WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Натурний експеримент полягав у висаджуванні насіння двох ліній ТР BAR Bin AR/RPD3-9 та N1DC4 no.651 pMEX/SІR2-3 у зразки грунтів досліджуваних районів. Вирощування проводилося в стандартних умовах - 16 год день/8 год ніч, за температури 220С протягом 2 тижнів. Частоту явищ інтрахромосомної гомологічної рекомбінації (ІГР), оцінювали шляхом ідентифікації відновленого GUS-гена. Останній візуалізовано за допомогою X-gluс аналізу (Ковальчук О.В. та ін., 2003; Орел Н.О., 2003).

Статистичну обробку результатів та визначення кореляцій між показниками здійснено за допомогою комп'ютерної програми "Excel", що входить до складу пакету Microsoft office 2000.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Динаміка основних демографічних показників. Оцінка впливу мутагенного забруднення на стан генофонду населення базувалася на вивченні основних демографічних показників, у тому числі індикаторів здоров'я. Аналіз частоти МВ за період 1986-2001 років довів її зростання в 1,7-3,2 рази в усіх досліджуваних районах. Найбільша кількість МВ (60-70%) реєструвалася в першому триместрі вагітності, що корелює з частотою хромосомних аберацій у зародка.

Ч

8

астота ВВР та спадкових хвороб у м. Івано-Франківську, Коломиї та Снятинському районі до 1996 року зросла порівняно з такою в 1986 р. Однак в наступні роки спостерігалася тенденція до його зменшення. За період спостереження у Верховинському районі дітей з ВВР та спадковими хворобами було найменше, окрім 1991 та 1992 років. Питома вага ВВР та спадкових хвороб серед перинатально померлих переважала в м. Івано-Франківську та Снятинському районі порівняно з показниками Верховинського району за весь досліджуваний період. Істотне зростання від 6,66 до 28,61% цього показника відмічено в обласному центрі. В м. Коломиї він коливався від 18,12 до 31,23 % і залежав від рівня ефективності пренатальної діагностики.

Вивчення позитивного показника здоров'я популяції – народжуваності, довело тенденцію до його зниження в усіх районах області з 1987 до 2002 року в 1,5 - 1,8 рази (рис. 1). Враховуючи те, що народжуваність залежить від низки соціально-економічних факторів та питомої ваги жінок фертильного віку, було визначено спеціальний показник народжуваності (рис. 2). Його максимальні значення зареєстровано у Верховинському районі, а мінімальні - у м. Івано-Франківську. Встановлено позитивну кореляцію між цим показником у динаміці та загальною народжуваністю (r = 0,717 в 1989 та r = 0,982 в 1999 роках).

Рис. 1. Загальний показник народжуваності (ПН, ‰) в окремих районах Івано-Франківської області.

Рис. 2. Спеціальний коефіцієнт народжуваності (КН, ‰) серед населення Івано-Франківської області.

Негативний підхід до виміру здоров'я відображено показниками поширеності хвороб та смертності. Відмічено тенденцію до зростання поширеності захворювань і захворюваності за останні роки по всіх районах області та у м. Івано-Франківську, що корелює з даними по Україні (r = 0,81). Максимального рівня поширеність захворювань досягала у 2001 році в м. Івано-Франківську (1629,2) та у Снятинському районі (1598,0). У Верховинському районі вона була найнижчою за досліджуваний період порівняно з іншими районами області та з всеукраїнським показником.

Ц

8

ікавим виявився той факт, що у Снятинському районі зареєстровано максимальне значення показника загальної смертності у 2002 році (16,1‰), що майже у 2 рази більше від такого у м. Івано-Франківську (8,9‰). Коефіцієнт смертності немовлят знизився в усіх районах за винятком м. Івано-Франківська, де він склав у 2001 році – 40,5‰ .

Аналіз рівня фетальної, неонатальної та перинатальної смертності не виявив значних коливань за досліджуваний період. Максимальні цифри зареєстровано у м. Івано-Франківську. У Верховинському районі таких випадків у 1998, 2000, 2002 роках не було.

Результати дослідження стану здоров'я та спадкового апарату дітей Івано-Франківської області. З метою створення репрезентативної виборки дитячого населення для наступного цитогенетичного дослідження проведено анкетування 640 дітей різного віку, які проживають в досліджуваних районах.

