WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

На підставі кореляційного аналізу отриманих результатів встановлено сильні взаємозв'язки між показниками загальної народжуваності, смертності немовлят, частоти вроджених вад розвитку та спадкових хворобі результатами цитогенетичного дослідження дітей та тестування довкілля за допомогою рослин.

Результати дослідження впроваджено в роботу центральної науково-дослідної лабораторії Івано-Франківської державної медичної академії та Коломийської районної лікарні, в навчальний процес та наукову діяльність кафедр медичної біології з курсом медичної генетики, соціальної медицини, організації і економіки охорони здоров'я, загальної гігієни та екології, дитячих хвороб №1 Івано-Франківської державної медичної академії та кафедру екології національного технічного університету нафти і газу.

О

4

собистий внесок здобувача. Представлені в роботі матеріали є особистим внеском автора в проблему. Огляд літературних джерел, аналіз первинної документації, дослідження стану спадкового апарату дитячого населення, лабораторні та натурні експерименти з рослинними тест-об'єктами, кореляційний аналіз отриманих даних, встановлення залежності основних демографічних показників від інтенсивності мутагенного фону, проведення низки профілактичних заходів, апробація матеріалів дисертації та підготовка до друку наукових праць виконані автором самостійно. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із науковим керівником. У спільних публікаціях з іншими дослідниками автору належать частини, що стосуються теми дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації обговорювались на 4 міжнародному конгресі студентів медиків (Польша, Катовіце, 1998), І обласному дитячому екологічному конгресі (Івано-Франківськ, 1999), 68, 69, 70, 71 студентських наукових конференціях (Івано-Франківськ, 1999, 2000-2002), 5 міжнародному конгресі студентів медиків та молодих лікарів (Польша, Катовіце, 2000), ІІІ з'їзді медичних генетиків України (Львів, 2002), ІІІ з'їзді з радіаційних досліджень (Київ, 2003), науковій конференції "Антропогенно змінене середовище України: Ризики для здоров'я та екологічних систем" (Київ, 2003), VII з'їзді ВУЛТ (Тернопіль, 2003), 72 міжвузівській студентській науковій конференції (Івано-Франківськ, 2003), Всеукраїнському симпозіумі педіатрів (Тернопіль, 2004), VII міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 2004), Х конгресі СФУЛТ (Чернівці, 2004).

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 22 наукові праці, з них - 5 статей у фахових наукових журналах, рекомендованих ВАК України, 17 - у збірниках, матеріалах, тезах міжнародних конференцій і симпозіумів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 159 сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду літератури, розділу по матеріалах і методах дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури (204 джерела, з них латиною - 40, кирилицею – 164), 3 додатків. Дисертація ілюстрована 19 таблицями та 34 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Вивчення динаміки генетичного тягаря та генетичного здоров'я населення. Для дослідження вибрано райони з різним екологічним станом: міста Івано-Франківськ, Коломия – хімічно забруднені території, Снятинський район (с.Стецева, с. Русів) – зона посиленого радіологічного контролю і Верховинський район (с. Красник, с. Ільці) – умовно екологічно чиста зона. Генетичний тягар оцінювали за допомою генетичного моніторингу (ГМ) проведено за даними первинної медичної документації та звітними документами пологових стаціонарів та центральних районних лікарень вищезгаданих районів за 1986-2002 роки. Здійснено ретроспективну реєстрацію мимовільних викиднів (МВ), вроджених вад розвитку (ВВР) та спадкових хвороб серед новонароджених і перинатально померлих дітей, основних демографічних показників. Останні розраховано за формулами, які відповідають вимогам ВООЗ (Сердюк А.М. та ін., 2003).

