WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексне лікування ішемічно-гангренозної форми синдрому стопи діабетика (автореферат) - Реферат

Комплексне лікування ішемічно-гангренозної форми синдрому стопи діабетика (автореферат) - Реферат

Зима І.Г., Крижановський С.А., Чернінський А.О., Піскорська Н.Г. Психофізіологічні кореляти впливу ефірної олії меліси на параметри вибіркової уваги людини // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф., присв. 160-річчю каф. фізіології людини і тварин Київ. нац. унів. ім. Тараса Шевченка (Київ, 3-4 жовтня 2002 року). – К., 2002. – С. 49.

Макарчук М.Ю., Зима І.Г., Крижановський С.А., Піскорська Н.Г. Зміни параметрів вибіркової уваги людини під впливом ефірної олії лимону // Інформаційна та негентропійна терапія. – 2003. – № 1. – С. 78.

Kryzhanovskyj S.A., Zima I.G., Makarchuk M.JU., Piskorska N.G., Cherninskyj A.O. Relative power of EEG upon essential oils perception // Психофармакология и биологическая наркология. – 2004. – Т. 4, № 2-3. – С. 737.

АНОТАЦІЯ

Крижановський С.А. Дослідження висхідного контролю діяльності головного мозку людини через дію нерелевантних олфактивних подразників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Проведено дослідження ефектів впливу нерелевантних запахових подразників (ефірних олій лимону та меліси) на показники функції уваги та електроенцефалографічні характеристики мозкової активності людини. В обстеженні взяли участь 163 добровольці віком 18-24 роки. Показано, що запах лимону викликає зростання стійкості уваги та темпу роботи обстежуваних. Ефект дії ефірної олії меліси полягає у підвищенні показників точності діяльності та концентрації уваги. За даними аналізу спектрально-потужнісних характеристик ЕЕГ для кожного з подразників описано ряд специфічних ефектів дії. Запах меліси викликає підвищення потужності високочастотного -піддіапазону в потиличних та правій скроневій ділянках кори з паралельним пригніченням низькочастотних складових -діапазону, що може вказувати на зміну психоемоційного фону розвитку процесів направленої уваги. Специфічними особливостями впливу ефірної олії лимону виявились зростання відносної спектральної потужності високочастотного -піддіапазону ЕЕГ в симетричних лобних відведеннях та пригнічення даного показника в інших ділянках кори, що вказує на додаткову активацію одорантом фронто-гіпокампальної системи мозку. Крім того, в цій ділянці на фоні дії ефірної олії лимону відбувалась зниження потужності в -діапазоні переважно за рахунок низькочастотних компонентів. В роботі продемонстровано існування залежності ефектів фонової одоростимуляції від статі та рівня особистісної тривожності обстежуваних. Отримані результати дають можливість стверджувати, що в межах нюхового аналізатора складний семантичний аналіз олфактивної інформації може здійснюватись без контролю уваги.

Ключові слова: ефірні олії, запахові подразники, нерелевантні стимули, увага, електрична активність мозку, відносна спектральна потужність, висхідний контроль мозкової діяльності.

АННОТАЦИЯ

Крижановский С.А. Исследование восходящего контроля деятельности головного мозга человека через действие нерелевантных олфактивных раздражителей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Проведено исследование эффектов действия нерелевантных запаховых раздражителей (эфирных масел лимона и мелиссы) на показатели функции внимания и электроэнцефалографические характеристики мозговой активности человека. В исследовании приняли участие 163 добровольца в возрасте от 18 до 24 лет, обоих полов, без выраженных ринальных патологий. Для исследования показателей избирательного внимания использовали тест "корректурная проба" Бурдона в модификации Иванова-Смоленского. Запись и первичный анализ ЭЭГ проводили на базе электроэнцефалографического комплекса EEG-16S (Медикор, Венгрия) – IBM PC AT от симметричных лобных, теменных, затылочных и височных отведений. Анализировали значения относительной спектральной мощности ЭЭГ в -, - и -диапазонах. Оценку уровня личностной тревожности испытуемых проводили при помощи опросника Спилбергера.

