WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом (автореферат) - Реферат

Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Каплан П.О. Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – Кардіологія. – Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, 2005.

Проведене дослідження присвячено ролі гіпергомоцистеїнемії та інших неліпідних факторів у перебігу гострого інфаркту міокарда та розвитку його ускладнень. Доведена ефективність та безпечність раннього використання фолієвої кислоти, ціанокобаламіну та піридоксину, а також терапевтичних доз симвастатину у пацієнтів з гострим Q-інфарктом міокарда з метою корекції неліпідних факторів прогресування атеротромбозу: гіпергомоцистеїнемії, гострофазового запалення, перекисного окислення ліпідів та продукції супероксид аніону фагоцитами.

Ключові слова: гострий Q-інфаркт міокарда, неліпідні фактори, гіпергомоцистеїнемія, симвастатин, фолієва кислота, ціанокобаламін, піридоксин.

АННОТАЦИЯ

Каплан П.А. Оценка эффективности лечения и вторичной профилактики острого инфаркта миокарда путем ранней коррекции нелипидных факторов заболевания. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – Кардиология. – Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, 2005.

Проведенное исследование посвящено роли гипергомоцистеинемии и других нелипидных факторов в течении острого инфаркта миокарда и развитии его осложнений. Доказана эффективность и безопасность раннего использования фолиевой кислоты, цианокобаламина и пиридоксина, а также терапевтических доз симвастатина у пациентов с острым Q-инфарктом миокарда с целью коррекции нелипидных факторов прогрессирования атеротромбоза: гипергомоцистеинемии, острофазового воспаления, перекисного окисления липидов и продукции супероксид аниона фагоцитами.

Установлено влияние гипергомоцистеинемии на развитие осложнений у пациентов с острым Q-инфарктом миокарда за счет активации острофазового воспаления, перекисного окисления липидов и повышения продукции супероксид аниона фагоцитами. Обоснована целесообразность раннего использования терапевтических доз симвастатина, фолиевой кислоты, цианокобаламина и пиридоксина у пациентов с острым инфарктом миокарда. Рекомендован комплексный подход к анализу риска развития осложнений путем оценки нелипидных факторов, а также ранняя комплексная их профилактика у пациентов с острым Q-инфарктом миокарда.

Ключевые слова: острый Q-инфаркт миокарда, нелипидные факторы, гипергомоцистеинемия, симвастатин, фолиевая кислота, цианокобаламин, пиридоксин.

SUMMARY

Kaplan P.O. Estimation of efficacy of acute myocardial infarction treatment and secondary prevention by the early correction of nonlipid factors of disease. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences in the speciality 14.01.11 – Cardiology. – Zaporizhzhya State Medical University of Ministry of Health of Ukraine, Zaporizhzhya, 2005.

The research carried out is devoted to the role of hyperhomocysteinemia and other nonlipid factors in the course of acute myocardial infarction and its complications development. Efficacy and safety of folic acid, cyanocobalamin and pyridoxine, and therapeutic doses of simvastatin early using in patients with acute Q-myocardial infarction with the purpose of correction of atherothrombosis progressing nonlipid factors (hyperhomocysteinemia, acute phase inflammation, peroxide oxidation of lipids and superoxide anion production by phagocytes) is proved.

Key words: acute Q-myocardial infarction, nonlipid factors, hyperhomocysteinemia, simvastatin, folic acid, cyanocobalamin, pyridoxine.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГЦ – гомоцистеїн

ГГЦ – гіпергомоцистеїнемія

ГІМ – гострий інфаркт міокарда

ГЛШН – гостра лівошлуночкова недостатність

ГП – гідроперекиси

ЗХС – загальний холестерин

ІЛ – інтерлейкін

ІФА – імуноферментний аналіз

ІХС – ішемічна хвороба серця

ЛШ – лівий шлуночок

СА – супероксид аніон

ТГ – тригліцериди

ФВ – фракція викиду

ХС-ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності

ХС-ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності

ХСН – хронічна серцева недостатність

СРБ – С-реактивний білок

Ig – імуноглобулін

Висловлюємо вдячність представництву фірми IVAX в Україні за надання препарату Симгал для проведення дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...