WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейро – та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини (автореферат) - Реферат

Нейро – та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ

КЛИМЕНКО ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

УДК 616.65-002+616-018-08:615.015.32

Наукове обгрунтування застосування методів альтернативної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит

14.01.06 - урологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І.Георгієвського

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор ГОРПИНЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ, Інститут урології Академії медичних наук України, завідувач відділу сексології та андрології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Серняк Петро Степанович, Донецький медичний інститут ім. М.Горького, професор кафедри урології

доктор медичних наук, професор Щербак Олександр Юрійович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор кафедри урології

доктор медичних наук, професор ЗайцевВалерій Іванович, Буковинська державна медична академія, професор кафедри урології

Провідна установа – Одеський державний медичний університет, кафедра урології та нефрології, МОЗ України

Захист відбудеться 29.11.2005 року о 10_год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 в Інституті урології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Коцюбинського, 9-А

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту урології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Коцюбинського, 9-А

Автореферат розісланий 19.08.2005 року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат медичних наук Старцева Л.Н.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ХП є серйозною медико-соціальною проблемою. Це обумовлено розповсюдженістю цієї патології, незадовільністю результатами лікування та щорічним ростом рівня захворюваності в Україні. Лікування хворих на ХП представляє значні труднощі, а ефективність терапії не можна визнати задовільною (І.І. Горпинченко, 1989-2004; Ю.М. Гурженко, 2003). Патологія займає 2-е місце в структурі урологічної захворюваності і уражає до 40% чоловіків сексуальноактивного віку, призводячи до функціональних розладів і структурних змін у репродуктивній системі, негативно впливаючи на психо-емоційний стан чоловіків, значно знижує якість життя (О.Л. Тиктинський, 1999; С.Т. Агарков, 2001; В.М. Лісовий, 2002; М.І. Ухаль, 2004; М. McNaughton Collins, 1997). Провідний світовий експерт з даної проблеми J.C. Nickel (1999) вважає, що приблизно 9% чоловічої популяції мають прояви простатиту, з них дві третини звертаються за медичною допомогою.

До теперішнього часу залишаються актуальними питання діагностики та лікування хворих на ХП. Це в певній мірі зумовлено складністю діагностики і відсутністю достовірних та об'єктивних методів оцінки стану ПЗ, що може призводити з одного боку до гіпердіагностики захворювання, з іншого, не дозволяє оцінити ефективність застосованих методів лікування. Труднощі діагностики також пов'язані з поліморфізмом клінічної симптоматики, відсутністю адекватної оцінки тяжкості гострих та ХП що стало причиною запізнілого і патогенетично необґрунтованого лікування. Багато дослідників вважають, що в більшості випадків ХП його етіологія і патогенез залишаються невідомими (Е.К. Арнольді, 1999).

У клінічній практиці загальноприйнятим є застосування етіологічного лікування (Г. Дж. Домінге, В. Дж. Хеллстром, 2000). Існуючі сучасні методи в основному базуються на антибактеріальній терапії, яка хоча і має важливе значення, однак часто буває недостатньою та призводить до різноманітних побічних явищ та ускладнень (В.М. Лісовий, 2004; J.T. Kent, 1981; H.L. Hass, 1998). Не підлягає сумніву, що тільки вивчення всієї сукупності механізмів розвитку й особливостей перебігу ХП можуть забезпечити розробку нових науково обґрунтованих підходів до лікування і профілактики. При цьому особливого значення набуває такий аспект допомоги, як усунення больового синдрому і ліквідація дискомфорту іншого характеру, що притаманні ХП.

Останнім часом для лікування ХП запропонована АГТ. Вона подібна гомеопатії, являє собою форму терапії, що ґрунтується на стимуляції організму біологічними медичними агентами. Суть її полягає в тому, що в організмі людини, реактивна система якої здатна боротися з токсичними для нього речовинами (гомотоксинами), вводиться додатковий токсин, схожий з речовиною, яка викликала первинну реакцію. Терапевтичний токсин, потенційований відповідно до офіційної Гомеопатичної фармакопеї, відіграє роль стимулу і не сприяє збільшенню токсичного навантаження на організм. Однак, застосування цього патогенетично обґрунтованого лікування, вільного від багатьох недоліків, як правило, носить емпіричний характер і невідомий багатьом фахівцям, які не працюють над цією проблемою.

