WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак (автореферат) - Реферат

Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

іменi О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

КОНОНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 616.314-002-08-085-7

Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами

14.01.22. - стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі терапевтичної стоматології з курсом післядипломної освіти Донецького державного медичного університету іменi М.Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Донський Геннадій Іванович, Донецький державний медичний університет іменi М. Горького, завідувач кафедра терапевтичної стоматології з курсом післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний універсітет іменi О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології, завідувач

кандидат медичних наук, професор Кухта Степан Йосифович, Національний медичний університет іменi Данила Галицкого, кафедра терапевтичної стоматології, професор

Провідна установа:

Інститут стоматології АМН України (м. Одеса)

Захист відбудеться 21 квiтня 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (03057, Київ -57, вул. Зоологiчна, 1, стоматологiчний корпус.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (03057, Київ - 57, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий 18 березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Остапко О.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Прогресуюче ураження каріозним процесом твердих тканин зуба нерідко призводить до розвитку запальних процесів у пульпі і періапікальних тканинах (Л.А. Хоменко и соавт., 1997; Г.А. Котов и соавт., 1998; А.М. Соловьёва и соавт., 1998; Е.Е. Маслак, 1998).

Відомо, що запалення пульпи можна спровокувати навіть слабким подразнюючим впливом на неї пломбувального матеріалу (С.Й. Кухта, 1995; Л.М. Лукиних, 1999; Л. Iлєвіч і спів., 2000). Для різні чинників при лікуванні глибокого карієсу неминуче супроводжуються функціонально-морфологічними змінами в пульпі, що іноді і призводять до її загибелі (Л.А. Дмитриева и соавт., 1991; И.В. Погабало, 1998; А.К. Николишин, 2001; G. Savill, R. Jackson, E. Lynch, 1998).

Лікування глибокого гострого карієсу з подальшим пломбуванням каріозної порожнини спрямоване насамперед на збереження життєздатності пульпи, запобігання подальшого прогресування процесу в дентині, прискорення процесів ремінералізації в предентині і стимуляцію утворення замісного дентину (С.В. Юниченко, 1992; Т.С. Баль, 1998; А.И. Лесив, 1999).

Для профілактики запалення пульпи використовують лікувальні прокладки, у тому числі і на основі гідрооксиду кальцію. Після затвердіння вони прилягають до дентину і пломбувального матеріалу, перешкоджаючи розгерметизації каріозної порожнини і виникненню вторинного карієсу (С.В. Юниченко, 1992; Г.И. Донский, Ю.Н. Паламарчук, 1996; Т.С. Баль, 1998; T.R. Saunders, 1998). Пломбування каріозної порожнини при гострому глибокому карієсі з неправильним використанням прокладки почасти стає причиною хімічного опіку і подальшої загибелі пульпи (А.В. Борисенко, 2000; А.В. Цимбалистов и соавт., 2001).

Не менш травматичним для пульпи є період підготовки каріозної порожнини зуба до пломбування (реставрації), що включає її препарування і протравлювання свіжооголеного дентину 35-37% гелем, до складу якого входить ортофосфорна кислота (И.М. Макеева, 1996; Х.М. Артельт и соавт., 1996; Е.В.Ковалев и соавт., 2000).

Виходячи з вищевикладеного, актуальною науковою і практичною задачею терапевтичної стоматології є розробка ощадного способу підготовки порожнини ураженого карієсом зуба до пломбування (реставрації).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової теми "Клінічні особливості перебігу та шляхи корекції захворювань органів порожнини рота на фоні різної реактивності організму" (№ держреєстрації 0197V002100), кафедри терапевтичної стоматології з курсом післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Автор є виконавцем окремого фрагменту вищеназваної теми.

Мета і задачі дослідження.

Мета дослідження - підвищення ефективності лікування глибокого карієсу шляхом розробки та обґрунтування способу підготовки порожнини зуба до пломбування (реставрації) фотокомпозитами з урахуванням реакції пульпи на етапах реставрації.

