WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики та лікування реноваскулярної гіпертензії природженої етіології (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики та лікування реноваскулярної гіпертензії природженої етіології (автореферат) - Реферат

Автором проаналізовані сучасні напрямки у лікуванні раку яєчників.

2. Винник Ю.А., Неффа М.Ю., Казмирук О.В. Влияние применения комбинированных оперативных вмешательств на иммунный статус больных раком яичников // Медицина сегодня и завтра.  2004.  № 2.  С. 164167.

Автором встановлено, що розширення обсягів операцій при лікуванні розповсюдженого раку яєчників не поглиблює імунодепресії, яка виникає у зв'язку з безпосереднім впливом пухлини яєчників на організм цієї категорії пацієнток.

3. Винник Ю.А., Неффа М.Ю., Казмирук О.В., Пирогова И.В. Эффективность применения комбинированных оперативных вмешательств у больных распространённым раком яичников // Проблеми медичної науки та освіти.  2004.  № 3.  С. 4550.

Автором встановлено, що застосування комбінованих операцій дає змогу підвищити ефективність лікування за рахунок збільшення кількості об'єктивних відповідей, часу до прогресування і медіани виживання, не підвищуючи при цьому кількості інтраопераційних ускладнень і показника летальності.

4. Вінник Ю.О., Неффа М.Ю., Казмірук О.В. Використання діагностичних можливостей УЗД та МРТ у комбінованому лікуванні хворих на рак яєчників // Український радіологічний журнал.  2004. – Т.12, № 4.  С. 367370.

Автором доведена діагностична ефективність методу МРТ у встановленні ступеня розповсюдження пухлинного процесу в хворих на рак яєчників.

5. Винник Ю.А., Куцый А.С., Неффа М.Ю., Пирогова И.В., Казмирук О.В. Непосредственные результаты комбинированных операций при раке яичников // Актуальні питання госпітальної хірургії: Тез. доп. міжнар. науково.-практич. конф. хірургів, присвяч. 50-річчю кафедри госпітальної хірургії УжДУ.  Ужгород, 1999.  С. 191192.

6. Казмирук О.В., Шальков Ю.Л, Куцый А.С. Комбинированные операции при опухлях малого таза в свете отдалённых исходов // Онкология на рубеже XXI века. Возможности и перспективы: Тез. докл. междунар. научн. форума.  Москва, 1999.  С. 152153.

7. Винник Ю.А., Неффа М.Ю., Казмирук О.В. Результаты применения комбинированных оперативных вмешательств у больных распространённым раком яичников // Тез. докл. III съезда онкологов и радиологов СНГ. Минск, 2004.  С.189.

Казмірук О.В. Лікування розповсюдженого раку яєчників із застосуванням комбінованих оперативних втручань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. – Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2005.

Дисертація присвячена проблемі лікування розповсюдженого РЯ з використанням комбінованих оперативних втручань шляхом розробки діагностичного алгоритму.

Розроблений діагностичний алгоритм, який дозволив найбільш адекватно визначити показання до виконання комбінованих операцій, дозволив в 13 разів скоротити кількість діагностичних помилок при визначенні на доопераційному етапі ступеня поширеності пухлинного процесу, сприяв плануванню найбільш адекватного обсягу оперативного втручання.

Застосування у хворих на рак яєчників IIIIV стадії комбінованого лікування, при проведенні хірургічного етапу якого були виконані комбіновані оперативні втручання, поліпшило результати лікування: встановлене збільшення в 5,3 рази кількості клінічних регресій; зниження кількісних значень показників стабілізації і прогресування процесу у 2,7 рази; відзначене збільшення в 2 рази медіани виживання і на 9 міс. показника часу до прогресування захворювання. Встановлено достовірне збільшення показника 3-річного виживання хворих на рак яєчників (61,87,2%  дослідна група; 28,96,1%  контрольна).

Ключові слова: рак яєчників, комбіновані операції, діагностичний алгоритм, розповсюдження пухлинного процесу, МРТ, імунний статус.

Казмирук О.В. Лечение распространенного рака яичников с использованием комбинированных оперативных вмешательств. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – онкология. – Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, 2005.

Диссертация посвящена изучению результатов выполнения комбинированных оперативных вмешательств при распространённом раке яичников, а также разработке диагностического алгоритма, позволяющего определять показания к их проведению.

