WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

0

0

4

10

24

60

12

30

Результати другого етапу формуючого експерименту відображені на рис. 2.

Рис. 2. Результати формуючого експерименту

Отже, експеримент показав такі результати: 1) в експериментальній групі всіма студентами досягнуто певного рівня сформованості умінь, у той час як у контрольній групі у 20% студентів уміння не сформовані; 2) низький рівень сформованості умінь у 63% студентів контрольної групи і лише у 10% студентів експериментальної групи; 3) середнього рівня сформованості умінь досягли 60% студентів експериментальної групи і лише 10% студентів контрольної групи; 4) високий рівень сформованості умінь мають 30% студентів експериментальної групи і лише 7% студентів контрольної групи.

Результати формуючого експерименту підтвердили, що розроблена система формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів оптимізує навчальний процес, забезпечуючи вищий рівень сформованості умінь у майбутніх економістів.

ВИСНОВКИ

 1. Інформаційні технології вносять докорінні зміни до господарської діяльності, роблять її динамічною, розширюють сферу послуг, прискорюють платежі, здешевлюють вартість грошового обороту. Вивчення інформаційних технологій у вищому економічному навчальному закладі обумовлюється названими тенденціями інформатизації економіки.

Результати теоретичного аналізу та педагогічного досвіду вивчення інформаційних технологій у вищому економічному навчальному закладі свідчать про недостатню розробленість питання формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів.

Дистанційне навчання — це гуманістична особистісно орієнтована форма навчання, основою якої є цілеспрямоване, мотивоване учіння і спілкування студентів з викладачем та між собою засобами сучасних інформаційних технологій.

Визначальними факторами диференціації форм навчання є такі: систематичне спілкування між учасниками навчального процесу, віддаленість учасників. До дистанційної відносимо таку форму навчання, якій властиве систематичне спілкування між студентами та із викладачем засобами інформаційних технологій.

Навчання за дистанційною формою широко використовується у вищих економічних навчальних закладах, оскільки специфіка професійної діяльності економістів не потребує безпосереднього оперування з фізичними об'єктами і тому підготовка може успішно проводитись в умовах віртуального навчального середовища.

 1. Уміння з інформаційних технологій — це сукупність знань і навичок використання комп'ютерної та телекомунікаційної техніки для розв'язання студентами навчальних завдань у вищому економічному навчальному закладі та у майбутній професійній діяльності. Визначено та обґрунтовано систему умінь з інформаційних технологій для студентів вищих економічних навчальних закладів. Оскільки у професійній діяльності майбутні економісти працюватимуть з інформаційними системами, запропоновано класифікацію умінь економістів у галузі інформаційних технологій за ознакою їх належності до роботи із складовими інформаційної системи: апаратним забезпеченням, програмами, даними, людьми. Виділено такі класи умінь: технічна грамотність, володіння програмним забезпеченням, контентні уміння, мережеві комунікативні уміння.

 2. Визначено критерії сформованості умінь з інформаційних технологій для студентів вищих економічних навчальних закладів: 1) сформованість змістового компонента — знань принципів підвищення ефективності економічної діяльності засобами інформаційних технологій; знань фундаментальних понять з інформаційних технологій; знань засобів універсального та спеціалізованого програмного забезпечення для розв'язання економічних задач; знань застосування теоретичного матеріалу, що вивчається, у практиці роботи економістів; знань тенденцій розвитку технологій; 2) сформованість операційного компонента — побудова алгоритму розв'язання економічної задачі засобами інформаційних технологій; достатній рівень автоматизації навичок роботи з пристроями комп'ютера та програмним забезпеченням; виконання комплексу дій, що становлять основу уміння; самоаналіз результатів; 3) здатність до здійснення переносу знань, навичок і умінь, що сформовані в процесі розв'язання навчальних завдань, у професійну діяльність майбутніх економістів. На підставі зазначених критеріїв виділено високий, середній і низький рівні сформованості умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів.