Для реалізації мети були поставлені такі задачі:

  1. В експерименті на собаках вивчити морфофункціональні зміни, що виникають у дентині і пульпі зуба при дії травильного гелю після штучного формування порожнини.

  2. Розробити ефективний і атравматичний для пульпи спосіб підготовки каріозної порожнини до пломбування фотокомпозитами.

  3. Вивчити клінічну ефективність розробленого способу підготовки каріозної порожнини до пломбування фотокомпозитами у хворих з глибоким карієсом і впровадити його в практику.

Об'єкт дослідження – хворі віком 20-62 років з глибоким карієсом.

Предмет дослідження – спосіб підготовки каріозної порожнини зуба до пломбування (реставрації).

Методи дослідження: клінічні – для вивчення ефективності розробленого способу підготовки каріозної порожнини для пломбування фотокомпозитними матеріалами у хворих з глибоким карієсом; загальногістологічні дослідження – для виявлення основних структурних елементів пульпи та її судин, що дозволило оцінити стан досліджуваних структур та встановити їх морфофункціональні взаємовідношення; нейрогістологічні дослідження – використані для оцінки стану нервових елементів пульпи при дії факторів пошкодження, впливу реставраційних матеріалів; гістохімічні дослідження – для вивчення хімічних речовин, що відіграють важливу роль у метаболізмі клітин та міжклітинної речовини пульпи; статистичні - для визначення вірогідності отриманих результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведена оцінка змін, що відбуваються у пульпі, її судинах і нервових елементах у відповідь на вплив механічних і хімічних подразників у процесі маніпуляцій на зубах собак, адекватних клінічним умовам підготовки порожнини зуба до пломбування. Виявлені закономірності адаптаційних можливостей пульпи, установлені три основні періоди морфологічних порушень у рівнях її морфофункціонального стану.

Вперше в стоматологічній практиці запропонований і теоретично обґрунтований спосіб підготовки каріозної порожнини до реставрації при лікуванні глибокого карієсу (деклараційний патент на винахід №48377А від 15.08.2002 р.).

Вивчена клінічна ефективність розробленого способу при лікуванні глибокого карієсу в найближчі та віддалені терміни спостереження.

Практична значимість отриманих результатів. Практичне значення дисертаційної роботи полягає у обґрунтуванні та розробці способу підготовки каріозної порожнини зуба у разі лікування глибокого карієсу. В клінічних умовах показана значна ефективність використання запропонованої автором методики підготовки каріозної порожнини і пломбування зубів пацієнтів у найближчі та віддалені терміни спостережень.

Запропоновані автором методи підготовки каріозної порожнини та її пломбування фотокомпозитами впроваджені у практичну роботу в стоматологічних закладах м. Донецька ГСП №1 і №7 та міста Макіївки Донецької області ГСП №3.

Матеріал дослідження використовується в навчальному процесі на кафедрі стоматології ФПО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.

Особистий внесок здобувача. Дисертанткою самостійно здійснений патентно-інформаційний пошук, проаналізована наукова література в рамках досліджуваної проблеми, проведені клінічні дослідження, статистична обробка отриманих результатів, їх аналіз, сформульовані висновки та практичні рекомендації.

Клінічні дослідження були виконані на кафедрі стоматології ФПО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (ректор – академік АМН України, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки, професор Казаков В.М.). Експериментальні дослідження виконані автором спільно із співробітниками ЦНДЛ ДонДМУ ім. М. Горького (зав. патоморфологічним відділенням, доктор медичних наук, професор Шевченко Т.І).

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи доповідались на науково-практичній конференції, присвяченій 20-річчю стоматологічного факультету ХДМУ (м. Харків, 1998 рік), на I (VIII) з'їзді Асоціації стоматологів України (м. Київ, 1999 рік), на науковій конференції студентів і молодих учених "100 років ОДМУ" (м. Одеса, 2000, рік).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 робіт, з яких 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 9 – у наукових журналах, збірках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, одержано деклараційний патент на винахід №48377А від 15.08.2002 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...