WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

КАРЕЛІНА Олена Володимирівна

УДК 378.141+37.018.4

Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів

Спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Тернопіль — 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна,

Тернопільський національний педагогічний університетімені Володимира Гнатюка, кафедра педагогічної майстерності та освітніх технологій, професор, м. Тернопіль.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професорГуревич Роман Семенович,Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського,Інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук, директор, м. Вінниця;кандидат технічних наук, професорКухаренко Володимир Миколайович,Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",Проблемна лабораторія дистанційного навчання, завідувач, м. Харків.

Провідна установа: Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Академія педагогічних наук, відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти, м. Київ.

Захист відбудеться 25 листопада 2005 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).

Автореферат розісланий 25 жовтня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Чайка В. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Сучасний етап переходу від індустріального до інформаційного суспільства ставить нові вимоги до системи освіти. Актуальною потребою стала економічна освіта, спрямована на формування фахівців, здатних наблизити Україну до інших європейських країн за рівнем життя громадян.

Структурні зміни у народному господарстві спричинюють зростання попиту роботодавців на фахівців економічної галузі із сформованими уміннями використовувати інформаційні технології у вирішенні професійних завдань. З'явились нові сфери економічної діяльності, такі як електронна комерція, Інтернет–банкінг. Технології мережевої передачі даних змінюють умови роботи агентів традиційних галузей економічної діяльності. Програмно–апаратні комплекси вдосконалюють діяльність економістів різних професій: бухгалтерів, менеджерів, фінансистів. Корпоративні інформаційні системи автоматизують усі бізнес–процеси підприємства. Згідно з цим змінюється зміст вищої економічної освіти, у якій комп'ютерні технології нерозривно пов'язані з усім процесом навчання і з кожною окремою дисципліною економічного циклу.

Стрімке вдосконалення та зміна економічних стратегій і технологій їх реалізації зумовили швидке старіння знань і вмінь та потребу перепідготовки економістів, які не можуть стаціонарно навчатись та регулярно відвідувати навчальний заклад. Доступність та якість здобування освіти на відстані від навчального закладу забезпечує дистанційне навчання. У програмі Світового Банку "Освіта для економічної компетентності" визначено, що глобальне дистанційне навчання є ефективним способом забезпечення розвитку людини, її соціальної і професійної мобільності протягом життя, успішної адаптації до умов сучасного суспільства.

Розвиток дистанційного навчання в Україні почав прискорюватись з прийняттям Законів України "Про Національну програму інформатизації" та "Про вищу освіту". Однак, як зазначено у постанові Кабінету Міністрів України (КМУ) "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки", сучасний стан розвитку дистанційного навчання ще не відповідає вимогам суспільства.

Вивчення проблеми формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів забезпечило можливість виявити суперечності між зростанням обсягів знань, навичок та умінь, які необхідні сучасному економісту, та недостатньою модернізацією, сталими формами і терміном підготовки студентів у вищому навчальному закладі; новою структурою народного господарства, зумовленою інформатизацією суспільства, і рівнем компетентності учасників ринку праці у галузі інформаційних технологій, зокрема економістів; світовими вимогами до системи дистанційного навчання та станом його розвитку в Україні.

Необхідність і можливість вирішити ці суперечності обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

В останні роки проблема дистанційного навчання у вищих навчальних закладах досліджується за такими напрямами: принципи дистанційного навчання обґрунтовані у роботах А. Андрєєва, І. Булах, А. Хуторского; психолого–педагогічні засади дистанційного навчання вивчають Р. Гуревич, В. Кухаренко, В. Олійник, О. Полат, С. Сисоєва; теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі на основі системного підходу проаналізовано П. Стефаненком; активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання досліджена О. Собаєвою; методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови розроблена у працях Н. Муліної; підготовку майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти дослідила Т. Койчева; технічну побудову системи дистанційного навчання та контролю знань на базі Інтернет–технологій в післядипломному навчанні обґрунтував П. Федорук; методи та засоби створення мультимедійних дистанційних курсів розглянуто у роботах О. Веренич; проблема формування інформаційної культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки досліджена М. Колядою.

Незважаючи на посилену увагу науковців до цієї проблеми, формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів не стало проблемою окремого дослідження. Залишається недослідженою низка важливих для теорії і практики таких питань: не виділені уміння з інформаційних технологій, що потрібні сучасним економістам; не обґрунтована система формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів.

Отже, актуальність та недостатня розробленість проблеми визначили тему дисертаційного дослідження: "Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (протокол №2 від 26.10.04) та зареєстрована Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №8 від 25.10.03). Дисертаційне дослідження відповідає тематичному плану наукових досліджень Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка при розробці комплексної теми кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій "Організація навчально–творчої діяльності з використанням сучасних освітніх, педагогічних та інформаційних технологій у системі неперервної освіти" (протокол №1 від 23.09.02).

Об'єктом дослідження є професійна підготовка студентів вищих економічних навчальних закладів в умовах дистанційної форми навчання.

Предметом дослідження є система формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів.

Метою дослідження є розробка і наукове обґрунтування системи формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів.

Гіпотеза дослідження: ефективність формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів підвищується при використанні розробленої системи, яка реалізується за умов забезпечення проблемності змісту навчання через систему завдань, розвитку інтерактивної функції спілкування учасників навчального процесу у віртуальному навчальному середовищі, яке моделює професійну діяльність економістів та надає засоби передачі змісту і взаємодії учасників навчального процесу.

Завданнями дослідження є:

  1. Проаналізувати стан дослідження проблеми у педагогічній теорії і практиці діяльності вищих економічних навчальних закладів для визначення структури умінь з інформаційних технологій, які використовуватимуться у професійній діяльності економістів.

  2. Визначити критерії сформованості умінь з інформаційних технологій у студентів вищих економічних навчальних закладів з урахуванням специфіки їх професійної діяльності.

  3. Розробити та обґрунтувати систему формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів та умови її реалізації.

  4. Експериментально перевірити розроблену систему формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів.

Методологічною основою дослідження є: системний підхід; гуманістична педагогіка; концепція особистісно орієнтованого навчання; принципи дистанційного навчання; вчення про динамічний стереотип; теорія поетапного формування розумових дій; теорія умінь; теорія інформаційних систем; філософські положення про людину як суб'єкт діяльності, про активність суб'єкта у пізнавальній діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...