WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА

КОВАЛЬЧУК РОСТИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

УДК 616 - 058 + 616 - 084 + 616 - 03 + 613.96 + 616.2

Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання

14.02.03 – соціальна медицина

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Кольцова Наталія Іллівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я, м. Івано-Франківськ.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Авраменко Олександр Іванович, професор кафедри радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ;

кандидат медичних наук, с.н.с. Дудіна Олена Олександрівна, завідувач відділення охорони здоров'я матері і дитини Українського інституту громадського здоров'я МОЗ України, м. Київ.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я, МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться " 30 " вересня 2005 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров'я, аудиторія №46.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112,м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий " 27 " серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І. Бугро

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та іншими міжнародними організаціями приділяється особлива увага проблемам профілактики захворювань і боротьби з ними, починаючи з дитячого віку. Цьому присвячені Міжсекторальні стратегії, відтворені у програмі "Здоров'я – 21: Основи політики досягнення здоров'я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ", а також у відповідні декларації, затверджені сесіями Генеральної Асамблеї ООН.

Кінець минулого і початок нинішнього століття характеризується для України прискоренням темпів погіршення здоров'я дітей і підлітків (Г.Л. Апанасенко, Н.І. Дурдикулієва, Г.М. Жуков, Л.Є.Меламент, 2000; Є.С. Богомолова, 2000; І.М. Гнідой, І.І. Діхтярук, 2000). Профілактика захворювань в Україні регламентується відповідними нормативно-правовими актами і базується на використанні спеціальних технологій, передбачених різноманітними державними програмами та науковими розробками, однак бажаних результатів від застосування медико-профілактичних технологій у здоров'ї дітей і підлітків поки що не досягнуто (В.М. Пономаренко, Ю.А. Хунов, 2002). Серед багатьох причин такого становища важливими є недостатня міжгалузева інтегрованість профілактичних заходів, вплив агресивних чинників середовища та нездоровий спосіб життя більшості мешканців країни (О.А. Андрієць, 2001). Це обумовлює актуальність розробки питань профілактики захворювань саме у дітей і підлітків, тобто до періоду настання несприятливих наслідків.

В структурі захворюваності даної вікової групи майже половину (47%) складають хвороби органів дихання, які мають тенденцію до подальшого приросту і хронізації. Надалі вони стають вагомою причиною інвалідизації і смертності у працездатному віці (О.Є. Абатуров, І.Л. Височина, 2003; О.П. Волосовець, 2003; І.Б. Єршова, В.М. Бандурин, Є.М. Кунегіна, 2003). За умов реформування системи охорони здоров'я це значною мірою визначатиме майбутні витрати на медичну і соціальну допомогу (Є.С. Богомолова, 2000; Бєсєдіна А.А., 2000; В.Ф. Москаленко, 2000), а наукове обґрунтування їх стосовно дитячого населення – ефективність заходів (Ю.І. Фещенко, 2003; Behr J., 1999).

Отже, наявність негативних змін у показниках захворюваності підлітків, стабільне перше місце і чітка прогнозна тенденція до зростання у них захворюваності на хвороби органів дихання, особливості їх чинників ризику, які дозволяють розробку питань інтеграції, уніфікацію та екстраполяцію на інші класи захворювань, недостатня ефективність дії системи профілактики і її медико-соціальне обґрунтування обумовили актуальність дослідження, визначили його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження є фрагментом планових комплексних науково-дослідних робіт кафедр соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я, загальної гігієни та екології людини, пропедевтики дитячих хвороб, дитячої стоматології, дитячих хвороб №1, факультетської терапії, госпітальної терапії №2 з курсом фтизіатрії та курсом професійних хвороб Івано-Франківської державної медичної академії (ІФДМА) на теми "Розробка програми профілактики відхилень у стані здоров'я і соціальній поведінці серед дітей і підлітків на Прикарпатті" (1998-2000рр., номер державної реєстрації ДУ.01.10/02.03./046.98п) та "Клініко-імунологічні, медико-генетичні і комп'ютерно-спірографічні особливості перебігу хронічних обструктивних захворювань та їх медикаментозна корекція" (1996-2000 рр., номер державної реєстрації ВН 01.02.034.96.).

Мета дослідження: науково обґрунтувати медико-соціальні заходи оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання .

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали:

  1. Поглиблене вивчення поширеності, структури і особливостей формування у підлітків захворювань органів дихання у взаємозв'язку із загальною захворюваністю;

  2. Визначення загальних і спеціальних чинників ризику, що впливають на виникнення хвороб органів дихання;

  3. Оцінку стану та виявлення шляхів поліпшення якості профілактики хвороб органів дихання серед підлітків на основі оцінки знань педагогів і медичних працівників;

  4. Вивчення взаємозв'язків між захворюваністю і чинниками навколишнього середовища у підлітків;

  5. Наукове обґрунтування, розробка і апробація оптимізованої системи профілактики захворювань на моделі формування хвороб органів дихання під впливом їх чинників ризику у підлітків.

Об'єкт дослідження –здоров'ядітей у віці 15-17 років, що проживають у м. Івано-Франківську, система профілактики захворювань.

Предмет дослідженнязахворюваність дітей у віці 15-17 років в 1996 – 2003 р.р. із поглибленим вивченням хвороб органів дихання; умови формування їх медико-соціальних чинників ризику; наявна система профілактики хвороб органів дихання; експертна оцінка ефективності впровадження оптимізованої системи профілактики.

Методи дослідження системний підхід та якісне описання взаємодії у системі профілактики; історичний, бібліосемантичний, медико-статистичний, епідеміологічний, соціологічний, математичного моделювання, експертних оцінок, графічний.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні:

  • виявлені закономірності поширеності і особливості формування в нових соціально-економічних умовах захворювань органів дихання серед підлітків у взаємозв'язку із "фоновою" патологією, достовірними і ймовірними чинниками ризику, які можливо екстраполювати на інші класи хвороб;

  • встановлена і вивчена поширеність бронхообструктивного синдрому (БОС) у підлітків різної статі за даними скринінг - обстеження функції зовнішнього дихання (ФЗД) і вираженості кашльового симптому, як головних клінічних ознак розвитку і прогнозу прогресування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, визначена медико-соціальна інтерпретація розвитку хронічних захворювань органів дихання на прикладі хронічного бронхіту;

  • науково обґрунтована концепція керованого інтегрованого міжгалузевого підходу до профілактики захворювань у підлітків на моделі хвороб органів дихання;

  • розроблена оптимізована система профілактики, встановлені нові напрямки її технологій щодо підлітків на моделі хвороб органів дихання та чинників їх ризику.

Теоретичне значення дослідження полягає у доповненні концепції про дію чинників ризику захворювань органів дихання новими відомостями про реструктуризацію достовірних і ймовірних факторів та у розробці оптимізованої системи профілактики.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати стали підставою для розробки оптимізованої системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання та впровадженні:

І.На державному рівні:

  • розробці інформаційного листа "Організаційно-технологічна модель профілактики захворювань органів дихання у підлітків на основі інтегрованого підходу" (2003).

ІІ. На регіональному рівні:


 
 

Цікаве

Загрузка...