WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Публікації. По темі дисертації опубліковано 14 робіт: 10 вийшло в наукових журналах і збірках наукових робіт (із них 7 - у виданнях, затверджених ВАК України), і 4 - в матеріалах і тезах міжнародних конференцій. У роботах, опублікованих в співавторстві, вклад дисертанта полягав в постановці задачі, зборі і аналізі необхідного матеріалу, їх обговорення і написанні розділів, що безпосередньо відносяться до теми представленої роботи.

Структура і об'єм роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), опису матеріалів і методів досліджень (розділ 2), викладу результатів і їх обговорення (розділи 3 – 5), висновків і списку цитованої літератури. Робота викладена на 219 сторінках машинописного тексту, в які входить 47 малюнків і 31 таблиця, а також список використаних публікацій з 250 найменувань, із них 191 – іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Основна частина використаних в роботі гідрохімічних даних була отримана автором в 10 наукових експедиціях в різних районах Чорного моря, починаючи з вересня 1990 по травень 1994 р. Всього на 209 станціях виконано по 1230 визначень нітратів і нітритів, а також більш 500 визначень амонія.

Вміст нітритів і нітратів у воді визначали на проточному хімічному автоаналізаторі "Технiкон-II" по модифікованій методиці, що дає надійні результати в наномолярному діапазоні концентрацій (Oudot, Montel,1988). Амоній визначали по методу Седжі-Солорзано (Сапожніков, 1978). Всі вимірювання зроблені на борту судна.

Швидкості споживання нітратів і амонія мікропланктоном визначали методом мічених атомів з використанням стабільного ізотопу азоту 15N як трасера. Експерименти виконувалися у восьми наукових експедиціях в період з вересня 1990 по листопад 1993 р. на 35 станціях в глибоководній і прибережній області Чорного моря. Шістнадцять експериментів було проведено в літній, п'ять - у весняний і по сім - в осінній і зимовий періоди. Всього проведено 84 визначення швидкості споживання нітратів і 80 - амонія, в 75-ти випадках по цим результатам розрахована частка "нової" продукції.

Проби води відбирали зранку в чотирьох- або дволітрові полікарбонові посудини. Не більше, ніж за годину вносили аліквоту ізотопу у вигляді свіжо приготованих розчинів відповідних солей (K15NO3 або 15NH4Cl, збагачення 91 ат. %) із розрахунку не більш 10 % від початкової концентрації субстрата, але не менше ніж 0,03 мкМ. Як контроль на сорбцію, не пов'язану зi споживанням 15N мікропланктоном, використовували пробу з добавкою сулеми. Всі посудини експонували в кюветі з проточною морською водою на палубі при природному освітленні. Вертикальну зміну умов освітленості імітували відповідним затінюванням експериментальних склянок. Відповідно до періоду лінійного накопичення 15N в завислій речовині час експозиції складав 2 - 4 години для експериментів з амонієм і 2,5 - 6 годин - з нітратами. Мікропланктон збирали на скловолокнисті фільтри типу GF/F.

Аналіз збагачення азоту завислої речовини важким ізотопом виконували в спеціалізованій науково-дослідній лабораторії засвоєння азоту при Горьківському державному університеті (м. Нижній Новгород) емісіонно-спектральним методом на молекулярному азоті з використанням приладу 15N-аналiзатора NOI-5 фірми "Statron". Для хімічного перетворення органічного азоту в молекулярний застосовувався модифікований метод Дюма із трифазним спалюванням в закритому реакторі із міддю і оксидом міді (II) як каталізаторами. Точність визначення 15N в області від 0,3 до 1,5 ат. % у оброблених пробах була не менше 0,01 ат. %

При розрахунках швидкостей споживання використовували загальноприйняті рівняння (Dugdale, Goering,1967). Частку "нової" продукції (f-відношення) розраховували як відношення швидкості споживання нітратів до сумарної швидкості споживання нітратів і амонія мікропланктоном.

Сезонна динаміка вмісту неорганічних сполук азоту в поверхневих водах. На основі матеріалів досліджень, виконаних в 1980–90-ті рр. (власні дані, доповнені матеріалами із наукових фондів ІнБПМ НАНУ і МГІ НАНУ), була проаналізована просторова і тимчасова мінливість вмісту нітратів і амонія у верхньому збідненому біогенними елементами шарі Чорного моря.