 3. Розроблено та обґрунтовано систему формування умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів у процесі дистанційного навчання. Системотвірним фактором є мета — підготовка студентів до здійснення аналітичної та креативної діяльності економістів, а складовими — загальнодидактичні та специфічні принципи дистанційного навчання, його зміст, форми, методи, способи контролю та корекції формування умінь, віртуальне навчальне середовище, яке моделює професійну діяльність економістів, забезпечує засоби передачі змісту та комунікації учасників навчального процесу. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови реалізації розробленої дидактичної системи: забезпечення проблемності змісту навчання через систему професійно–орієнтованих завдань, розвиток інтерактивної функції спілкування учасників навчального процесу у віртуальному навчальному середовищі.

 4. Аналіз результатів формуючого експерименту показав, що застосування розробленої системи забезпечує вищий рівень сформованості умінь з інформаційних технологій, ніж за традиційної технології навчання у вищому економічному навчальному закладі. В експериментальній групі 90% студентів досягли середнього і високого рівня сформованості умінь, у контрольній групі цей показник становить лише 17 %, а у 20 % студентів контрольної групи уміння не були сформовані.

 5. Розроблено й апробовано дистанційний курс "Інформатика і комп'ютерна техніка (для студентів економічних спеціальностей)", у якому реалізовано: 1) комп'ютерне навчально–розвивальне середовище, що забезпечує діяльність студентів вищих економічних навчальних закладів, необхідну для формування умінь з інформаційних технологій; 2) цілеспрямоване формування умінь з інформаційних технологій, необхідних студентам для ефективного навчання, конкурентноздатності на ринку праці та професійної діяльності; 3) рейтинговий контроль основних видів діяльності студентів.

Дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів. Становить певний науковий і практичний інтерес формування професійних умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного вивчення профілюючих дисциплін студентами вищих економічних навчальних закладів; потребує дослідження питання про поєднання форм навчання при підготовці фахівців у вищих економічних навчальних закладах; використання дистанційної форми навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації економістів.

Основні положення дисертації відображено у таких публікаціях:

Методичні посібники

 1. Кареліна О. Інформаційні системи і технології обліку. Навчальний посібник для студентів спеціальностей "Облік і аудит" та "Фінанси". – Тернопіль: Тайп, 2005. – 258 с.

 2. Кареліна О. Інформаційні системи та технології обліку і аудиту. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Облік і аудит". Тернопіль: Наукова порада, 2003. – 243 с.

 3. Кареліна О. Інформаційні системи та технології обліку і аудиту. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Облік і аудит". Тернопіль: Наукова порада, 2001. – 204 с.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Кареліна О. Упровадження елементів дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 9. – 2003 р. – С. 45-47.

 2. Кареліна О. Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково–методичний журнал. – 2004. – Випуск 3. – С. 226–231.

 3. Кареліна О. В. Вплив особистості викладача на підвищення ефективності дистанційного навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 6 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 421-427.

 4. Ясінська О.В. Витоки дистанційного навчання та потреба його впровадження в Україні // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка, серія Педагогіка – випуск 9. – 2002. – С. 25–28.

 5. Кареліна О. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Випуск 209. – Чернівці: „Рута", 2005 р. – С. 199–210.

 6. Балик Н., Кареліна О., Купина Н. Технології мультимедіа в освіті // Освітянин. – №2. – 2000. – С. 33–34.

 7. Кареліна О. Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів // Студентський науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка. – випуск 3. – 2000. – С. 91–99.

 8. Кареліна О., Федик П. Економічні аспекти використання комп'ютерних мереж у навчальному процесі вузу // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка, серія Економіка. – випуск 7. – 2001. – С. 69–73.

 9. Кареліна О., Федик П. Створення віртуального навчального простору в Intranet та Internet // Збірник наукових праць Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг, 2001. – т. 2. – С. 114–123.


 
 

Цікаве

Загрузка...