WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

12. Клименко П.П. Ультраструктурные и ультрацитохимические особенности микроциркуляторного русла бульбарной конъюнктивы больных сахарным диабетом разного возраста // Матер. II Укр. конф. молодих вчених (Київ, 13 квітня 2001 р.). - К., 2001.- С. 45-46.

13. Клименко П.П. Морфологические проявления ускоренного старения микроциркуляторного русла конъюнктивы при сахарном диабете // Матер. 2 наук.-практ. конференції "Прискорене старіння та шляхи його профілактики" (Одеса, 18-19 жовтня 2001 р.).- К.: АЛКОН, 2001.- С.199.

14. Клименко П.П., Хаблак Г.В. Изменения активности щелочной фосфатазы в микроциркуляторном русле бульбарной конъюнктивы при старении и заболевании сахарным диабетом // Матер. III Укр. конф. молодих вчених (Київ, 28 січня 2002 р.).- К,2002.- С.91-92.

15. Клименко П.П. Зміни ультраструктури мікроциркуляторного русла і активності лужної фосфатази в бульбарній кон`юнктиві людей різних вікових груп хворих на цукровий діабет I та II типу // Ендокринологія.- 2002.- Т.7, № 1. - С. 137. Матер. Наук.-практ. конфер. Присвяч. 95- річчю з дня народження акад. В.П. Комісаренка (Київ, 30-31 січня 2002 р.).

16. Клименко П.П., Скрипник Р.Л., Сидорова М.В. Возрастные особенности активности щелочной фосфатазы в микроциркуляторном русле бульбарной конъюнктивы у людей и экспериментальных животных // Мікроциркуляція та її вікові зміни: Матер. II міжнар. конф. (Київ, 22-24 травня 2002 р.).- К.: АЛКОН, 2002.- С. 141-142.

17. Клименко П.П. Видовые особенности ультраструктурных проявлений старения кровеносных капилляров бульбарной конъюнктивы глаза морских свинок и человека // Биологические механизмы старения: V Междунар. симпозиум. Тез. докл. (Харьков, 30 мая-1 июня 2002 г.). - Харьков, 2002.- С.48-49.

18. Божкова А.С., Клименко П.П. Вікові ультрацитохімічні особливості лужної фосфатази та Са2+ -АТФази в стінці кровоносних капілярів бульбарної кон'юнктиви // Биологические механизмы старения: VI Междунар. симпозиум. Тез. докл. (Харьков, 26-29 мая 2004г.).- Харьков, 2004.- С.30-31.

АНОТАЦІЯ

Клименко П.П. Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного руслакон'юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Проведено комплексне електронномікроскопічне, ультрацитохімічне і морфометричне дослідження особливостей старіння мікроциркуляторного русла (МЦР) бульбарної кон'юнктиви (БК) людей семи вікових груп (20 - 89 років) і у хворих на цукровий діабет (ЦД) I і II типу відповідного віку, а також морських свинок (6 і 30 місяців). Результати дослідження показали, що в МЦР БК при старінні розвиваються як деструктивні процеси, так і адаптаційні, що забезпечує підтримку функції капілярів. Спрямованість змін однакова вусіх вивчених групах, однак є і відмінності в характері, темпі й інтенсивності розвитку цих змін. При ЦД дистрофічні і деструктивні процеси спостерігаються вже в молодому віці, вони більш демонстративні і часто носять незворотний характер. Встановлено особливості структурних змін у МЦР БК при різних типах цукрового діабету (ЦД). Так, найбільш виражені зміни відбуваються при I типі ЦД - дистрофічні і деструктивні зміни ЕК і перицитів спостерігаються з 20 років, тоді як при II типі ЦД вони розвиваються після 40 років. Фінальними змінами при ЦД є злущування ЕК і оголення БМ, що не зустрічається при фізіологічному старінні. При ЦД I типу спостерігається виражене зменшення інтенсивності цитохімічної реакції на лужну фосфатазу.

Ключові слова: капіляр, старіння, цукровий діабет I та II типу, ультраструктура, ультрацитохімія.

АННОТАЦИЯ

Клименко П.П. Структурные и ультраструктурные особенности микроциркуляторного руслаконъюнктивы глаза при старении и сахарном диабете. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.11 - цитология, клеточная биология, гистология. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Проведено комплексное электронномикроскопическое, ультрацитохимическое и морфометрическое исследование особенностей старения микроциркуляторного русла (МЦР) бульбарной конъюнктивы (БК) людей семи возрастных групп (20 - 89 лет) и больных сахарным диабетом (СД) I и II типа соответствующего возраста, а также морских свинок (МС) (6 и 30 месяцев).