Материалом для настоящего исследования послужили результаты обследования и лечения 146 больных раком яичников III-IV стадии, проведенные на базе Харьковского областного клинического онкологического диспансера за период 1997 – 2002 гг. Комбинированные оперативные вмешательства выполнены 87 пациенткам, которые составили исследуемую группу. В контрольную группу вошло 59 больных распространённым раком яичников, при лечении которых использовано применение только полихимиотерапии.

В работе использовалась схема САР: циклофосфан 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, цисплатин 50 мг/м2 с интервалом 21день. Лечение начиналось на 7-е сутки после выполнения оперативного вмешательства. Больные РЯ контрольной группы получили лечение аналогичное вышеуказанной схеме, интервалу введения и количества курсов ПХТ.

Для разработки диагностического алгоритма, который позволил наиболее адекватно определить показания к выполнению комбинированных операций, наряду с использованием УЗИ, 49 пациенткам применён метод МР-томографии. Обладая большей диагностической эффективностью, специфичностью и чувствительностью по сравнению с ультрасонографией, МР–томография позволила в 13 раз сократить количество диагностических ошибок при определении на дооперационном этапе степени распространённости опухолевого процесса и, следовательно, способствовала не только планированию наиболее адекватного объёма оперативного вмешательства, но и подготовки к его проведению в исследуемых группах больных раком яичников.

В большинстве случаев (45%) при расширении объёма оперативного вмешательства в исследуемой группе пациенток использовалась комбинация резекции толстой кишки и пангистерэктомии с экстирпацией большого сальника.

Результаты, полученные в ходе изучения изменений основных показателей иммунного статуса пациенток (отсутствие динамики иммунограмм в контрольной группе и положительная динамика соответствующих показателей после окончания лечения в исследуемой группе), указывают на целесообразность выполнения комбинированных операций при распространённом раке яичников.

Применение у больных раком яичников IIIIV стадии комбинированного лечения, при проведении хирургического этапа которого были выполнены комбинированные оперативные вмешательства, улучшает результаты лечения, по сравнению с использованием у этой категории пациенток полихимиотерапии как самостоятельного метода: установлено увеличение в 5,3 раза количества клинических регрессий; снижение количественных значений показателей стабилизации и прогрессирования процесса, соответственно, в 2,7 и 2 раза; отмечено увеличение в 2 раза медианы выживаемости и на 9 мес. показателя времени до прогрессирования заболевания. Установлено достоверное увеличение показателя 3-х летней выживаемости больных раком яичников (61,87,2%  исследуемая группа; 28,96,1%  контрольная).

Таким образом, использование МР-томографии в дооперационной диагностике степени распространённости опухолевого процесса позволило определить показания к выполнению комбинированных оперативных вмешательств, установить наиболее характерные типы комбинированных операций, сформировать бригаду оперирующих хирургов (гинеколог, хирург, уролог), что в свою очередь отобразилось на улучшении результатов комбинированного лечения больных распространённым раком яичников.

Ключевые слова: рак яичников, комбинированные операции, диагностический алгоритм, распространённость опухолевого процесса, МРТ, иммунный статус.

Kazmiruk O. The combined operations in treatment of spreaded ovarian cancer.- Manuscript.

The dissertation on getting the scientific degree of the Candidate of medical Sciences. Speciality 14.01.07- Oncology. – Donetsk State Medial University named after M. Gorkiy, Donetsk, 2005.

The dissertation is devoted to a problem of the treatment wide-spread ovarian cancer with use combined operation which was made under the diagnostic algorithm .

When the combined treatment of patients with cancer of ovaries IIIIV st. was performed using combined operations, the results were more perfect in comparison with using only polychemotherapies in this group: amount of clinical regression increased in 5,3 times, quantitive importances of the factors of stabilization and growing of the process reduced accordingly in 2,7 and 2 times; the median of survival was increased in 2 times and the factor of time before growing of the disease increased for 9 month. The fact of reliable increasing of 3 annual surviving for patients with cancer of ovaries was installed (61,87,1%  investigation group; 28,96,1%  control).

Key words: ovarian cancer, combined operations, diagnostic algorithm, spreading of cancer process, MRT, immune status.


 
 

Цікаве

Загрузка...