Розвиток нових альтернативних підходів до профілактики та лікування ХП потребує поглиблених знань загальнобіологічних процесів в залежності від гемодинамічних порушень у ПЗ, періодів розвитку симптомів і їхньої корекції за допомогою альтернативної (антигомотоксичної) терапії. У зв'язку з вищевикладеним наукове обґрунтування та подальша розробка ефективних схем діагностики, лікування і профілактики ХП, повинна базуватись на глибокому клініко-патогенетичному аналізі на підставі вивчення цитогістохімічних, біохімічних і УЗД.

Зв'язок роботи з науковими проблемами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з планом НДР у рамках державної проблеми "Наукове обгрунтування і впровадження сучасних і нетрадиційних методів лікування, діагностики і профілактики захворювань ПЗ в сполученні з патологією інших органів та систем", яка розробляється Кримським державним медичним університетом ім. С.І. Георгієвського, № державної реєстрації 0102U001052. Дисертація виконана відповідно до основних напрямків програмних наукових досліджень відділ сексопатології та андрології Інституту урології АМН України „Оптимізація методів лікування статевих розладів у чоловіків за допомогою нетрадиційних методів" № державної реєстрації 0196U013001.

Метаі задачі дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на ХП за допомогою розроблених методів альтернативної терапії на підставі вивчення гемодинамічних, цитогістохімічних та імунологічних досліджень.

Для досягнення мети поставлені наступні задачі:

1. Визначити можливості альтернативної терапії ХП з оцінкою ії клінічної ефективності.

2. Дослідити діагностичну значимість методу ультразвукового трансректального дуплексного сканування при різних типах гемодинамічних розладів в ПЗ.

3. Визначити критерії диференційної діагностики ХП на основі вивчення іх індексу резистентності.

4. Вивчити стан енергообміну в ПЗ за допомогою дослідження вмісту внутрішньоклітинного глікогену в НПК.

5. Дослідити процеси тканинного дихання за допомогою вивчення активності ключових окислювально–відновних ферментів при традиційних і альтернативних методах лікування ХП.

6. Вивчити динаміку процесів перекісного окислення ліпідів та обґрунтувати нові методичні підходи до лікування хворих на ХП.

7. Встановити клінічну ефективність плоскополяризованого світла і його вплив на дегрануляцію ТБ при застосуванні препарату Траумель С.

8. Простежити динаміку показників імунної реактивності організму при застосуванні АГТ і загальноприйнятих методів лікування.

9. Вивчити терапевтичну дію ендоуретрального Траумель-лазерофорезу.

10. Визначити результативність фармакопунктурного способу введення антигомотоксичних препаратів і його вплив на якість лікування ХП.

11 Дослідити ефективність антибактеріальної терапії в комплексі з АГТ при бактеріальних ХП.

12. Вивчити результати ефективності антигомотоксичної терапії в поєднанні з антибактеріальною терапією при мікробних асоціатах з розробкою заходів, спрямованих на нормалізацію органного кровотоку в ПЗ та ерадикацію збудника.

Об'єкт досліджень: хворі на ХП, простатодинію, копулятивні розлади, безпліддя.

Предмет досліджень: кров, сперма, секрет ПЗ, зскрібки, комплексні антигомотоксичні препарати, низькоінтенсивне лазерне випромінювання, плоскополяризоване світло.

Методи досліджень. Клінічні, ультразвукові, імуноферментні методи, визначення внутрішньоклітинного глікогену, цитохімічної активності дегідрогеназ, ступеню дегрануляції ТБ, ПОЛ, показників імунітету, математичні і статистичні методи.

Наукова новизна дослідження. Вперше науково обґрунтовано застосовання АГТ в комплексному лікуванні хворих на ХП, що підтверджується дослідженням: вмісту внутрішньоклітинного глікогену в НПК; вивченням активності ряду дегідрогеназ тканинного дихання, дегрануляції ТБ, вільно-радикального окислення ліпідів, стану клітинної і гуморальної ланок неспецифічної імунологічної резистентності та УЗД гемодинаміки ПЗ.

Запропонована гемодинамічна класифікація ХП на підставі комплексного ультразвукового доплерографічного дослідження кровозабезпечення ПЗ дозволяє верифікувати діагноз і обґрунтувати неінвазивні, клінічно ефективні методи лікування, світова новизна яких захищена двома патентами на винахід: №20031110157 39307А „Спосіб діагностики хронічного неспецифічного простатиту"; №20031211258 70573А „Спосіб диференційної діагностики захворювань передміхурової залози".


 
 

Цікаве

Загрузка...