WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ЄВГЕНОВИЧ

УДК 617.584 – 089.84

Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки та їх наслідків

14.01.21 – травматологія та ортопедія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії МОЗ України

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор

Рубленик Іван Михайлович, Буковинська державна медична

академія МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

доктор технічних наук, професор

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, Чернівецький

національний університет ім.Ю. Федьковича, професор кафедри загальної фізики

Офіційні опоненти:доктор медичних наук, професор Коструб Олександр Олексійович, Інститут травматології та ортопедії АМН України, завідувач відділу спортивної та балетної травми

доктор медичних наук Ринденко Віктор Григорович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри травматології та ортопедії

Провідна установа: науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України

Захист відбудеться 24.04.2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.606.01 при Інституті травматології та ортопедії АМН України за адресою: 01601, м.Київ, вул.Воровського,27

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту травматології та ортопедії АМН України за адресою: 01601, м.Київ, вул.Воровського,27

Автореферат розісланий 22.03.2005 року.

Вчений секретар

спеціалізовананої вченої ради Страфун С.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення ефективності лікування хворих з переломами кісток та їх наслідками (неправильно зрощеними та незрощеними переломами, псевдоартрозами, кістковими дефектами) є однією з актуальних проблем травматології, яка має не тільки медичне, але й важливе соціальне значення.

Переломи кісток гомілки є одним з найбільш частих пошкоджень опорно – рухового апарату. Вони становлять 13–36,3 % від загальної кількості хворих травматологічного профілю (Агаджанян В.В., Пронских А.А., 1998; Анашев Т.С., 1991; Баскевич М.Я., 2000; Blachut A., O'Brien P, 1997; Chad P., Michael Gross, 2000). Інвалідність від наслідків переломів гомілки складає 32–33 % (Башуров З.К., Юшковская Ж.О., 1984; Беляков А.А., Капитанский И.С., 1986; Прокопьев Н.Я., 1990; Chad P., Michael Gross, 2000).

Суттєві зміни в характері сучасного травматизму, збільшення питомої ваги травм, які виникли внаслідок дії великої ударної сили, зокрема осколкових, розтрощених, подвійних, множинних переломів і поєднаних пошкоджень зумовили об'єктивні труднощі при їх лікуванні. Це вимагає застосування принципово нових підходів з використанням малотравматичних методів стабільної фіксації кісткових відламків, які дозволили б уникнути імобілізації оперованої кінцівки гіпсовою пов'язкою та з перших днів розпочати активні рухи в суглобах і дозоване навантаження.

Вибір методу лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки є одним з найважливіших, оскільки від цього залежить не тільки час зрощення перелому, але й відновлення функції кінцівки та поновлення працездатності хворого.

Малоінвазивні методики стабільно–функціонального остеосинтезу запобігають атрофії м'язів, контрактурам суглобів, сприяють якнайшвидшій нормалізації кровопостачання пошкодженого сегменту, що за умови стабільності є вирішальними факторами у досягненні консолідації та відновленні функції кінцівки (Анкин Л.Н., Анкин Н.Л., 1994; Баскевич М.Я., 2000; Рубленик І.М., 2003; Tyllianakis M., Megas P., Giannakas D., 2000; Weller I.P., 1993 ).

Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури свідчить про те, що для лікування переломів та їх наслідків характерний розвиток як консервативних методів, так і подальше вдосконалення оперативних методик, інструментарію, устаткування для здійснення стабільно-функціонального остеосинтезу.

На даний час розроблені різні конструкції для блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу (Klemm K., Schellman W.,1972; Kemf I., Grosse A. Et al.,1973; Winquist R. et al.,1984; Muller M.E. et al., 1996; Битчук Д.Д., 1984; Зверев Е.В. и соавт., 1989; Блискунов А.И., 1990; Анкин Л.Н., 1990; Сувалян А.Г. и соавт.,1999; Баскевич М.Я., 2000 і др.). Але їх використання потребує відповідного обладнання, вартість якого робить недоступним застосування даного методу в більшості лікувальних закладів нашої країни.

