WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз пе-чінки та легень (автореферат) - Реферат

Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз пе-чінки та легень (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ІМЕНІ Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

КОМАРИЦЯ ОРЕСТ ЙОСИФОВИЧ

УДК 616.36–002.2–022:616.157.915–07

Діагностичне і прогностичне значення відхилень у метаболізмі холестеролу в хворих на хронічні вірусні гепатити

14.01.13 – інфекційні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті

імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор ПАНЧИШИН МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, завідувач кафедри факультетської терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ВОВК АЛЛА ДМИТРІВНА, завідуюча відділенням вірусних гепатитів з блоком СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України;

доктор медичних наук НІКІТІН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, професор кафдри інфекційних хвороб Одеського державного медичного університету МОЗ України.

Провідна установа:

Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України.

Захист дисертації відбудеться 25 травня 2005 р. о 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України за адресою: 01015, м. Київ, вул. Січневого Повстання, 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України за адресою: 03038, м.Київ, вул. Миколи Амосова, 5.

Автореферат розісланий 22 квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук В.В. Кононенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічні вірусні гепатити (ХВГ) В і С є основною причиною хронічних хвороб печінки і однією з найактуальніших проблем охорони здоров'я як у всьому світі (Возіанова Ж.І., 2000; Boyer N. et al., 2000), так і в Україні зокрема (Гураль А.Л. 2000). Медичне і соціальне значення ХВГ визначається не тільки значним зростанням поширеності та захворюваності, але і надзвичайно несприятливими наслідками – формуванням цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми (Возіанова Ж.І., 2000; Москаленко В.Ф. 2000; Вовк А.Д. 2001).

Тривале спостереження двох тисяч пацієнтів з ХВГ виявило, що на 5, 10, 15 рік захворювання цироз печінки розвивається у 7.6 %; 21.7 % і 32.2 % хворих, а рак – 3.4 %; 10.5 % і 22.4 % відповідно (Ikeda K, et al., 1998).

Окремою проблемою є особливості клінічного перебігу ХВГ, які ускладнюють їх діагностику. Це і тривала латентна фаза, що передує клінічно маніфестаційній стадії реактивації і зумовлює апріорно пізню його діагностику (Соринсон С.Н. и др., 2000), і здатність віруса уникати імунної відповіді (Игнатова Т.М., 2001), і часті первинні позапечінкові прояви (Игнатова Т.М., 1998; Громашевська Л.Л., 2001), і випадки з хронічними HBeAg-негативними вірусними гепатитами, при яких постійно чи періодично спостерігається високий рівень віремії (Ибрагимова М.М., 2004).

Усі аспекти, що наводилися вище, утруднюють діагностику ХВГ, стають причиною затримки проведення адекватної терапії і, як наслідок, гірших результатів лікування (Trautwein C. et al., 1995; Sharara A. et al., 1996; Hoofnadle J. et al., 1997).

Враховуючи вплив HBV та HCV на метаболізм ліпідів у гепатоцитах та в організмі в цілому, робляться спроби використати показники, що характеризують цей обмін, для діагностики і прогнозу перебігу ХВГ. Гепатоцити, ендонтеліоцити та інші клітини можуть суттєво впливати на рівень холестеролу (ХС) у крові, використовуючи ХС ліпопротеїнів низької густини (ХС-ЛНГ) через відповідні ароВ-рецептори (apoB-R) (Goldstein J.L., Brown M.S., 1994).

Є дані, що рівень ХС може бути пов'язаний зі станом імунної системи людини (Muldoon M.F., 1997). Гіпохолестеролемія (гіпоХС) асоціюється з глибшими порушеннями імунітету при хворобах, які перебігають із запаленням (Панчишин Ю.М., 2003). Водночас імунна відповідь на будь який чинник при гіперхолестеролемії (гіперХС) є бурхливішою, що особливо помітно у пацієнтів з синдромом відторгнення трансплантанту.

