WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Теоретичною основою дослідження є праці: з філософії сучасної неперервної професійної освіти (С. Батишев, Б. Гершунський, І. Зязюн, Н. Ничкало); із теорії комп'ютеризації навчання та інформатизації освіти (В. Беспалько, В. Биков, А. Верлань, М. Жалдак, Ю. Машбиць, В. Монахов); із проблем застосування дистанційного навчання (А. Андрєєв, В. Гриценко, В. Кухаренко, П. Стефаненко, А. Хуторской); із теорії використання інформаційних технологій у навчальному процесі (І. Булах, Л. Романишина); із психолого–педагогічних основ дистанційного навчання (Р. Гуревич, С. Сисоєва); із психолого–педагогічних засад формування умінь (Д. Богоявленський, О. Кабанова–Меллер, Ю. Мілерян, В. Паламарчук, К. Платонов, В. Чебишева).

У процесі дослідження було проаналізовано нормативно–законодавчу базу, зокрема закони України "Про вищу освіту", "Про Національну програму інформатизації", Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні, Постанову КМУ "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки", а також Меморандум створення інформаційної освітньої мережі "Українська дистанційна освіта".

Поставлені завдання обумовили вибір методів дослідження. Теоретичні методи: метод вивчення і аналізу педагогічної, філософської, психологічної, навчально–методичної літератури та інформаційних ресурсів Інтернет за проблемою дослідження, що дав змогу уточнити зміст базових понять проблеми дослідження відповідно до його об'єкта і предмета; метод аналізу досвіду роботи викладачів, існуючих педагогічних програмних засобів та аналізу, порівняння, синтезу, класифікації теоретичних і емпіричних даних, за допомогою яких визначено стан сформованості умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів; метод моделювання, за допомогою якого визначено сутність і структуру системи формування умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів у процесі дистанційного навчання та педагогічні умов її реалізації. Емпіричні методи: діагностичні (педагогічне спостереження, анкетування, самооцінка, бесіди зі студентами, тестування, дискусії); прогностичні (експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик), що використані для констатації стану предмета дослідження та діагностики процесу формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів. Педагогічний експеримент: констатуючий, пошуково–формуючий з метою апробації створеної системи формування умінь з інформаційних технологій і впровадження у практику викладання основних положень дослідження. Статистичні критерії медіани та проміжків, які дали змогу опрацювати дані педагогічного експерименту.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у три етапи впродовж 2000–2005 років.

На першому етапі (2000 р.) вивчено стан розробленості проблеми у психолого–педагогічній літературі, проаналізовано сформованість умінь з інформаційних технологій у студентів вищих економічних навчальних закладів, визначено об'єкт, предмет, конкретизовано завдання дослідження, розроблено методику експериментальної роботи.

На другому етапі (2000–2001 рр.) здійснено констатуючий експеримент, визначено та обґрунтовано основні критерії сформованості умінь з інформаційних технологій у студентів вищих економічних навчальних закладів з урахуванням специфіки їх майбутньої професійної діяльності, розроблено дистанційний курс "Інформатика і комп'ютерна техніка (для студентів економічних спеціальностей)".

На третьому етапі (2002–2005 рр.) проведено формуючий експеримент, систематизовано та узагальнено результати дослідження, здійснено математичну та статистичну обробку даних, впроваджено теоретичні та практичні результати у навчальний процес вищих навчальних закладів, виконано літературне оформлення дисертації, визначено перспективи подальших досліджень.

Експериментальнабаза дослідження. Експеримент проводився на базі Інституту економіки і підприємництва м. Тернополя та на базі факультету прикладної математики та комп'ютерних технологій Хмельницького національного університету. Також в експерименті брали участь слухачі курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації Тернопільського обласного центру зайнятості. Дослідно-експериментальною роботою на різних етапах було охоплено 400 студентів та 87 викладачів.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження.

Вперше розроблено систему формування умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів у процесі дистанційного навчання. Системотвірним фактором є мета — підготовка студентів до здійснення аналітичної та креативної діяльності економістів, а складовими — загальнодидактичні та специфічні принципи дистанційного навчання, його зміст, форми, методи, способи контролю та корекції формування умінь, віртуальне навчальне середовище, яке моделює професійну діяльність економістів, забезпечує засоби передачі змісту та комунікації учасників навчального процесу.

