WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка

КЛИМЕНКО Павло Павлович

УДК 611.841.1:611.161:612.67

Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон'юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті

03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті геронтології АМН України

Науковий керівник: доктор біологічних наук

Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна,

Інститут геронтології АМН України,

завідувач лабораторією морфології та цитології

Офіційні опоненти : доктор біологічних наук, професор

Стеченко Людмила Олександрівна,

Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця,

професор кафедри гістології, цитології та ембріології

доктор медичних наук, професор

Гордієнко Вадим Максимович,

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

професор кафедри спортивної медицини

Провідна установа: Інститут ендокринології та обміну речовин

імені В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ

Захист відбудеться " 11 "__січня_____2006 року о _16___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. акад. Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд. 215).

Поштова адреса:01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий "_1_"___грудня_______2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук О.В. Цимбалюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вікові зміни серцево-судинної системи істотно впливають на темп старіння всіх тканин, органів і організму в цілому. Особливе значення при цьому набувають мікроциркуляторні шляхи, оскільки саме через них забезпечується регуляція кровонаповнення органів, реалізуються функції селективного транспортного обміну, дренажно-депонуюча і трофічна, що, у значній мірі, визначає тканинний гомеостаз. Дослідження вікових особливостей структури та ультраструктури шляхів мікроциркуляції - необхідна умова для розуміння механізмів порушення транскапілярного обміну і розвитку патологічних процесів у старості (Т.Ю.Квитницкая-Рыжова и соавт., 1995;К.Г.Саркисов и соавт., 1998; О.В Коркушко и соавт., 2002; И.И. Дедов, А.А. Александров, 2004; С.А. Румянцева, 2004; H.A. Henrich at al., 1990).

Одним із найбільш значущих і доступних об'єктів для прижиттєвого вивчення мікроциркуляторного русла (МЦР) при старінні і патології є бульбарна кон'юнктива (БК) ока. Існують численні дані, які свідчать про те, що МЦР БК відображає загальні тенденції периферичного кровообігу і розглядається як "вікно" у мікроциркуляцію всього організму (Т.И. Селицкая и соавт., 1990). У клінічній практиці широко використовується метод біомікроскопії, за допомогою якого отримано великий фактичний матеріал по вивченню МЦР БК при фізіологічному старінні і деяких патологічних станах (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет тощо) (Л.Ф. Шердукалова, В.Дж. Арутюнян, 1994; А.А. Гарганеева и соавт., 2000; М.А. Куликова, 2002).

Разом з тим, відомості про структурні і ультраструктурні зміниМЦР БК людини при фізіологічному старінні і патології, а також у експериментальнихтварин малочисельні і фрагментарні. До того ж відсутні дослідження, присвячені віковим змінам ультрацитохімії ферментів, які беруть участь у транскапілярному обміні.

Все більшого медико-соціального значення набуває проблема цукрового діабету (ЦД) у зв'язку із щорічним збільшенням (на 6-10%) кількості хворих (Б.Б.Салтыков, О.Е. Зиновьева, 2003). Завдяки такому темпуросту ЦД міцно зайняв третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Як правило, ЦД супроводжується численними пізніми ускладненнями, серед яких найчастіше спостерігаються діабетична макро- і мікроангіопатія, які призводять до інвалідизації і смерті 65 - 80% хворих. При цьому великий інтерес викликає дослідження мікроциркуляторного русла ока, оскільки в 20 % випадків причиною втрати зору стає ЦД (А.С.Ефимов, 1989). Особливо актуальним є вивчення змін МЦР БК при ЦД у віковому аспекті, оскільки частота виникнення цього захворювання в значній мірі пов'язана з віком. Якщо кількість хворих до 15 років складає 15 % усіх пацієнтів із діабетом, то старше 65 років - 40 % (Н.Т.Старкова, 1996). Крім того, діабетична ангіопатія призводить до розвитку ознак раннього старіння і зменшення середньої тривалості життя на 2-12% у хворих на ЦД (А.Г. Мазовецкий и соавт., 1988). Разом з тим, відсутні роботи, присвячені віковим аспектам структурних та ультраструктурних змін МЦР БК при ЦД.

