WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

17. Процик В., Козовий Р. Імуногенетичний статус дітей різних екологічних зон // Тези 72 міжвузівської студентської наукової конференції. - Івано-Франківськ. – 2003. – С. 27. Особистий внесок здобувача полягає в заборі зразків крові дітей, виготовленні препаратів, аналізі каріотипу, написанні тез.

18. Ковальчук Л.Є., Козовый Р.В., Орел Н.А., Кочерга З.Р. Разработка и внедрение комплексной тест-системы для оценки экогенетических эффектов ионизирующей радиации // Матер. научн. конф. "Медицинские и экологические эффекты ионизирующего излучения" - Томск. - 2003. - С. 94-96. Особистий внесок полягає у постановці експерименту з опромінення насіння.

19. Ковальчук Л.Є., Козовий Р.В., Орел Н.О. Розробка тест-системи для оцінки впливу іонізуючого опромінення на основі трансгенних рослин // Тези ІІІ з'їзду з радіаційних досліджень. – Київ. - 2003. – С.41. Особистий внесок полягає у проведенні експерименту з пророщення опроміненого насіння Allium cepa.

20. Ковальчук Л. Є., Кочерга З. Р., Козовий Р. В. Динаміка спадкової та природженої патології в різних популяціях населення Прикарпаття // Тези Х Конгресу СФУЛТ. – Чернівці, Київ, Чікаго. – 2004. - С. 51-52. Особистий внесок полягає в обробці первинної медичної документації та аналізі індикаторів здоров'я.

21. Козовий Р.В. Встановлення мутагенного навантаження на людські популяції Івано-Франківщини за допомогою мікроядерного тесту // Тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Київ. – 2004. – С. 35.

2

22

2. Кочерга З.Р., Козовий Р.В., Ковальчук Л.Є. Особливості імуногенетичного статусу дітей з різних екологічних зон // Матер. Всеукраїн. симпозіуму педіатрів. – Тернопіль. – 2004. – С. 50-51. Особистий внесок полягає в заборі матеріалу для цитогенетичного дослідження дітей, аналізі препаратів.

Деклараційний патент України на винахід № 2003032094 МПК А61В10/00. Спосіб біомоніторингу антропогенного забруднення довкілля //Л.Є.Ковальчук, Н.О.Орел, Р.В.Козовий. Заявлено 11.03.2003; опубліковано 15.07.2004. - Бюл. №7.

АНОТАЦІЯ

Козовий Р.В. Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15. – генетика. – Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Київ, 2005.

В

24

становлено динаміку генетичного тягаря окремих популяцій за позитивними і негативними індикаторами здоров'я населення різних районів Івано-Франківської області, а також за показниками функціонального стану геному, мікроядерного тесту, частотою хромосомних аберацій та асоціацій акроцентричних хромосом у соматичних клітинах дітей. Ідентифіковано молекулярно-генетичні ефекти в різних лініях трансгенних рослин Arabidopsis thaliana та Allium cepa, зумовлені 60Со, залежно від дози опромінення насіння. Впроваджено новий тест-об'єкт - трансгенні лінії Arabidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9 та N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, які в поєднанні з класичним Allium cepa-тестом, дали змогу об'єктивно відобразити гено- і цитотоксичність довкілля, зумовлену хімічними та радіаційними чинниками.

Проаналізовано ефективність профілактики вживання фолієвої кислоти та природних адаптогенів за показниками функціонального стану геному вагітних (зниження мікроядерного індексу та кількості морфологічно змінених ядер відповідно в 1,2, 1,4 рази порівняно з контролем).

Ключові слова: генетичний моніторинг, мутагени довкілля, хромосомний апарат дітей, трансгенні рослини Arabidopsis thaliana, Allium cepa-тест.

АННОТАЦИЯ

Козовый Р.В. Комплексная оценка генетических последствий загрязнения окружающей среды и пути их предупреждения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 03.00.15. – генетика. – Институт гигиены и медицинской экологии им. А.М. Марзеева АМН Украины, Киев, 2005.

