WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Co-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах (автореферат) - Реферат

Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Co-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ

ім. О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО

КУРІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 593.17.574.583 (26).262.5 (05)

Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини чорного моря

03.00.17 - гідробіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Севастополь – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеській філії інституту біології південних морів

ім. О. О. Ковалевського Національної Академії Наук України

Науковий керівник

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

АЛЕКСАНДРОВ Борис Георгійович

Одеська філія інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України,

керівник філії

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук

ДОВГАЛЬ Ігор Васильович

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена

НАН України, завідувач відділу фауни та систематики безхребетних;

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

ПАВЛОВА Єлизавета Вікторівна

Інститут біології південних морів

ім. О. О. Ковалевського НАН України,

головний науковий співробітник відділу

функціонування морських екосистем

Провідна організація:

Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Захист відбудеться "26" жовтня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.214.01 Інституту біології південних морів НАН України за адресою: 99011, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту біології південних морів НАН України за адресою: 99011, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2.

Автореферат розісланий "26" серпня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 50.214.01

доктор біологічних наук, професор Гаєвська А. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Угруповання планктонних інфузорій (циліатопланктон) являє собою перспективний об'єкт для дослідження якості водного середовища, насамперед "самоочисної" здатності прибережних морських екосистем та їхньої продуктивності. Дані про численність інфузорій, їхню продукцію та участь в трансформації органічної речовини (ОР) можуть являти собою цінну інформацію при визначенні кормової бази промислових об'єктів (риби, молюски, ракоподібні). Проте, у високопродуктивній північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) і причорноморських лиманах вивчення пелагічних інфузорій переважно зведено до розгляду їх як складової сіткового зоопланктону, де переважає нечисленна група черепашкових форм, тоді як інші, через методичні труднощі, звичайно випадають з поля зору дослідника. Взагалі, практично неможливо повною мірою оцінити роль інфузорій як компонента планктону, а саме, внесок їх у загальну біорізноманітність, участь у функціонуванні планктонної трофічної мережі та формуванні кормової бази гідробіонтів.

Актуальність теми. Недостатня вивченість ролі інфузорій в екосистемах пелагіалі прибережної зони ПЗЧМ і лиманів визначає необхідність вивчення складу, структури і функції циліатопланктону як таксоценозу. Ідентифікація всього якісного складу інфузорій планктону і вивчення екології окремих видів надає можливість одержати адекватне уявлення про їхню різноманітність. Кількісна оцінка розвитку циліатопланктону, аналіз структурних характеристик і мінливості цих параметрів у часі та в умовах гетерогенності навколишнього середовища дозволяє виявити вплив природних та антропогенних чинників на його стан. На підставі визначення функціональної активності пелагічних інфузорій, з урахуванням даних про структурну організацію угруповання, стає можливою оцінка ролі циліатопланктону в утворенні і трансформації ОР в пелагіалі прибережних районів моря і лиманах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до науково-дослідної теми, що виконується в Одеській філії ІнБПМ НАН України "Основи формування біологічної різноманітності прибережних морських і приморських водних екосистем" (№ державної реєстрації 0101U000163), а також у рамках прикладної теми ОФ ІнБПМ "Умови формування кормової бази промислових риб північно-західної частини Чорного моря в сучасний період" (№ державної реєстрації 0101U000164).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначити склад і виявити особливості мінливості у просторі й часі кількісного розвитку та структурно-функціональних характеристик циліатопланктону прибережної зони і лиманів північно-західної частини Чорного моря.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні задачі:

  • ідентифікувати таксономічний склад планктонних інфузорій ПЗЧМ та лиманів різного типу, вивчити особливості екології окремих видів;

  • дослідити сезонну динаміку численності, біомаси та структурних параметрів циліатопланктону – видової, розмірної, трофічної структури і швидкості сукцесії в прибережній зоні ПЗЧМ;

  • порівняти особливості структурної організації циліатопланктону та їх часову мінливість в прибережних районах ПЗЧМ і лиманах різного типу;

  • дослідити функціональну організацію угруповання і визначити роль інфузорій у продукційно-деструкційних процесах та трансформації органічної речовини в пелагіалі досліджуваних районів.

Об'єкт дослідження – інфузорії планктону (циліатопланктон).

Предмет дослідження – склад і структурно-функціональна організація угруповань планктонних інфузорій прибережної зони ПЗЧМ і причорноморських лиманів.

Методи дослідження. Для вивчення якісного складу застосовувалися загальноприйняті в цитологічній практиці методи світлової мікроскопії. Оцінка кількісного розвитку інфузорій здійснювалася стандартними методами, що прийняті в гідробіологічних дослідженнях. Визначення функціональних параметрів здійснювалось розрахунковим методом. Цифровий матеріал оброблявся статистично, відповідно до сучасних принципів і методів аналізу та інтерпретації даних екологічних досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше був визначений таксономічний склад "голих" інфузорій планктону досліджених районів. Складено реєстр, приведений у відповідність до прийнятої в наш час системи, що включає 184 таксона інфузорій (142 видові назви), з яких 83 (67 визначені до виду) – нові для Чорного моря.

Вивчені особливості екології та трофічна спеціалізація масових видів у планктоні прибережної зони різних районів ПЗЧМ та найбільш важливих у господарському відношенні лиманів. Узагальнені морфологічні критерії, що дозволяють диференціювати інфузорій на евпланктонних, бенто-перифітонних та евритопних. Проаналізовано розмірний склад інфузорій планктону і виявлені деякі закономірності, притаманні його розподілу.

Вперше дана оцінка кількісного розвитку інфузорій в пелагіалі досліджених районів, простежена його динаміка в прибережжі Одеської затоки, найбільш підданому антропогенному впливу, показана її закономірність.

Виділені та детально вивчені структурні показники циліатопланктону, простежена їхня просторово-часова мінливість. На їх підставі здійснено порівняльний аналіз прибережних районів ПЗЧМ і лиманів різного типу та оцінений внесок кожного з них.

Вперше наведено дані щодо продукції інфузорій у досліджених районах і проаналізована її доступність для організмів вищих трофічних рівнів. Дано кількісну оцінку рівню та ефективності передачі спожитої інфузоріями енергії по трофічному ланцюзі, визначена роль інфузорій у біотичному балансі пелагіалі прибережної зони ПЗЧМ.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані по таксономічному складу інфузорій заповнюють білу пляму в поданнях про біологічну різноманітність фауни Чорного моря.

Дані з кількісного розвитку і продукційних характеристик угруповань інфузорій в планктоні прибережної зони й лиманів можуть бути використані при оцінці кормової бази промислових гідробіонтів.

Особливості структурно-функціональної організації циліатопланктону та її просторово-часової мінливості дозволяють точніше охарактеризувати сучасний стан і ступінь забруднення прибережної зони ПЗЧМ. На їхній підставі можуть бути розроблені експрес-методи оцінки якості водного середовища.

Комплексний підхід до визначення і вивчення структурних характеристик циліатопланктону дозволяє отримати набагато більше інформації, ніж показники кількісного розвитку і може бути застосований до інших угруповань гідробіонтів що використовуються при оцінці якості водного середовища.

Отримані дані з морфометрії клітин інфузорій можуть бути використані для визначення їхньої біомаси. Поряд з інформацією про трофічний статус виду ці дані було покладено в основу алгоритму розробленої в ІнБПМ НАНУ комп'ютерної програми "Планктон" що обчислює численність, біомасу й видову різноманітність фіто- і зоопланктону.


 
 

Цікаве

Загрузка...