Таким чином, відсутність комплексних робіт, присвячених вивченню вікових структурних, ультраструктурних, ультрацитохімічних і морфометричних змін МЦР БК людей при старінні і при захворюванні на ЦД (I і II типу), а також відсутність аналогічних даних, отриманих на експериментальних тваринах, обумовила необхідність проведення такого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної теми лабораторії морфології та цитології Інституту геронтології АМН України "Вікові морфо-функціональні особливості гісто-гематичних бар'єрів за даними електронної мікроскопії та ультрацитохімії", номер державної реєстрації 0101U002026, в якій дисертант виконав окремі фрагменти.

Мета дослідження - встановити ультраструктурні, ультрацитохімічні і морфометричні вікові особливості гемомікроциркуляторного русла бульбарної кон'юнктиви ока експериментальних тварин, а також людей - при старінні і захворюванні на ЦД I і II типу.

Задачі дослідження:

1. Встановити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості кровоносних капілярів БК ока морських свинок двох вікових груп (6 міс, 30 міс).

2. З'ясувати вікові ультрацитохімічні особливості лужної фосфатази (ЛФ), 5'-нуклеотидази, Са2+ -АТФази в стінці капілярів БК ока морських свинок.

3. Встановити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості кровоносних капілярів БК ока на біопсійному матеріалі, взятому у людей 7 вікових груп (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 років), яким була зроблена операція з приводу травматичної і вікової катаракти.

4. Співставити вікові зміни структури, ультраструктури і морфометричних параметрів МЦР БК людей і експериментальних тварин; з'ясувати видоспецифічні особливості його старіння.

5. Дослідити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості МЦР БК ока у людей 7 вікових груп (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 років), хворих на ЦД I і II типу, яким була зроблена операція з приводу діабетичної катаракти.

6. Виявити особливості цитохімічної реакції на ЛФ в МЦР БК у хворих на ЦД I і II типу різного віку.

7. Співставити характер, темп і послідовність змін структури, ультраструктури і морфометричних параметрів МЦР БК ока у людей при старінні і діабеті.

Об'єкт дослідження: морфо-функціональні особливості старіння МЦР БК експериментальних тварин і людини.

Предмет дослідження: порівняльна характеристика структурних, ультраструктурних і цитохімічних змін МЦР БК при старінні у експериментальних тварин і людини, а також у людей різного віку при захворюванні на ЦД I і II типу.

Методи дослідення: 1. Електронна мікроскопія - для визначення вікових ультраструктурних особливостей усіх компонентів стінки капілярів БК експериментальних тварин і людей при старінні і ЦД. 2. Морфометрія (на електронномікроскопічному рівні) - для визначення кількісних змін ряду параметрів МЦР БК при старінні і ЦД. 3.Ультрацитохімія - для визначення вікових змін активності ряду ферментів у стінці капілярів і перикапілярній області БК при старінні і ЦД.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше здійснено комплексне морфо-функціональне порівняльне дослідження МЦР БК експериментальних тварин і людини в процесі старіння і при патології (ЦД I і II типу). Показано, що у людей, як і у експериментальних тварин, у МЦР БК відбувається вікове посилення деструктивних процесів на тлі розвитку адаптаційних. Разом з тим, структурні перебудови, спрямовані на підтримку транспортної функції капілярів, у морських свинок виражені сильніше. Вперше відзначено вікове падіння активності ряду ферментів у стінці капілярів БК, що в поєднанні зі змінами її ультраструктури може призвести до порушення транспортної і бар'єрної функції капілярів в старості.

Встановлено відносну цілісність ультраструктурної організації стінки капілярів МЦР БК людини майже до 70 років. Надалі відзначено виражене наростання деструктивних процесів у всіх його компонентах. Вперше встановлені ультраструктурні і ультрацитохімічні особливості МЦР БК у хворих на ЦД I і II типу різного віку, які свідчать про однонаправленість його структурних змін при старінні і діабеті, а також про значно більш різке наростання альтеративних змін при захворюванні на ЦД, особливо при ЦД I типу, про що також свідчить значне зниження інтенсивності цитохімічної реакції на ЛФ при ЦД I типу, у порівнянні з ЦД II типу. Показано, що характер і ступінь вираженостідеструктивних змін стінки капілярів БК залежить у більшій мірі від типу захворювання, ніж від віку хворого.


 
 

Цікаве

Загрузка...