WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

  • обґрунтуванні підготовки міської програми "Здоров'я населення і етапи впровадження проекту ВООЗ "Здорові міста" в місті Івано-Франківську" (затверджена рішенням ХІІ сесії Івано-Франківської міської ради ІІІ демократичного скликання 11.04.2000 року);

  • при проведенні педагогічного процесу в Київській медичній академії післядипломної освіти, Івано-Франківському та Львівському медичних університетах.

ІІІ. На місцевому рівні:

  • створенні міської комп'ютерної системи моніторингу здоров'я населення і чинників ризику із застосуванням авторських методів обробки та інтеграції статистичного матеріалу на базі Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, міської поліклініки №1, Івано-Франківського обласного лікувально-фізкультурного центру здоров'я, закладів управління освіти та науки області;

  • співучасті у Європейській мережі шкіл сприяння здоров'ю, розвитку волонтерства та його програмного забезпечення.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначені і сформовані мета, завдання і програми дослідження, адекватні їм методи дослідження. Проаналізовані і узагальнені сучасні науково-інформаційні джерела вітчизняної та світової літератури з даної проблеми. Особисто проведено соціологічне і епідеміологічне дослідження, вивчено захворюваність, чинники навколишнього середовища та їх вплив, проведено оцінку, оптимізовано систему профілактики захворювань, впроваджено результати дослідження у практику. Здобувачем виконано аналітико-синтетичну і розрахункову роботу, описано отримані результати. За участю наукового керівника, професора Н.І.Кольцової, розроблена методика вибору пріоритетних напрямків первинної профілактики захворювань за коефіцієнтом максимальної значимості (КМЗ). Самостійно сформульовані висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались та обговорювались:

І.На державному рівні:Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медицини" (Суми, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Питання валеології у навчально-методичному процесі медичних закладів України" (Луганськ, 2002),Українській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків" (Харків, 2002),науковому симпозіумі "Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи" (Харків, 2002),Всеукраїнській науковій конференції "Обговорення законопроекту "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування" (Київ, 2004).

ІІ.На регіональному рівні:обласній науково-практичній конференції "Життя і здоров'я дитини: пріоритети освіти й охорони здоров'я" (Івано-Франківськ, 2003), курсах підвищення кваліфікації працівників санітарної освіти Івано-Франківського обласного лікувально - фізкультурного центру здоров'я (1999-2004), постійно діючих при ІФДМУ передатестаційних циклах підвищення кваліфікації та тематичних удосконалень керівних кадрів охорони здоров'я (1999-2004).

ІІІ.На місцевому рівні: семінарі міського відділу освіти із директорами шкіл на тему "Методологічні основи впровадження валеологічної освіти в школі" (Івано-Франківськ, 1999), підсумковій науковій конференції Івано-Франківської державної медичної академії (Івано-Франківськ, 2000).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 5 - у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України (три - самостійні, дві - у співавторстві), 6 - у матеріалах конференцій, симпозіумів, конгресів і наукових виданнях та 1 - інформаційний лист.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 266 сторінках друкарського тексту, складається із вступу, аналітичного огляду літератури, 5 розділів власних досліджень та аналізу отриманих даних, висновків, списку використаних джерел літератури, що містить 302 праці (249 – вітчизняних авторів та авторів країн СНД, 53 – іноземних джерела). Робота проілюстрована 39 таблицями, 13 рисунками і 17 додатками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Досягнення мети дослідження потребувало наявності спеціальної програми, розробленої з позицій системного підходу з використанням сучасних методів дослідження (рис.1), а виконання завдань - організації його у чотири етапи, кожен з яких передбачав розв'язання проблем, що із нього витікають. Такий методичний підхід забезпечував системність та ієрархічне підпорядкування наступних і попередніх завдань, можливість послідовного впровадження отриманих результатів.

