інформаційних технологій одночасно з інтеграцією знань), визначено можливість поєднання методики організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності із вказаними педагогічними технологіями; розроблено методичні рекомендації для вищих навчальних закладів, кафедр, науково-педагогічних працівників щодо організації СНПДС і завдання для самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів.

Обґрунтовані та експериментально підтверджені висновки і практичні рекомендації можуть використовуватися для подальших досліджень проблеми вдосконалення професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів, що готують економістів.

Упровадження результатів дослідження здійснено у процесі підготовки студентів економічних спеціальностей у Хмельницькому національному університеті (акт реалізації від 08.02.2005р.). Висновки й рекомендації щодо організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів з урахуванням особливостей дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів впроваджено у навчальний процес Кам'янець-Подільського державного університету (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження № 22-05/00 від 15.02.2005р.), Тернопільського комерційного інституту (акт реалізації від 15.02.2005р.).

Вірогідність наукових результатів дослідження забезпечується методологічним підходом до організації СНПДС, відповідністю наукового апарату предмету дослідження і адекватністю дослідницької методики до поставлених завдань. Реалізація методики дослідження підтверджена позитивними результатами проведеного експерименту. Висновки дослідження одержано, перевірено і підтверджено під час дослідницької роботи.

Апробація результатів роботи. Основні теоретичні і практичні аспекти дослідження висвітлювалися на 5 Міжнародних науково-практичних та науково-теоретичних конференціях: "Динаміка наукових досліджень '2003" (Дніпропетровськ – 2003), "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми" (Вінниця – 2004), "Новації у вищій освіті" (Ніжин – 2004), "Формування національних та загальнолюдських цінностей спеціаліста у контексті його професійної підготовки у вищому навчальному закладі" (Ужгород – 2004), "Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства" (Тернопіль – 2004) та 2 Всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях "Розумні ідеї – реальна практика" (ТЕСОЛ-Україна, Хмельницький – 2002), "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (Київ – 2004); обговорювалися на щорічних наукових конференціях у Хмельницькому національному університеті (2002-2005 рр.); доповідалися на проблемних семінарах викладачів вищих навчальних закладів Хмельницької області.

Основні результати дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, з яких: 6 статей надруковано у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – у збірнику наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій, 1 брошура з методичними рекомендаціями для викладачів і студентів. Загальний обсяг особистого внеску становить 3,28 д.а.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел на 29 сторінках (329 найменувань, з них 32 іноземними мовами, 30 Інтернет-сайтів), 12 додатків на 35 сторінках. Робота містить 14 таблиць на 12 сторінках, 10 ілюстрацій на 9 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 254 сторінки, з них основна частина займає 190 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено об'єкт, предмет, сформульовано мету і робочу гіпотезу, основні завдання дослідження, розкрито методологічні засади дисертації, висвітлено наукову новизну, зв'язок роботи із науковими проблемами і темами, теоретичне й практичне значення дослідження, подано відомості про апробацію результатів дослідження та їхнє впровадження в практику навчального процесу.

У першому розділі – "Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах як педагогічна проблема" – здійснено аналіз наявних у педагогічній літературі підходів до організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як виду навчальної діяльності, розкрито сутність поняття "самостійна навчально-пізнавальна діяльність" та його роль у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів, сформульовано авторське визначення поняття "самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів-майбутніх економістів", проаналізовано питання організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності у вітчизняній і зарубіжній педагогічній літературі й у практиці роботи вищих навчальних закладів.

Проведений аналіз наявних визначень понять "самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів" і "самостійна робота студентів" дозволяє стверджувати, що майже всі визначення пояснюють "роботу" як працю чи діяльність, а "діяльність" як роботу в загальному розумінні. "Пізнання" трактується як процес цілеспрямованого активного відображення об'єктивного світу у свідомості людей. Такий підхід пояснює те, що більшість педагогів не розглядає самостійну навчально-пізнавальну діяльність як окрему категорію, а вважає її складовою самостійної роботи. Серед основних компонентів організації СНПДС визначено усвідомлення мети навчального завдання; чітке і системне планування; пошук необхідної навчальної й наукової інформації, її засвоєння і логічна переробка; використання методів науково-дослідницької роботи; вироблення власної позиції; проведення самоаналізу та самоконтролю; пошуковий характер навчально-пізнавальної діяльності, проблемність навчальних ситуацій; саморегуляція, самокерування, внутрішня мотивація, вибірковість навчально-пізнавальної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...