WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

АМН УКРАЇНИ ім. О.М.МАРЗЕЄВА

Козовий Руслан Васильович

УДК 577.21+616-06+551.510.42+616-03971

Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження

03.00.15 – генетика

Автореферат

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії

МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор КОВАЛЬЧУК Лариса Євгенівна,

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України,

кафедра медичної біології з курсом медичної генетики,

завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Пілінська Марія Андріівна,

Науковий центр радіаційної медицини АМН України,

завідувач лабораторією цитогенетики відділу медичної генетики

кандидат медичних наук, Кіцера Наталія Іванівна,

Інститут спадкової патології, АМН України, м. Львів,

старший науковий співробітник відділу

епідеміології вродженої та спадкової патології

Провідна установа:

Одеський державний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України,

Кафедра клінічної імунології, генетики і медичної біології

Захист відбудеться " 10 " червня 2005 р. о 10.00год на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д. 26. 604. 02 Інституту гігієни та медичної екології

ім. О.М.Марзеєва АМН України за адресою: 02660, м.Київ, вул. Попудренка, 50.

Автореферат розісланий " 07" травня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Омельченко Е.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною активністю (Сердюк А. М., Тимченко О. І. та ін., 2002; Горова А. І. 2001). Комплексна взаємодія цих сполук створює реальну основу для наростання генетичного тягаря в популяціях і водночас змінює напрямок та інтенсивність природного добору (Сердюк А.М., 2001; Гнатейко О.З., 2003). Це підтверджують негативні демографічні показники (зменшення народжуваності, збільшення малюкової смертності та кількості генетично зумовлених патологій, зміни їхнього спектру), реальні цитогенетичні ефекти (Педан Л.Р., Пілінська М.А., 2004) і як наслідок – погіршення загального стану здоров'я населення. Тому проблема науково-методичної бази визначення ризиків для здоров'я людини та навколишнього природного середовища від різних видів діяльності набуває особливої актуальності та лежить в основі медико-екологічної безпеки держави.

В Україні проведено серію досліджень про комбіновану та комплексну дію чинників природного та антропогенного походження на спадковий апарат живих організмів (Бариляк І.Р., Дуган О.М., 1999; Ковальчук Л.Є. та ін., 2003; Тимченко О.І. та ін., 2000). Однак остаточно не розроблені методологічні та методичні підходи щодо оцінки їх впливу на біологічні об'єкти в умовах навколишнього та виробничого середовища.

Ведеться пошук нових тест-систем оцінювання сумарного впливу забруднювачів довкілля і мутагенів на загальний стан організму і функціонування його спадкового апарату (Бариляк І.Р. та ін., 2001; Горовая А.И., 2002; Пілінська М.А. та ін., 2003). Молекулярно-генетичні дослідження трансгенних рослин (ТР) Arabidopsis thaliana та Nicotiana tabacum дозволили створити лінії, чутливі до радіації (Kovalchuk I., Kovalchuk O., 2000). Розроблено технологію отримання нових ліній ТР, чутливих до хімічних мутагенів (Орел Н.О., 2003).

Лише поєднання екогенетичного моніторингу з біоіндикацією мутагенів за допомогою різних тест-об'єктів (вищі рослини, людина) з врахуванням трьох рівнів організації спадкового апарату (генний, хромосомний, геномний) дасть змогу верифікувати мутагенне навантаження на популяцію людини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом двох комплексних науково-дослідних робіт кафедри медичної біології з курсом медичної генетики та ЦНДЛ Івано-Франківської державної медичної академії "Впровадження і випробування нових тест-систем на основі рослин для біомоніторингу хімічного і радіонуклідного забруднення довкілля" (№ держреєстрації 01024007289) та „Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення довкілля і способи їх попередження" (№ держреєстрації 01040002434).

Мета дослідження: підвищення ефективності тестування мутагенів довкілля з наступною розробкою методів профілактики негативних генетичних наслідків техногенного забруднення навколишнього середовища.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити динаміку основних демографічних показників та репродуктивних втрат населення на основі даних первинної медичної документації пологових стаціонарів м. Івано-Франківська, м. Коломиї, Снятинської та Верховинської центральних районних лікарень.