Для отримання даних про особливості формування хвороб дихальних шляхів обрані характеристики функції зовнішнього дихання та (ФЗД) хронічний бронхіт (ХБ). Стандартизація розроблених і використаних у дослідженні опитувачів ("Анкета вивчення чинників середовища і здоров'я підлітків", "Карта скринінг - обстеження підлітка на виявлення хронічних обструктивних захворювань легень - ХОЗЛ", "Карта оцінки стану здоров'я і медичної допомоги підлітку", "Карта експертної оцінки пріоритетних напрямків інтегрованої профілактики та медичної допомоги підліткам") проводилась на основі міжгалузевих програм по вивченню соціально-гігієнічних факторів формування схильності неповнолітніх до соціально негативної поведінки і розробки заходів до її профілактики, рекомендованих АМН, МОЗ і МО України (1998), рекомендацій з оцінки здоров'я, медичної допомоги і профілактики захворювань школярів Українського НДІ охорони здоров'я дітей і підлітків, вказівок ВООЗ відносно досліджень ХБ.

При виявленні клінічних ознак ХБ і бронхообструктивного синдрому (БОС) спирались на рекомендації провідних пульмонологів світу, стандарти та консенсуси, які узагальнюють підходи до терапії та діагностики хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ, ІІ з'їзд фтизіатрів і пульмонологів України, 1998). Приховані порушення ФЗД виявлялись на основі вивчення показників пікової швидкості видиху (ПШВ), яка корелює із об'ємом форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), виміряним із допомогою спірометра, та із опором дихальних шляхів, дослідженим методом загальної плетизмографії (С.В. Зайков, 1998, А.Н. Окороков, 2000). Використовували пікфлоуметр "Міні-Райт" (методика А.А. Зайкової, М.І. Мельника, О.В.Хаймец та ін., 1998). Порівняння чинників ризику проводилось із розподілом опитаних осіб за групами здоров'я на основі класифікацій Є.Г. Гончарука, Ю.В. Вороненка, М.І. Марценюка (1989). Вибір

Мета дослідження: науково обґрунтувати медико-соціальні заходи по оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання.

I етап

Вивчення поширеності та особливостей формування захворювань органів дихання у взаємозв'язку із загальною захворюваністю

Встановлення особливостей формування захворюваності підлітків при вивченні їх різними методами.

Вивчення рівнів, структури, тенденцій гострих і хронічних хвороб органів дихання серед підлітків різної статі.

Вивчення особливостей розвитку хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів у зв'язку із ФЗД.

Статистична звітність ЛПЗ міста за 1996-2000рр. фф.12, 0,71-1/о; облікова медична документація ф.025/о, 025-1/о (455 од.), ф.106/о–95 (240 од.); карти оцінки стану здоров'я (455 од.); анкети (437 од.); дані обласного статуправління за 1996-2000рр.

Статистична звітність ЛПЗ за 1996-2000рр. фф. 12, 0,71-1/о; облікова медична документація: ф. 025-2/о, 025-7/о (8121 од.).

Карти скринінг-обстеження підлітків (481 од.).

IІ етап

Визначення загальних та спеціальних чинників ризику, які впливають на виникнення захворювань органів дихання

Вивчення і медико-соціальна характеристика чинників ризику захворювань, зокрема, хвороб органів дихання.

Оцінка якості надання профілактичної допомоги підліткам різної статі.

Аналіз взаємодії та експертна оцінка існуючої системи профілактики.

Анкети вивчення чинників середовища і здоров'я підлітків (437 од.) і карти скринінг-обстеження підлітків (481 од.).

Карти оцінки стану здоров'я і медичної допомоги підліткам (455 од.).

Діючі програми профілактики у 1996-2000рр., карти експертної оцінки (106 од.).

IІІ етап

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики захворювань у підлітків

Обґрунтування пріоритетності хвороб органів дихання і фонових захворювань, вибір їх чинників ризику як моделі для оптимізації системи профілактики.

Обґрунтування напрямків і шляхів оптимізації профілактичної роботи.

Побудова оптимізованої системи профілактики та її моделей.


 
 

Цікаве

Загрузка...