Результаты исследования показали, что в МЦР БК людей и МС при старении развиваются как деструктивные процессы, так и адаптационные, которые обеспечивают поддержку функции капилляров. Так, при старении о развитии процессов деструкции свидетельствует гетерохроматизация ядер эндотелиальных клеток (ЭК), утолщение БМ и расширение перикапиллярного пространства. В части капилляров наблюдаются изменения ультраструктуры ЭК, свидетельствующие о развитии адаптационных процессов, которые приводят к усилению транспортной функции, - истончается периферическая часть ЭК, увеличивается количество фенестр, усиливается интенсивность микропиноцитоза, что особенно сильно выражено в МЦР БК МС.

В МЦР БК старых МС не происходит изменений интенсивности цитохимической реакции на щелочную фосфатазу, вместе с тем наблюдается уменьшениеактивности цитохимической реакции на 5'- нуклеотидазу і Са2+-АТФазу. Особенно сильно выражено снижение интенсивности цитохимической реакции на Са2+ -АТФазу, что в сочетании с нарушением ультраструктуры МЦР БК может свидетельствовать о нарушении транспортной и барьерной функции капилляров в старости.

При сахарном диабете (СД) наблюдается такая же направленность изменений, как и при старении, однако есть и отличия в характере, темпе и интенсивности их развития. При СД дистрофические и деструктивные процессы наблюдаются уже в молодом возрасте, они более демонстративны и часто носят необратимый характер. В просвете капилляров происходит скопление белков плазмы и клеточного детрита, сладж эритроцитов, прилипание тромбоцитов к стенке капилляров; в ЕК наблюдается вакуолизация и набухание цитоплазмы, резкое падение пиноцитозной активности, истончение и гомогенизация цитоплазмы, микроклазматоз, аналогичные проявления деструктивных процессов отмечаются и в перицитах; уменьшается количество перицитов, утолщается БМ, усиливается ее многослойность и коллагенизация. Кроме того, установлены особенности структурных изменений в МЦР БК при различных типах СД. Так, наиболее выраженные изменения происходят при I типе СД - дистрофические и деструктивные изменения ЭК и перицитов наблюдаются с 20 лет, тогда как при II типе СД они развиваются после 40 лет. Финальными изменениями при СД есть слущивание ЭК и оголение БМ, что не встречается при физиологическом старении. При СД I типа наблюдается выраженное уменьшение интенсивности цитохимической реакции на щелочную фосфатазу.

Ключевые слова: капилляр, старение, сахарный диабет I и II типа, ультраструктура, ультрацитохимия.

SUMMARY

Klimenko P. P. Structural and ultrastructural peculiarities of the microcirculatory bed of the eye bulbar conjunctiva in aging and diabetes mellitus. Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of a Candidate of Biological Science in the specialty 03.00.11 – cytology, cell biology and histology. The Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, Ukraine, 2005.

A complex electron microscopic, ultracytochemical and morphometric investigation has been conducted with the aim of studying peculiarities of the aging of the microcirculatory bed (MCB) of the eye bulbar conjunctiva (BC). The study included seven age groups of human subjects (20 to 89 years of age) and patients suffering from diabetes mellitus, type I and type II, of the respective age groups. The study also involved the guinea pigs (aged 6 and 30 months).

The results of investigation have shown that in aging there develop both, destructive and adaptive processes in the MCB of the BC, ensuring maintenance of capillary function. The direction of changes is identical in all study groups. However they differ in terms of character, tempo and intensity of their onset. In DM, the dystrophic and destructive processes are observed already in young age. They are more demonstrative and, not infrequently, irreversible. There have been established the peculiarities of structural changes in the MCB of the BC in diabetes mellitus (DM) of various types. Thus the most pronounced changes were observed in DM type I: the dystrophic and destructive changes of endothelial cells and pericytes were registered after age 20, while in the cases of DM type II they were developing after 40 years. Among the final changes in DM, mentioning should be made of the cellular endothelium peeling and basal membrane denudation which are generally observed in physiological aging. In DM type I, a marked decrease was noticed in the intensity of cytochemical reaction to alkaline phosphatase.

Key words: capillary, aging, diabetes mellitus type I and type II, ultrastructure, ultracytochemistry.


 
 

Цікаве

Загрузка...