22

22

С целью оптимизации прогнозирования неблагоприятных генетических последствий загрязнения окружающей среды изучено динамику генетического груза в разных группах детского населения Ивано-Франковской области за 1989-2002 гг. Установлено его увеличение в зоне повышенного радиологического контроля (Снятинский район) и химически загрязненных городах: Ивано-Франковск, Коломыя. Это проявилось снижением уровня рождаемости в 1,5 и 1,8 раза, увеличением частоты спонтанных абортов в 2,9 и 3,1 раза, а также повышением уровня врожденной и наследственной патологии. Определены контрольные показатели спонтанного уровня хромосомных аббераций, ассоциаций акроцентрических хромосом, микроядерного индекса и функционального состояния генотипа детей с разных экологических регионов. Установлено генетическую активность образцов воды и почв исследуемых территорий с помощью Allium cepa-теста. Динамическое наблюдение доказало уменьшение гено- и цитотоксических эффектов в динамике в Снятинском районе и увеличение - на територии г. Ивано-Франковска и Коломыи. В экспериментах с облучением семян трансгенных растений (ТР) 60Со установлено различную чуствительность 8 линий Arabidopsis thaliana к ионизующему излучению и зависимость от его дозы. Наиболее высокая частота интрахромосомной гомологической рекомбинации в ТР BAR Bin AR/RPD3-1, BAR Bin AR/RPD3-9. Это коррелировало со степенью кластогенных эффектов в Allium cepa (r›0,7). Индентифицировано доминирующий фактор (химический, радиационный) мутагенного загрязнения воды и почв разных районов Прикарпатья. Установлено увеличение частоты рекомбинационных явлений в трансгенных растениях линии Arabidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9, выращенных на образцах почв Снятинского района, до 12,30,4 и линии N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 выращенной на образцах химически загрязненных почв городов Ивано-Франковска и Коломыи, до 15,31,4 и 14,20,7, сравнительно с контрольными показателями Верховинского района (3,50,6 и 7,10,3 соответственно).

Показано снижение микроядерного индекса и количества морфологически измененных ядер у беременных женщин с угрозой преждевременного прерывания беременности при приеме фолиевой кислоты и природных адаптогенов в 1,2 и 1,4 раза по сравнению с контролем.

Ключевые слова: генетический мониторинг, мутагены окружающей среды, наследственный аппарат детей, трансгенные растения Arabidopsis thaliana, Allium cepa –тест.

ANNOTATION

Kozoviy R.V. Complex ralue of thegenetic consequences of the externae environment pollution and the ways of their prevention. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the candidate of medical sciences, speciality 03.00.15. – genetics. –Hygiene and medical ecology Institute named after A.M.Marzeeva АМS of Ukraine, Kyiv, 2005.

It is determined the dynamic of the genetic load of separate populations by positive and negative indicators of the peoples health of various districts in Ivano- Frankivsk region, by genome functional status, micronuclear test, chromosomе aberrations and association of acrotcentricul chromosomes in the somatic cells in children. It is identified molecular-genetic effects in lines of transgenetic herbs Arabidopsis thaliana and Allium cepa, caused by 60Со, depending on the radiation dose of seeds. It is introduced the new test-object – transgenetic lines Arabidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9 та N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, which in the combination with classic Allium cepa-test gave an opportunity objectively to reflect geno- and cytotoxicity of the environment caused by chemical and radioactive factors.

Effectively of pregnant treatment by folic acid and nature adaptogens according to genome functional status (micronuclear index and number of morphologically abnormal nuclei become lower in 1.2, 1.4 time compare with the control dates) has been analyzed.

Key words: genetic monitoring, environmental mutagens, human genome, transgenetic herbs Arabidopsis thaliana, Allium cepa-test.


 
 

Цікаве

Загрузка...