WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран (автореферат) - Реферат

Обгрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран (автореферат) - Реферат

2. Інші публікації

    1. Крысенко А.В. Институциональные изменения в процессе глобализации // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наук. доповіді і повідомлення ІІІ Всеукр. соціол. конф. / Соціол. асоціація Укр., Ін-т соціології НАН Укр. За ред. М.О. Шульги, В.М. Ворони. – К., 2003. – С. 265-268.

    2. Крисенко О.В. Міграція і глобалізація: простір антропотоків // Міжнародна міграція та міжетнічні стосунки на Слобожанщині: мат. міжнар. наук. семінару. – Х.: Константа, 2004. – С. 60-62.

    3. Крысенко А.В. Университет в эпоху глобализации // Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200-річчя Харк. універ. філософії) / Матеріали ХІІ Харк. міжнар. Сковородинівських читань. – Харків: "Екограф", 2005. – С. 49-52.

    4. Крысенко А.В. Глобализация: парадигма конструирования информационного общества // Труды І межрегион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. "Специфика коммуникативного пространства в изменяющейся России". - Томск, Изд. "Дельтаплан", 2005. – С. 9-12.

АНОТАЦІЯ

Крисенко О.В. Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка. – Рукопис. (183 с.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

У даному дисертаційному дослідженні було здійснено спробу розглянути феномен сучасної глобалізації світу в геоісторичному контексті за допомогою неоінституціональної методології. Згідно з концептуальними наробітками постнекласичної теорії обґрунтовано припущення щодо існування такого базового інституту як раціональність, котрий транслює власні феноменальні особливості на весь процес глобального історичного розвитку. Процес глобалізації таким чином слід розуміти як певний процес переорганізації структур та форм раціональності в кожну історичну добу, що викликано як об'єктивними природно-історичними процесами так й ускладненням соціально-інституціональної площини за рахунок соціокультурної надсуб'єктної інтеграції.

Одним із головних авторських завдань є опрацювання просторових універсальних історичних інституціональних форм, котрі структуровані за раціональними принципами й зміна та внутрішня динаміка котрих по суті й являють собою глобальну інтеграцію людства (глобалізацію). Історична та структурно-функціональна типологізація таких форм надає можливостей створити певну систему соціокультурних координат, в рамках якої й слід розглядати глобальну історіографію людства, тобто виникає методологічне підґрунтя до формування так званої "об'єктивної макроісторії".

Задля збільшення та конкретизації сутнісного тлумачення поняття процесу макроінституціональних геоісторичних змін вводиться термін "синтетична глобалізація". Вказане поняття є своєрідним пошуковим терміном, так званим "попереднім шифром", що здатне більш чітко сфокусувати перед дослідником базовий соціогенезис філософії історії людства.

Ключові слова: глобалізація, просторова інтеграція, соціальний інститут, глобальна історія, синтетична глобалізація, раціональність, імперія, нація.

Krysenko O.V. Phenomenon of globalization: conceptual dimensions, institutional structures and geohistorical dynamics. – Manuscript.

Thesis for Candidate's Degree in Philosophy, speciality 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Kharkiv V.N. Karazin National University, Kharkiv, 2005.

In the presented dissertation the attempt to consider the phenomenon of modern world globalization in the geohistorical context using neoinstitutional methodology has been made. According with the conceptual findings of the postnonclassical theory the assumptions about the presence of such basic institute as rationality, which translates its own phenomenal traits to the whole process of global historical development, have been grounded. Globalization is taken as a certain process of re-organization of structures and forms of rationality, and as one that is caused by the objective historical dynamics and the complication of the social-institutional realm.

The author's task is to investigate systematically the spatial universal historical institutional forms, which are structured in conformity with rational principles: it is their dynamics that constitutes the global integration of mankind (i.e. globalization).

To intensify and to concretize the essential interpretation of the idea of macroinstitutional geohistorical changes we offer the term "synthetic globalization". This concept is viewed as so-called heuristic term or "pre-code" to focus the basic sociogenesis of philosophy of history more neatly.

Key words: globalization, spatial integration, social institute, global history, synthetic globalization, rationality, empire, nation.

Крисенко А.В. Феномен глобализации: концептуальные измерения, институциональные структуры и геоисторическая динамика. – Рукопись. (183 с.)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2005.

В представленном диссертационном исследовании была осуществлена попытка рассмотреть феномен современной глобализации мира в геоисторическом контексте с помощью неоинституциональной методологии. В соответствии с концептуальными наработками постнеклассической теории обоснованы предположения относительно существования такого базового института как рациональность, который транслирует собственные феноменальные особенности на весь процесс глобального исторического развития. Процесс глобализации, таким образом, следует понимать как определенный процесс переорганизации структур и форм рациональности в каждую историческую эпоху, которая вызвана как объективными естественно-историческими процессами, так и осложнением социально-институциональной плоскости за счет социокультурной надсубъектной интеграции.

Одной из главных авторских задач является системное исследование пространственных универсальных исторических институциональных форм, которые структурированы в соответствии с рациональными принципами, изменение и внутренняя динамика которых, по сути, и представляют собой глобальную интеграцию человечества (глобализацию). Историческая и структурно-функциональная типологизация таких форм предоставляет возможностей создать определенную систему социокультурных координат, в рамках которой и следует рассматривать глобальную историографию человечества, т. е. возникает методологическая основа к формированию так называемой "объективной макроистории".

Для усиления и конкретизации сущностной интерпретации понятия процесса макроинституциональных геоисторических изменений вводится термин "синтетическая глобализация". Данный термин используется с целью более четкого разведения "современной поверхности" исторического процесса формирования "интеграции универсума" и того феномена, который является исторически-объективным и анализ чего по сути и является изучением процесса глобализации человеческого общества. Указанное понятие обозначено как своеобразный поисковый термин, так называемый "предшествующий шифр", который способен более четко сфокусировать перед исследователем базовый социогенезис философии истории человечества.

Ключевые слова: глобализация, пространственная интеграция, социальный институт, глобальная история, синтетическая глобализация, рациональность, империя, нация.

Крисенко Олексій Володимирович

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА ГЕОІСТОРИЧНА ДИНАМІКА

Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

Відповідальний за випуск доц.Фісун О.А.


 
 

Цікаве

Загрузка...