Для оцінки генетичного здоров'я населення проведено анкетування 640 дітей (338 хлопчиків, 302 дівчаток) з вищеперерахованих районів. На підставі результатів генеалогічного аналізу створено репрезентативну виборку із 198 дітей для подальшого цитогенетичного дослідження (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика об'єму та методів проведених досліджень дитячого населення

Івано-Франківської області

Досліджувані регіони

Методи дослідження та кількість обстежених

анкетування

цитологічний

Цитогенетичний

м. Івано-Франківськ

163

47

21

м. Коломия

168

51

19

Снятинський район

152

48

17

Верховинський район

157

52

18

Разом

640

198

75

Матеріалом для вивчення функціонального стану геному (ФСГ) і частоти мікроядер (МЯ) слугували епітеліальні клітини середнього шару слизової оболонки порожнини рота (СОПР) дітей.Фіксацію матеріалу проведено у суміші Карнуа (метанол : льодяна оцтова кислота – 3:1) протягом 3-5 хв. Всі препарати фарбували ацетоорсеїном та за Фьольгеном у модифікації, яка дозволяє виявити ДНК ядра і РНК ядерець. Для аналізу ФСГ відбирали по 100, а для оцінки МЯ по 500 ядровмісних клітин кожної обстежуваної дитини. У зазначених популяціях клітин вираховували індекси хроматизації (ІХ), гетеропікнотичної Х-хромосоми (СХ), ядерцевий (ЯІ), морфологічно змінених ядер (МЗЯ) (Ковальчук Л.Є., Волосянко А.Б., 2003) та частоту мікроядер (Руденко С.С. та ін., 2002).

Частоту хромосомних аберацій (ХА) та асоціацій акроцентричних хромосом (ААХ) визначено в лімфоцитах периферійної крові. Культивування лімфоцитів, приготування препаратів та ідентифікування ХА проводилися за методичними рекомендаціями, затвердженими МОЗ України (Зернова-Любимова Т. Е., Горовенко Н. Г., 2003). Від кожної дитини проаналізовано не менше 100 метафазних пластинок з добрим розкидом хромосом. Ураховувались всі структурні аберації хромосомного та хроматидного типів. Наявність ААХ оцінювали за критеріями, розробленими О.К. Фроловим та ін. (1993), з ураховуванням специфічності розміщення акроцентричних хромосом у метафазі (Нейко Є.М., Чернюк Н.В., Ковальчук Л.Є, 2003).

З метою профілактики негативних генетичних ефектів забруднення довкілля було вибрано групу з 30 вагітних, які вживали фолієву кислоту по 0,4 мг щоденно протягом трьох місяців гестації. Ефективність лікування аналізували за активністю ФСГ та частотою МЯ.

Методи оцінки інтенсивності мутагенного забруднення довкілля за допомогою рослинних тест-систем. Цитогенетичні ефекти води та грунтів встановлювалися в 1998, 2001 та 2003 роках з використанням Allium cepa-тесту. Забір зразків грунту здійснено конвертоподібним способом. Насіння пророщувалося на гомогенізованих зразках грунтів та води з вищезгаданих чотирьох районів. Активність проростання насіння ідентифікувалася через 43 – 72 год, що відповідає першому та другому мітотичним циклам. Забір корінців, їх фіксація та підготовка давлених препаратів, з наступним фарбуванням орсеїном та за Фьольгеном, проводилися за стандартними методиками (Паушева З.П., 1980). Загальний мітотичний, про-, мета-, ана- і телофазний індекси, ХА визначали шляхом аналізу 100 мітотичних клітин на препарат, по 5 препаратів на зразок.

З метою селекції трансгенних рослин, найбільш чутливих до радіонуклідів, насіння 8 ліній

Arabidopsis thaliana (Сol-0 Bin AR/SІR2-8; Сol-0 Bin AR/SІR2-7; BAR Bin AR/RPD3-1; BAR Bin AR/RPD3-9; Col-0 pTA/SІR2-2; Col-0 pTA/SІR2-4; N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3; Col-0 pMEX/SІR2-6) було опромінено 60Со на установці „Луч - 1" у дозах 0,1 Гр, 0,5 Гр, 2,5 Гр. Контролем слугувало неопромінене насіння. Аналогічний експеримент проведено з опроміненням насіння Allium cepa.


 
 

Цікаве

Загрузка...