WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Статі у збірниках матеріалів конференцій

  1. Кареліна О. Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України // Матеріали Другої щорічної національної конференції "Розбудова менеджмент-освіти в Україні". – Київ, 2000. – С. 110–115.

  2. Кареліна О. Дистанційна освіта: пропедевтика у вищих навчальних закладах України // Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції "Як нам упорядкувати нашу вищу школу". – Харків, 2002. – С. 108-109.

  3. Кареліна О. Дистанційне навчання як фактор трансформації суспільства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції "Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства". – Тернопіль, 2004. – С. 99-100.

  4. Кареліна О. Оптимізація інформаційних процесів у вищих навчальних закладах засобами технологій Intranet та Multimedia // Матеріали третьої Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці". – Черкаси, 2002. – С. 126-128.

  5. Кареліна О., Федик П. Використання Intranet- та Internet-технологій для підготовки студентів-економістів // Telematics and Life-Long Learning. Proceeding of the International Workshop. – Київ, 2001. – С. 105-111.

  6. Ясінська О.В. Трансформації освітніх технологій в контексті глобалізації суспільних процесів // Матеріали регіональної наукової конференції "Концептуальні засади соціально-економічного розвитку Західного регіону України". – Тернопіль, 2002. – С. 72-73.

  7. Ясінська О. В. Економічні чинники впровадження дистанційної форми навчання в Україні // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення". 24 березня 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2003. – С. 99.

АНОТАЦІЇ

Кареліна О. В. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2005.

У дисертації розроблено систему формування умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів у процесі дистанційного навчання. Системотвірним фактором є мета — підготовка студентів до здійснення аналітичної та креативної діяльності економістів, а складовими — загальнодидактичні та специфічні принципи дистанційного навчання, його зміст, форми, методи, способи контролю та корекції формування умінь, віртуальне навчальне середовище, яке моделює професійну діяльність економістів, забезпечує засоби передачі змісту та комунікації учасників навчального процесу. Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови реалізації розробленої системи: забезпечення проблемності змісту навчання через систему професійно–орієнтованих завдань, розвиток інтерактивної функції спілкування учасників навчального процесу у віртуальному навчальному середовищі.

На основі теоретичного аналізу проблеми та вивчення практики роботи вищих економічних навчальних закладів розроблено систему умінь з інформаційних технологій для студентів вищих економічних навчальних закладів, здійснено їх класифікацію. Виділено такі класи умінь: технічна грамотність, володіння програмним забезпеченням, контентні уміння, мережеві комунікативні уміння.

Розроблено критерії для визначення рівнів сформованості умінь з інформаційних технологій з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів вищих економічних навчальних закладів.

Проведене дослідження свідчить, що розроблена система оптимізує навчальний процес у вищих економічних навчальних закладах, забезпечуючи вищий рівень сформованості умінь з інформаційних технологій, ніж за традиційної системи навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні технології, неперервна освіта, уміння з інформаційних технологій, формування умінь.

Карелина Е. В. Формирование умений по информационным технологиям в процессе дистанционного обучения студентов высших экономических учебных заведений. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 — теория и методика профессионального образования. — Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Тернополь, 2005.

В диссертации разработана система формирования умений по информационным технологиям в процессе дистанционного обучения студентов высших экономических учебных заведений. Системообразующим фактором является цель — подготовка студентов к осуществлению аналитической и креативной профессиональной деятельности экономиста, а составляющими —общедидактические и специфические принципы дистанционного обучения, его содержание, формы, методы, способы контроля и коррекции формирования умений, виртуальная учебная среда, которая моделирует профессиональную деятельность экономистов, обеспечивает средства передачи содержания и коммуникации участников учебного процесса. Определены и обоснованы педагогические условия реализации разработанной системы: обеспечение проблемности содержания обучения через систему профессионально–ориентированных заданий, развитие интерактивной функции общения участников учебного процесса в виртуальной учебной среде.

На основании теоретического анализа проблемы и изучения практики работы высших учебных заведений выделены умения по информационным технологиям для студентов высших экономических учебных заведений и предложена их классификация. В основу классификации положены элементы структуры современных информационных систем (аппаратный компонент, программный компонент, данные и люди, задействованные в информационной системе). Разработаны критерии для определения уровней сформированности умений по информационным технологиям с учётом специфики профессиональной деятельности экономистов.

Умения по информационным технологиям — это совокупность знаний и навыков использования компьютерной и телекоммуникационной техники для решения студентами задач в высшем экономическом учебном заведении и в будущей профессиональной деятельности.

Реализация заданий исследования осуществлялась путём внедрения разработанного дистанционного курса "Информатика и компьютерная техника (для студентов экономических специальностей)".

Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что разработанная система формирования умений по информационным технологиям у студентов высших экономических учебных заведений оптимизирует процесс обучения, обеспечивая более высокий уровень сформированности умений, чем традиционные учебные системы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, непрерывное образование, умения по информационным технологиям, формирование умений.

Karelina O. V. The formation of skills of information technologies in the process of distance learning of students of higher economic educational establishments. — Manuscript.

The dissertation for the Candidate degree in Pedagogy: Specialty 13.00.04 — theory and method of professional education. — Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. — Ternopil, 2005.

In the thesis the system for formation of the skills in information technologies is developed. The components of the system are: the goal; classic and specific principles; content in the form of system of tasks; forms and methods of learning; control and correction of results; virtual learning space. In the virtual learning space professional activity of economists is modeling and facilities for communication of participants of the learning process are give. The pedagogic conditions of realization of didactic system are determined and theoretical proved.

The skills of information technologies are selected for the students of higher economic educational establishments on the base of analysis psychology and pedagogy literature. In the base of their classification are the elements of modern information systems. Criteria, levels and indicators of the skills of information technologies for the students of higher economic establishments are defined and researched. Technique of formation of skills of information technologies in the process of the distance learning is created.

The major factors of the distance learning are the distance between the participants of learning process and systematic communications.

The analysis proves that the skills of information technologies grant to the students the resource for the effective education and competitiveness in the labor market.

Key words: distance learning, information technologies, life-long learning, skills of information technologies, formation of skills.

Підписано до друку 14.10.2005 р.

Формат 60х90/16. Друк RESO.

Папір друк. Умов. друк. арк. 0,9.

Наклад 100 прим. Зам. № 41.

Віддруковано з оригіналів замовника

Редакційно-видавничий відділ

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка,

вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна, 46027


 
 

Цікаве

Загрузка...