Визначено та обґрунтовано педагогічні умови реалізації розробленої системи: забезпечення проблемності змісту навчання через систему професійно–орієнтованих завдань, розвиток інтерактивної функції спілкування учасників навчального процесу у віртуальному навчальному середовищі.

Удосконалено класифікацію умінь з інформаційних технологій для майбутніх економістів і виділено 4 класи умінь: технічна грамотність, володіння програмним забезпеченням, контентні уміння, мережеві комунікативні уміння.

Набули подальшого розвитку критерії сформованості умінь з інформаційних технологій у майбутніх економістів з урахуванням специфіки їх професійної діяльності (сформованість змістового та операційного компонента, здатність до переносу умінь у практичну діяльність).

Практичне значенняодержаних результатів визначається тим, що розроблено і впроваджено дистанційний курс "Інформатика і комп'ютерна техніка (для студентів економічних спеціальностей)", який також може використовуватись для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання і для самоосвіти; навчальні посібники "Інформаційні системи та технології обліку" для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів, фінансистів, менеджерів.

Матеріали дослідження можуть бути використані у навчальному процесі вищих навчальних закладів для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації незайнятого населення, для самоосвіти. Уміння з інформаційних технологій, які формуються при вивченні розробленого дистанційного курсу та посібників, надають засоби для подальшого навчання та підвищують інформаційну культуру.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Інституту економіки і підприємництва м. Тернополя (довідка №72 від 14.06.05); Хмельницького економічного університету (акт впровадження №64 від 17.02.05); Інституту підприємництва та сучасних технологій м. Житомира (акт впровадження №774 від 7.07.05); Міжнародного університету бізнесу і права м. Херсону (довідка №625 від 25.02.05); Донецького інституту підприємництва (довідка №06/93 від 11.07.05); Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (акт впровадження №411 від 23.06.05).

Особистий внесок. Усі результати дослідження дисертантом здобуті самостійно. Протягом усього періоду наукового дослідження автор особисто брала участь в організації та проведенні експериментальної роботи, впровадженні розробленої дидактичної системи, працюючи старшим викладачем в Інституті економіки і підприємництва м. Тернополя.

У дистанційному курсі "Інформатика і комп'ютерна техніка", написаному у співавторстві з професором С. Сисоєвою, дисертанту належить розробка модулів "Основи Windows та Internet" і "Табличний процесор Microsoft Excel". У статті "Технології мультимедіа в освіті", написаній у співавторстві з Н. Балик та Н. Купиною, дисертанту належить розробка методики створення мультимедійних навчальних курсів в інструментальному середовищі Macromedia Authorware. У статті "Економічні аспекти використання комп'ютерних мереж у навчальному процесі вузу", написаній у співавторстві з П. Федиком, дисертант розробила технологію подання методичного забезпечення навчального процесу у вигляді веб-сайтів для розміщення у комп'ютерній мережі вищого економічного навчального закладу та визначила сфери використання мультимедійних навчальних курсів в економічній освіті. У статті "Використання Intranet– та Internet–технологій для підготовки студентів–економістів", написаній у співавторстві з П. Федиком, дисертантом визначені особливості застосування комп'ютерних технологій у підготовці студентів вищих економічних навчальних закладів. У статті "Створення віртуального навчального простору в Intranet та Internet", написаній у співавторстві з П. Федиком, дисертантом визначено перспективи навчання у віртуальному середовищі.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною обґрунтованістю його вихідних положень; використанням методів, які адекватні меті, об'єкту, предмету і завданням дослідження; застосуванням статистичного критерію медіани для доведення ідентичності експериментальної і контрольної груп до початку формуючого експерименту; застосуванням статистичного критерію проміжків для доведення істотного покращення сформованості умінь з інформаційних технологій в експериментальних групах у порівнянні з контрольними; результатами практичної перевірки та впровадження розроблених положень; апробацією на наукових конференціях.


 
 

Цікаве

Загрузка...