WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О.КОВАЛЕВСЬКОГО

К Р И В Е Н КО

О л ь г а В а л е р і ї в н а

УДК 551.464.6: 574.583 (262.5)

Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у чорному морі

03. 00. 17. – г і д р о б і о л о г і я

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

С е в а с т о п о л ь – 2 0 0 5

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського Національної академії наук України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Фiненко Зосiм Зосiмович

Інститут біології південних морів НАН України,

завiдувач вiддiлу

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,

Гандзюра Володимир Петрович, доцент,

кафедра зоологiї Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка Кабмін України

кандидат наук,

Гулін Максим Борисович,

Інститут біології південних морів НАН України,

старший науковий співробітник

Провідна організація: Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Захист відбудеться "_5 "_травня_______ 2005 року о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.214.01 Інституту біології південних морів НАН України за адресою:

99011, Україна, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту біології південних морів НАН України.

Автореферат розісланий _____4 квітня________________________ 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої

ради Д 50.214.01

доктор біологічних наук Гаєвська А.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Рівень первинної продукції в морі тісно пов'язаний із забезпеченістю фітопланктону біогенними речовинами, зокрема азотом, який являється найважливішим структурним елементом водоростевих клітин. Низький вміст мінерального азоту в поверхневому шарі вод Чорного моря і його втрати за рахунок процесів денітрифікації на межі анаеробних вод дозволяють припускати, що азот лімітує розвиток чорноморського фітопланктону.

Продуктивність вод залежить як від кількості доступних водоростям живильних солей, так і від джерела їх надходження, у зв'язку з чим первинну продукцію розділяють на "нову" і регенераційну. "Нова" продукція створюється за рахунок алохтонних надходжень живильних солей, забезпечує накопичення біомаси фітопланктону і низхідний потік органічної речовини. Регенераційна продукція базується на рециркуляції біогенних елементів в зоні фотосинтезу. Оцінити частку кожної складової можливо на основі вивчення швидкостей витрачання неорганічних сполук азоту фітопланктоном.

Для Чорного моря розрахунок величини "нової" продукції має особливе значення, оскільки дозволяє оцінити кількість органічної речовини, що поступає із зони фотосинтезу в шар основного пікноклину, де процеси його біохімічної трансформації контролюють підтримку окисно-відновного балансу в субкисневій зоні моря.

Таким чином, вивчення процесів витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном в Чорному морі важливе, як з погляду подальшого розвитку уявлень про формування його продуктивності і забезпеченості поверхневого шару моря мінеральним азотом, так і у зв'язку з вивченням потоків речовини і енергії у всій кисневмісній товщі вод. Актуальність даної проблеми посилюється тим, що дані про трансформацію мінерального азоту на первинно-продукційному рівні в Чорному морі практично відсутні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота являється частиною комплексної програми досліджень Інституту біології південних морів НАН України "Біологія океану". Вона виконувалася в рамках бюджетних тем НАН України № 01.9.10 056171 "Еколого-фізіологічні основи первинної продукції в морі" (1991 – 1995 рр.); № 0196U022107 "Продукційні процеси мікропланктонного угруповання в Чорному морі" (1996 – 1998 рр.); № 0199U001388 "Структурно функціональні основи біорізноманітності морських угруповань" (1999 – 2002 рр.); № 0103U001045 "Оцінка первинної продукції Чорного моря за даними супутникових спостережень: вплив природних чинників на фотосинтетичні характеристики фітопланктону" (2003 – 2007 рр.). Крім того, матеріали роботи були використані при виконанні досліджень в рамках цільового комплексного проекту "Морські науки" національної програми дослідження і використання ресурсів Азово-чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 р. по темі "Геобіохімічні потоки і процеси переносу і трансформації речовини в океані і на його межах" (шифр "Потоки", № 0197U012829), а також за міжнародним проектом "Цикл азоту в аеробно-анаеробних умовах Чорного моря: аналіз даних і числове моделювання" (№ 0100U001881) програми INTAS 99-01710. У всіх програмах автор був виконавцем робіт.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи - оцінка ролі нітратів і амонія у формуванні продуктивності вод Чорного моря на різних етапах розвитку фітопланктонного угруповання. Відповідно до поставленої мети вирішувалися такі задачі:

 • дослідити сезонну динаміку вмісту мінерального азоту у верхньому освітленому шарі вод;

 • вивчити просторову і сезонну динаміку швидкостей споживання нітратів і амонія мікропланктоном;

 • визначити співвідношення між поглинанням цих сполук мікропланктоном і час їх обороту в зоні фотосинтезу;

 • дослідити залежність між швидкістю споживання і концентрацією неорганічних сполук азоту у воді.

Об'єкт дослiдження – мікропланктон Чорного моря.

Предмет дослідження – споживання мінеральних сполук азоту мікропланктоном.

Методи дослідження – гідрохімічнi, мічених атомів (15N).

Наукова новизна отриманих результатів.Проведені дослідження дозволили вперше для Чорного моря вивчити динаміку процесу витрачання нітратів і амонія мікропланктоном. Показано, що:

 • просторовий розподіл швидкостей споживання нітратів визначається інтенсивністю їх надходження в зону фотосинтезу, обумовленою динамікою руху вод;

 • для всієї акваторії моря характерно значне збільшення швидкості споживання неорганічних сполук азоту в теплий період року за рахунок вищої інтенсивності їх поглинання.

 • протягом року суттєво змінюється характер розподілу швидкостей споживання нітратів і амонія по вертикалі;

 • частка нітратів в сумарному споживання неорганічних сполук азоту мікропланктоном (f-відношення) складає близько 30 – 40 % взимку і влітку, знижується до 20 % у середині весни і осені;

 • середня величина f-відношення в зоні фотосинтезу зв'язана гіперболічною залежністю з інтегральним вмістом нітратів в цьому шарі. У глибоководній області моря величина "нової" продукції в середньому за рік дорівнює 0,52 мольNм-2 або 44 гСм-2, що складає 39% від річної первинної продукції фітопланктону і відповідає величинам, характерним для мезотрофного типу вод.

Вперше проведена кількісна оцінка забезпеченості мікропланктонного угруповання поверхневих вод Чорного моря неорганічними сполуками азоту. Встановлено, що:

 • величини лімітуючих концентрацій близькі до середнього вмісту нітратів і амонія в середовищі у відповідний період року;

 • влітку водорості здатні поглинати неорганічні сполуки азоту при їх низькій концентрації в середовищі ефективніше, ніж взимку;

 • протягом року вміст неорганічних сполук азоту в поверхневому шарі вод Чорного моря лімітує швидкість їх споживання мікропланктоном в середньому в два рази.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть знайти широке застосування в подальших дослідженнях функціонування екосистеми Чорного моря. Швидкості споживання неорганічних сполук азоту, величини f-відношення, а також параметри, які відображають ступінь лімітації швидкостей споживання нітратів і амонія мікропланктоном, можуть бути включені в розрахунки або використовуватися для верифікації моделей, що описують біогеохімічні цикли основних біогенних елементів у водах Чорного моря. Отримані в роботі залежності дозволяють на основі стандартних гідрохімічних методів досліджень визначити частку "нової" продукції і в першому наближенні оцінити ступінь забезпеченості фітопланктонного угруповання мінеральним азотом.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися на міжнародній конференції "Проблеми Чорного моря" (МГІ НАНУ, м. Севастополь, 1992), на міжнародній конференції за результатами виконання програми NATO TU Black Sea Project (Крим, Україна, 1997), а також обговорювалися на засіданні робочої групи за програмою SCOPE/UNEP "Particle Flux in the Ocean" (Гамбург, Германія, 1993), на другій міжнародній конференції "Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea" (Анкара, Туреччина, 2002) і наукових семінарах відділу екологічної фізіології водоростей ІнБПМ НАНУ.


 
 

Цікаве

Загрузка...