  2. Дослідити показники каріограми інтерфазних ядер соматичних клітин та рівень хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом лімфоцитів периферійної крові дитячого населення досліджуваних районів.

  3. Встановити цито- і генотоксичність питної води та грунтів із районів Прикарпаття, що зазнали радіоактивного та хімічного забруднення, за допомогою Allium cepa-тесту.

  4. Розробити методичні підходи до використання трансгенних рослин для встановлення генетичних ефектів сумарної дії забруднювачів довкілля.

Об'єкт дослідження - первинна медична документація та звітні документи пологових будинків та центральних районних лікарень районів з різним екологічним станом; 640 дітей; 30 вагітних з групи ризику; лімфоцити периферійної крові людини; рослинні тест-об'єкти (Allium cepa, трансгенні лінії Arabidopsis thaliana).

Предмет дослідження: позитивні і негативні індикатори здоров'я, частота вроджених вад розвитку та спадкових хвороб, мимовільних викиднів, цитогенетичні зміни соматичних клітин дітей, меристематичних клітин Allium cepa, явища гомологічної рекомбінації трансгенних рослин, зумовлені сумарною дією забруднювачів довкілля. Ефективність застосування фолієвої кислоти у комплексній терапії при загрозі передчасного переривання вагітності.

Методи дослідження: епідеміологічний, цитологічний, цитогенетичний, молекулярно-генетичний аналіз відновлення GUS-гена, варіативної статистики, кореляційний, математичного моделювання.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше оцінено динаміку позитивних і негативних індикаторів здоров'я, репродуктивних втрат серед населення Івано-Франківської області, за частотою мимовільних викиднів, вроджених вад розвитку та спадкових хвороб серед новонароджених і перинатально померлих.

Науково обгрунтовано застосування комплексу показників стану інтерфазних ядер епітелію слизової оболонки порожнини рота, мікроядерного тесту в букальному епітелії, частоти хромосомних аберацій і асоціацій акроцентричних хромосом в лімфоцитах периферійної крові дітей для виявлення та оцінки сумарного мутагенного фону довкілля.

Вперше ідентифіковано молекулярно-генетичні ефекти в різних лініях трансгенних рослин Arabidopsis thaliana: Сol-0 Bin AR/SІR2-8, Сol-0 Bin AR/SІR2-7, BAR Bin AR/RPD3-1, BAR Bin AR/RPD3-9, Col-0 pTA/SІR2-2, N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, Col-0 pMEX/SІR2-3, Col-0 pMEX/SІR2-6, індуковані радіоактивним кобальтом – 60, залежно від дози опромінення насіння. На основі порівняльного аналізу фенотипічних змін та частоти явищ інтрахромосомної гомологічної рекомбінації здійснено селекцію трансгенних ліній, чутливих до іонізуючої радіації.

Встановлено перевагу хімічного чи радіаційного чинника, присутнього у зразках грунтів Прикарпаття за активністю відновлення GUS-гена у трансгенних лініях: 1) N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, чутливої до хімічних мутагенів, 2) BAR Bin AR/RPD3-9, чутливої до радіонуклідів.

Практичне значення отриманих результатів. Одержані дані про динаміку генетичного тягаря різних популяцій населення Івано-Франківської області використано при аналізі екологічної ситуації.

Обґрунтовано доцільність вивчення показників каріограми, частоти мікроядер як скринінгових методів, а також частоти і спектру хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом як біомаркерів стану хромосомного апарату дітей.

Рекомендовано і впроваджено в натурному експерименті оптимальний підбір рослинних тест-об'єктів: Allium cepa та трансгенних ліній рослин Arabidopsis thaliana (N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, BAR Bin AR/RPD3-9) для виявлення природи та інтенсивності мутагенного фону довкілля (деклараційний патент на винахід № 67903 А).


 
 

Цікаве

Загрузка...