WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Кустовський Сергій Миколайович

УДК 377.1:37.02:371.315:378(477)

Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Вінниця - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Хмельницькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

КОХАНКО Октавіан Михайлович,

Хмельницький національний університет, завідувач кафедри педагогіки та психології, м. Хмельницький

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

РОМАНИШИНАЛюдмила Михайлівна,

Хмельницька національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, професор кафедри теорії та історії держави і права, м. Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

БАРАНОВСЬКА Лілія Володимирівна,

Білоцерківський державний аграрний університет,

завідувач кафедри педагогіки та психології, м. Біла Церква

Провідна установа: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

Захист відбудеться 21 червня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, 1-й корпус, 2-й поверх, ауд. 216, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).

Автореферат розісланий19 травня 2005 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна вища освіта України активно реформується. Згідно з вимогами Болонської декларації 1999 року увага акцентується на впровадженні значних обсягів і різноманітних видів самостійного навчання у підготовці майбутніх фахівців, від яких вимагаються ґрунтовні професійні знання, вміння і навички швидко й оперативно реагувати на зміни в професійному середовищі, суспільстві, вміння самостійно навчатися протягом усього життя. На цьому наголошується в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", в нормативних документах Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Одним із основних видів навчальної діяльності, за допомогою якого можна поліпшити якість підготовки фахівців, є самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів (СНПДС).

Вивченню проблеми підвищення ефективності організації та проведення СНПДС присвячено значну кількість досліджень. На теоретичному і методологічному рівнях проблему організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів розглядають знані науковці: А. Алексюк, Л. Барановська, Р. Гуревич, М. Данилов, Б. Єсипов, В. Козаков, І. Лернер, П. Підкасистий, Л. Романишина, М. Сметанський, А. Усова, Т. Шамова. Дослідження Г. Романової, Л. Онучак, А. Цюприка, І. Шимко довели, що СНПДС дозволяє успішно формувати свідомість і зміцнювати знання; підвищувати мотивацію навчання; вдосконалювати професійні вміння і навички; розвивати в студентів пізнавальні здібності, потребу ефективно підвищувати свій освітній рівень; виховувати культуру розумової та фізичної праці. В нашому дослідженні ми опиралися також на наукові праці в галузі професійної педагогіки С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Клочка, І. Козловської, А. Мойсеюк, Н. Ничкало, С. Сисоєвої, Г. Тарасенко, В. Шахова, О. Шестопалюка та інших.

У сучасній педагогіці наявні проблеми визначення дидактичних умов формування вмінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів; суперечності між соціальною потребою в оволодінні професійними знаннями, вміннями та навичками студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і наявним рівнем їхньої фахової компетенції.

Більшість досліджень і розробок методики самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів базуються на принципах загальноосвітньої діяльності та не повністю враховують специфіку підготовки фахівців з економічних наук. Нагальним питанням формування й організації СНПДС є визначення дидактичних умов ефективності такого процесу навчання, тобто таких чинників навчального процесу, що сприяють покращенню якості навчання. Серед таких умов науковці визначають забезпечення професійної спрямованості навчального матеріалу, проблемність змісту навчання, організацію педагогічної взаємодії в різних навчальних системах, використання різноманітних дидактичних технологій, відповідність принципам навчання. Необхідною умовою впровадження самостійної роботи студентів є відповідне наукове і методичне забезпечення. Проте недостатньо дослідженим у сучасній педагогіці залишається поєднання технології навчання в малих групах, проблемного навчання, кейс-методики та новітніх інформаційних педагогічних технологій з інтеграцією знань як дидактичних умов організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів.

Актуальність та недостатня розробленість проблеми організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних ВНЗ зумовили вибір теми дисертації "Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за планом науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки та психології Хмельницького національного університету "Проблеми розвитку особистості майбутнього фахівця" (протокол № 2 від 28.12.1999р.) та згідно з темами "Методи, засоби і організаційні форми наукової та інноваційної діяльності студентів вищих навчальних закладів України" (0100U004203) і "Концепція інформаційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності" (0102U004047). Тема дослідження затверджена Вченою радою Хмельницького національного університету (протокол № 11 від 30.05.2001р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології Академії педагогічних наук України (протокол № 6 від 15.06.2004р.).

Об'єкт дослідження: самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Предметом дослідження є дидактичні умови ефективної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів-економістів з використанням новітніх педагогічних технологій.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність запропонованих дидактичних умов на основі використання сучасних інформаційних педагогічних технологій у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей.

Гіпотеза дослідження. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів є ефективною і відповідає основним вимогам навчально-виховного процесу за таких дидактичних умов:

  • використання новітніх інформаційних педагогічних технологій відбувається у поєднанні з традиційними методами і прийомами організації самостійної роботи студентів;

  • впровадження проблемного та інтегрованого підходів у навчанні;

  • застосування особистісно орієнтованого підходу.

Об'єкт, предмет і мета дослідження зумовили формулювання таких завдань:

  1. Проаналізувати сутність і особливості організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів; вивчити стан організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності у практиці роботи вищих навчальних закладів, у сучасній науково-педагогічній літературі.

  2. Визначити критерії і показники ефективності організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

  3. Обґрунтувати та експериментально перевірити дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів на основі новітніх технологій навчання.

  4. Розробити методику організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей з використанням новітніх технологій навчання та навчально-методичні матеріали для науково-педагогічних працівників і студентів з організації СНПДС у вищих навчальних закладах економічного профілю.

Методологічну основу дослідження складають теорія пізнання, положення педагогіки щодо концепції самостійного навчання, розвитку та всебічного формування особистості, загальнотеоретичні та методологічні принципи навчання і формування професійних інтересів та професійності навчання, особистісного і діяльнісного підходів, єдності теорії і практики.

Теоретичною основою дослідження є праці українських і зарубіжних учених, які розглядають сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії та практики (А. Алексюк, С. Архангельський, А. Вербицький, С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Долженко, І. Зязюн, А. Мойсеюк, Н. Ничкало, О. Полат, М. Сметанський, Г. Тарасенко, В. Шатуновський та ін.), самостійної роботи студентів та її впливу на розвиток особистості (В. Буряк, Н. Гелашвілі, Б. Єсипов, Ю. Калугін, В. Козаков, Є. Марусова, М. Моро, В. Мороз, І. Наумченко, П. Підкасистий, Л. Хаславська та ін.), індивідуалізації, диференціації і професійності навчання (Н. Басова, С. Батишев, Р. Галустов, Л. Дєсєв, Д. Кірюшкін, М. Махмутов, А. Мінзов, І. Роберт, В. Стрельніков, І. Унт, Н. Федорова та ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...