Установлено, что исследуемые эфирные масла при их использовании в условиях, когда внимание испытуемого не сосредоточено на восприятии запахов, способны оказывать различные эффекты на функциональное состояние мозга и результативность деятельности. Так, действие масла лимона заключалось в усилении тех особенностей динамики показателей внимания, которые регистрировались в контроле – росте темпа работы и устойчивости внимания обследуемых. На фоне одорации эфирным маслом мелиссы наблюдался рост показателей точности деятельности и концентрации внимания. Таким образом, действие этого раздражителя носило скорее не количественный, а качественный характер, поскольку направленность изменений отличалась от зарегистрированной в контроле.

На основе анализа спектрально-мощностных характеристик ЭЭГ были выделены реакции, специфичные для каждого из раздражителей. Действие эфирного масла мелиссы сопровождалось снижением относительной мощности в низкочастотном и ростом – в высокочастотном -поддиапазонах ЭЭГ с параллельным смещением фокуса 1-активности лобных зон в сторону правого полушария. В то же время особенности влияния эфирного масла лимона заключались в экспрессии 2-поддиапазона, которая отмечалась исключительно в лобных отведениях. В других зонах неокортекса параллельно развивались обратные изменения данного показателя. Кроме того, во фронтальной области коры на фоне действия эфирного масла лимона происходило снижения мощности в -диапазоне за счет его низкочастотных компонентов.

Описанные проявления влияния запаховых раздражителей возникали преимущественно у людей со средним уровнем личностной тревожности. Высокотревожные испытуемые значительно меньше реагировали на фоновую одоростимуляцию.

Установлено, что эффекты воздействия обоих эфирных масел на показатели внимания достаточно слабо зависели от пола испытуемых. В то же время для соответствующих ЭЭГ-изменений была продемонстрирована существенная разница между мужчинами и женщинами. Эти данные указывают на несколько большую способность мужчин к обработке нерелевантной запаховой информации.

Полученные результаты дают возможность утверждать, что в пределах обонятельного анализатора сложный семантический анализ олфактивной информации может осуществляться без контроля внимания.

Ключевые слова: эфирные масла, запаховые раздражители, нерелевантные стимулы, внимание, электрическая активность мозга, относительная спектральная мощность, восходящий контроль мозговой деятельности.

ANNOTATION

Krizhanovskiy S.A. Bottom-up control of human brain functioning studying by using of irrelevant olfactory stimuli. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of candidate the biological sciences 03.00.13 – human and animal physiology. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2005.

The research of irrelevant olfactory stimuli (Citrus limon and Melissa officinalis essential oils) influence on the attention and electroencephalogram characteristics of human brain activity was carried out. 163 volunteers have taken part in this study (age 18-24 years). It was shown, that the smell of a lemon caused increase of attentional stability and the speed of work. The effect of Melissa oil has consisted in increase of work accuracy and concentration of attention. According to the analysis of EEG spectral power, the general feature of both stimuli has been revealed. It consisted of the growth of EEG high-frequency -band power and the reduction of expressiveness changes of -activity. Otherwise, a number of specific features was described for each of stimuli. Melissa oil caused low-frequency EEG desynchronization and high-frequency EEG synchronization in -band with parallel displacement of frontal sites 1-activity focus toward the right hemisphere. Specific features of lemon oil influence were considered in 2-band expression, which were registered only in frontal sites. The received data enable us to assert, that the complex semantic analysis of olfactory information can be carried out without the attentional control.

The key words: essential oils, olfactory stimuli, irrelevant stimuli, attention, the brain electrical activity, relative spectral power, bottom-up control of brain activity.


 
 

Цікаве

Загрузка...