Впровадження блокуючих інтрамедулярних металополімерних фіксаторів (БІМПФ), розроблених професором І.М.Рублеником, для малоінвазивних методик остеосинтезу, відкрило нові можливості для подальшого розвитку та вдосконалення оперативного лікування переломів гомілки та їх наслідків.

Проте залишаються невивченими міцностні характеристики біомеханічної системи "кістка – блокуючий гвинт – фіксатор" при деформаціях згину та кручення, які є важливими при розробці блокуючих фіксаторів для малоінвазивного остеосинтезу, а також тактики використання фіксаторів малого діаметру при різних видах переломів довгих трубчастих кісток.

Все вищесказане вказує на необхідність подальших наукових розробок технологій оперативного лікування переломів кісток гомілки та їх наслідків і створення умов для раннього відновлення функції пошкодженої кінцівки, що, у свою чергу, і послужило підставою для виконання даної роботи

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана згідно плану науково–дослідної роботи Буковинської державної медичної академії і є фрагментом комплексної наукової роботи кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії "Розробити малоінвазивні методи остеосинтезу при лікуванні переломів кісток кінцівок", шифр 01.4.10010099, № держреєстрації ІН.23.00.0001.90.

Мета дослідження: покращити результати лікування діафізарних переломів кісток гомілки та їх наслідків шляхом розробленя і впровадженя в клінічну практику нових металополімерних конструкцій та набору інструментів для закритого та напіввідкритого блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу без розсвердлювання кістково-мозкового каналу.

Задачі дослідження:

  1. Розробити нові металополімерні фіксатори та набір інструментів для малоінвазивного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки та їх наслідків;

  2. Розробити способи оперативних втручань для здійснення малоінвазивних методик блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу;

  3. Дати експериментальну порівняльну характеристику стабільності остеосинтезу різними типами металополімерних фіксаторів при одинарних і подвійних діафізарних переломах кісток гомілки;

  4. Вдосконалити методику відновного лікування хворих з переломами кісток гомілки та їх наслідками при застосуванні фіксаторів малого діаметру;

  5. Вивчити віддалені результати лікування діафізарних переломів гомілки та їх наслідків при застосуванні малоінвазивних методик БІМПО.

Об'єкт дослідження – діафізарні переломи довгих кісток та їх наслідків.

Предмет дослідження – стабільність біомеханічної системи "кістка – блокуючий гвинт - фіксатор" при застосуванні різних типів металополімерних фіксаторів при одинарних та подвійних переломах, оперативні методи лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки та їх наслідків.

Методи дослідження: статистичний аналіз історій хвороб за період з 1997р. по 2002р. для виявлення особливостей перебігу загоєння переломів великогомілкової кістки та їх наслідків; експериментальне моделювання переломів для вивчення біомеханічних властивостей системи "кістка – блокуючий гвинт – фіксатор" з використанням фіксаторів малого діаметру; математичне моделювання для визначення опору деформаціям скручування системи "кістка – блокуючий гвинт – фіксатор"; клінічне спостереження для визначення особливостей загоєння переломів кісток гомілки та їх наслідків в умовах застосування БІМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу; рентгенологічний метод для спостереження за перебігом процесу репаративної регенерації кісткової тканини при застосуванні фіксаторів малого діаметра.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано результати експериментальних досліджень міцностних характеристик біомеханічної системи "кістка – блокуючий гвинт – фіксатор " в умовах застосування БІМПФ–8, КМПФ–3 при одинарних і подвійних переломах. За допомогою математичного моделювання, визначено опір деформаціям кручення фіксаторів змінного діаметру.

Запропоновано і впроваджено в практику лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки та їх наслідках способи закритого та напіввідкритого БІМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу з використанням анатомічно адаптованого поліфункціонального металополімерного фіксатора.


 
 

Цікаве

Загрузка...