Проведений аналіз анкет показав, що лише 198 дітей (30,9%) належали до першої групи здоров'я та батьки яких тривалий час проживали на даній території. Родоводи інших були обтяжені різними факторами, які не дозволили включити їх до подальших обстежень. Дітей було розділено на дві вікові групи: перша віком 4-8 (хлопчиків - 56, дівчаток - 31), друга – 9-15 років (хлопчиків - 65, дівчаток - 46).

Порівняльний аналіз ФСГ усіх досліджуваних дітей довів статеві закономірності цитологічних показників, а також їхню залежність від екологічних умов довкілля. Так, деконденсація хроматину була істотніша у хлопчиків, ніж у дівчаток (табл. 2).

Таблиця 2

Цитологічні показники епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота у дітей досліджуваних районів, (Мm)

Досліджувані райони

Стать

дітей

Індекс хроматизації, ум.од

Ядерцевий індекс,%

Вікова група

Вікова група

4-8 років

9-15 років

4-8 років

9-15 років

м

10

. Івано-Франківськ

дівчатка

0,850,09

0,790,03

3,610,83*

3,820,65*

хлопчики

0,990,08

0,940,07

3,680,51*

3,960,62*

м. Коломия

дівчатка

0,920,04*

0,810,02

4,580,52*

4,890,67*

хлопчики

0,970,02

0,920,51

4,890,67*

4,610,48*

Снятинський район

дівчатка

0,940,03*

0,890,04*

7,640,44*

6,320,51*

хлопчики

0,980,02

0,930,03

8,410,41*

7,530,38*

Верховинський район

дівчатка

0,800,02

0,780,04

1,510,13

1,450,26

хлопчики

0,940,02

0,910,01

1,750,15

1,670,68

Примітка. *Р<0,001 – порівняно з показниками дітей з Верховинського району.

І

9

Х у них коливався від 0,780,04 до 0,940,07 ум.од. Причому найбільші значення цього індексу ідентифіковано у дітей з м. Івано-Франківська, м. Коломиї та із зони посиленого радіологічного контролю. Найнижчий ІХ характерний для дітей контрольного району.

Другий показник ФСГ - ядерцевий індекс у дітей міст Івано-Франківська та Коломиї був більшим, ніж такий у дітей Верховинського району в 2,4 та 2,9 рази відповідно. Особливо значущим було збільшення ЯІ у дітей Снятинського району (Р<0,001).

І

10

стотні відмінності СХ забезпечують статевий диморфізм і нормальне статеве дозрівання дітей. Якщо у дівчаток 4-8 річного віку з контрольної зони цей показник перевищував такий у хлопчиків у 21,0 раз (відповідно 27,050,52 та 1,250,5%), то різниця між СХ у хлопчиків (8,130,87%) і дівчаток (27,110,84%) м. Івано-Франківська та м. Коломиї (відповідно 26,510,64, 6,580,45%) достовірно менша, ніж у контролі (Р<0,001). Ще меншою була відмінність СХ у хлопчиків та дівчаток Верховинського району. Аналогічні закономірності спостерігалися і в 9-15 річних дітей. Виявлено істотну залежність частоти МЗЯ у всіх обстежених дітей від місця їхнього проживання. При порівняно незначному відхиленні від контролю у них частіше ідентифікувалися великі ядра з дифузним хроматином. Найбільша кількість МЗЯ зустрічалася у хлопчиків (8,850,36%) та дівчаток (8,010,58%) Снятинського району.

Доповненням даного дослідження був мікроядерний тест. Доведено достовірні зміни частоти та структури МЯ у букальному епітелії залежно від зони проживання дітей. Найбільшу кількість МЯ виявлено в дітей з Снятинського району, дещо менша – у дітей з міст Івано-Франківська та Коломиї. Мікроядра розташовувалися в цитоплазмі поблизу ядра, мали оболонку та були заповнені хроматином. Наші дослідження підтверджують літературні дані про те, що причиною збільшення МЯ у епітеліоцитах СОПР дітей є проживання на територіях з високим техногенним навантаженням (Горовая А.И., Климкина И.И., 2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...