У центральній частині моря (43о - 44о Пв.Ш.; 30,5о - 38о Сх.Д.) сезонні зміни вмісту нітратів у верхньому збідненому біогенними елементами шарі мають однаковий характер: концентрації збільшуються в холодний період року і знижуються – в теплий (рис. 1а). Однак різниця між середніми концентраціями влітку і взимку невелика. У грудні, коли накопичення нітратів у верхньому освітленому шарі вод виражене найяскравіше, їх вміст в середньому в три рази вище, ніж влітку. Протягом зими відбувається поступове зниження концентрації нітратів, що пояснюється їх активним споживанням водоростями. Мінімальний вміст нітратів спостерігається в квітні і наприкінці жовтня після завершення весняного і осіннього "цвітіння" фітопланктону.

Аналогічний вигляд сезонної динаміки вмісту нітратів (рис. 1б) характерний для області звалювання глибин в західній частині моря (44,5 о – 45 о Пв.Ш.; 32 о - 34 о Сх.Д.). Відмінність від глибоководної області виявляється у вищих значеннях середньомісячних концентрацій і ширшому діапазоні їх варіабельності, що пов'язане з динамічною активністю вод в даному районі моря. У центральній частині північно-західного шельфу моря (рис. 1в) і поблизу західного і південного узбережжя Криму (рис. 1г) положення екстремумів сезонного ходу вмісту нітратів, як і на решті акваторії моря, припадає на зимові місяці (максимум) і середину весни (мінімум).

Сезонні зміни вмісту амонія в поверхневих водах Чорного моря вивчені у меншій мірі. У відкритих і в прибережних районах моря концентрація амонія досягає максимуму на початку зими (грудень) і весни (березень) і знижується до кількостей слідів у середині весни і осені, коли спостерігається загальне виснаження запасів мінерального азоту в поверхневих водах (рис. 2). Середня концентрація амонія в окремі сезони збільшується в напрямі від відкритих до прибережних районів моря і досягає максимальних величин в пригирлових зонах.

Таким чином, на протязі практично всього року у відкритій і на більшій частині прибережної акваторії моря вміст нітратів і амонія в шарі найактивнішого фотосинтезу невеликий. Тому розвиток водоростей повинен бути тісно зв'язаний із швидкістю надходження неорганічного азоту в зону фотосинтезу і величиною його потоку через мікропланктонне угруповання.

Сезонна динаміка витрачання основних неорганічних сполук азоту мікропланктоном. Зіставлення швидкостей споживання мінерального азоту мікропланктоном з даними про фізичну, хімічну і біологічну структуру вод дозволило проаналізувати особливості формування потоків неорганічних сполук азоту через мікропланктонне угруповання в Чорному морі у всі сезони.

З и м а. В період спостережень (листопад 1993 р. і січень-лютий 1992 р.) поверхневі води в Чорному морі були добре перемішані аж до верхньої межі основного пікноклину. У глибоководній області вміст нітратів у верхньому перемішаному шарі складав в середньому 0,46  0,15 мкМ - наприкінці листопаду і 0,12  0,09 мкМ - в січні - лютому. Швидкості споживання нітратів і амонія в поверхневому шарі глибоководної області моря варіювали в однаковому діапазоні величин - від 1,3 до 3,7 нМг-1, при інтенсивності поглинання з розрахунку на одиницю завислого органічного азоту близько 1,0 10-3 г-1 і приблизно рівному внеску обох сполук в сумарне поглинання мінерального азоту мікропланктоном. У середині зими, в порівнянні з її началом, спостерігалося зменшення інтенсивності споживання неорганічних сполук азоту з розрахунку на одиницю хлорофілу (з 4 до 1-210-3 мкг-атN(мкг хл"а"г)-1) і різке зниження часу обороту нітратів і амонія в поверхневому шарі (від декількох десятків діб на початку до 3 – 5 діб у середині зими). Для вертикального розподілу швидкостей споживання нітратів і амонія в цей період було характерне зменшення їх величин з глибиною. Значущі швидкості споживання нітратів визначалися тільки у верхньому 20-метровому шарі, амонія – впродовж всієї зони фотосинтезу (до 50 м – на початку зими і до 35 м – у середині). За рахунок цього в зоні фотосинтезу інтегральні швидкості поглинання амонія були в 2 – 4 рази вище, ніж нітратів, відповідно значення f-відношення складало в середньому всього 0,28 (супроти 0,45 - в поверхневому шарі).


 
 

Цікаве

Загрузка...