Той факт, що розвиток вірусів гепатиту, зокрема HCV, відбувається у мембранах ендоплазматичної сітки гепатоциту, апарату Гольджі, а виділяється вірус із клітини шляхом екзоцитозу разом з ароВ і ароА вмісними ліпопропротеїнами (ЛП) (Bartenschlager R., Lohmann V., 2000) вказує на можливість впливу вірусів гепатиту на метаболізм ліпідів у гепатоциті. Адже ці ж структурні елементи гепатоцита відповідають за синтез ЛНГ (Voet D., Voet J., 1990). Більш того, експериментально доведено, що HBV і HCV мають проникати у паренхіматозні клітини, використовуючи apoB-R (Agnello V. et al., 1999; Monazahian M. et al., 1999).

Водночас саме серед показників метаболізму ліпідів, які доступні для визначення у звичайних клінічних лабораторіях, можна виявити маркери стеатозу печінки (Mihm S. et al., 1997), фіброзу печінки (Westin J. et al., 2002). Однак, у науковій літературі клінічні дослідження з вивчення метаболізму ліпідів у хворих на ХВГ практично відсутні. Невідома частота відхилень у ліпідному обміні хворих на ХВГ, зв'язок порушень з фазами ХВГ, не розглядаються показники ліпідного обміну як маркери злоякісної проліферації у хворих на ХВГ.

Пошук доступних та інформативних методик для діагностики та оцінки перебігу ХВГ має велике значення, що і визначало мету та актуальність даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри факультетської терапії Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького „Роль супутників холестеролу в ліпідному обміні. Діагностичне значення окремих стеролів при внутрішній патології" і "Гіпохолестеролемія. Стан проблеми. Частота гіпохолестеролемії при внутрішніх хворобах" (№ державної реєстрації 0197U000592). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої ради стоматологічного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького, протокол № 3 від 15.11.1995 р.

Мета і завдання дослідження. На підставі вивчення особливостей клініки і метаболізму ліпідів при ХВГ В і С запропонувати критерії оцінки стану пацієнтів з цією патологією.

Для досягнення мети було визначено наступні завдання.

  1. Вивчити і порівняти клінічний перебіг ХВГ у пацієнтів з позапечінковими проявами.

  2. Визначити рівні ХС і тригліцеридів (ТГ) і частоту їх відхилення у хворих на ХВГ.

  3. Порівняти три складові метаболізму ХС у пацієнтів з ХВГ: метаболізм ЛДНГ, apoB-R шлях надходження ЛНГ, зворотний транспорт ХС.

  4. З'ясувати особливості метаболізму ХС залежно від наявності віремії при ХВГ.

  5. Вивчити метаболізм ліпідів у пацієнтів з негоджкінськими лімфомами (НГЛ), інфікованих HCV.

  6. Обґрунтувати доцільність використання певних відхилень показників обміну ліпідів у об'єктивізації діагностики вірусних гепатитів.

Об'єкт дослідження: метаболізм ліпідів при ХВГ В, С і НГЛ.

Предмет дослідження:загальний клінічний стан пацієнтів на хронічні HBV та HCV гепатити, стан apoB-R шляху метаболізму ЛНГ, зворотний транспорт ХС, метаболізм ЛДНГ і ТГ, рівень ХС і ТГ залежно від наявної чи відсутньої віремії.

Методи дослідження. Клінічне обстеження хворих на ХВГ, необхідне для верифікації діагнозу, включно з визначенням функціонального стану печінки, маркерів ХВГ методом імуноферментного аналізу (ІФА), сонографії печінки. Серед показників ліпідного обміну визначали ХС, ТГ, ХС-ЛНГ, ХС ліпопротеїнів дуже низької густини (ХС-ЛДНГ), ХС ліпопротеїнів високої густини (ХС-ЛВГ), фракції транспортних ЛП крові.

Наукова новизна. Описано метаболізм ліпідів у хворих з ХВГ; показано переважання ароВ-R шляху поступлення ЛНГ до клітин у хворих на ХВГ; доведено, що серед пацієнтів з ХВГ, особливо при віремії, істотно частіше спостерігається гіпоХС, ніж при невірусних гепатитах. Обгрунтовано можливість використання зниження рівня ТГ і ЛДНГ, як маркера порушень мікросомального тригліцерид– транспортного протеїну (МТТП) у хворих на HCV гепатит. Вперше показано, що у пацієнтів з НГЛ метаболізм ліпідів залежить від інфікування їх HCV. Запропоновано коефіцієнт насичення холестеролом ЛВГ, як показник можливої злоякісної проліферації у хворих на ХВГ.


 
 

Цікаве

Загрузка...