WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

- теоретично і експериментально обґрунтувати МДР піретроїду ф'юрі і комбінованого пестициду нурелу-Д у кормах для сільськогосподарських тварин.

Об'єкт дослідження: проблема забруднення об'єктів тваринного походження пестицидами, гострі та хронічні пестицидні токсикози, МДР піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками у кормах для тварин.

Предмет дослідження: експериментально-теоретичне обґрунтування та розробка методик визначення пестицидів у кормах і об'єктах тваринного походження, вплив різних доз піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками на організм тварин, токсикокінетика і токсикодинаміка піретроїду ф'юрі і нурелу-Д в організмі тварин, розробка параметрів токсико-гігієнічного регламентування пестицидів у кормах для тварин.

Методи досліджень: для досягнення мети і вирішення поставлених задач були використані хіміко-аналітичні методи ідентифікації токсичних речовин (тонкошарова і газорідинна хроматографії), клінічні, токсикологічні, фармакологічні, біохімічні дослідження крові й органів та статистично-математичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше теоретично обґрунтовано та вирішено методичні питання визначення пестицидів в об'єктах тваринного походження, яке дозволило їх використати при розробці методик. Аргументовано покращені методичні прийоми екстракції і очищення проб від коекстрактивних речовин, які дали можливість розробити саме нові методики визначення як окремих піретроїдних пестицидів, так і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах і об'єктах тваринного походження. Новизна та актуальність цих розробок підтверджена наступними патентами:

 • „Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів у біологічних об'єктах" (патент України 66709 А G 01N33/02, № 2003109160 від 10.10.2003 р.);

 • „Спосіб визначення зетациперметрину в біологічних об'єктах" (патент України 66568 А G 01N33/02, №2003077014 від 25.07.2003 р.);

 • „Спосіб визначення нурелу-Д в біологічних об'єктах" (патент України 57249 А G 01N33/02, №2002054266 від 24.05.2002 р.).

Одержані нові дані про вплив піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками на вуглеводно-енергетичний обмін в організмі курей. Виявлені інтегральні показники характеру дії як гострого, так і хронічного отруєння тварин препаратами у відносно малих дозах, які можуть реально траплятись у кормах при забрудненні їх у процесі сільськогосподарського виробництва. В комплексній оцінці шкідливого впливу пестицидів, як хімічних контамінантів, визначена важлива роль деяких біохімічних показників, особливо швидкості ферментативних реакцій тканин внутрішніх органів.

Проведені усесторонні комплексні експериментально-токсикологічні дослідження на лабораторних і сільськогосподарських тваринах, що дало змогу глибоко розкрити питання патогенезу, розподілу, накопичення, метаболізму і виведення піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками з організму тварин. Проведені всебічні дослідження дали змогу вперше в Україні обґрунтувати токсикологічну і ветеринарно-санітарну оцінку піретроїдного пестициду ф'юрі і комбінованого пестициду нурелу-Д та розробити їх МДР у кормах для сільськогосподарських тварин, що має теоретичне, науково-прикладне та соціальне значення.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи визначається розробленими методиками визначення пестицидів у біологічних об'єктах. Розроблені методики пройшли апробацію та затверджені як методичні вказівки для проведення токсикологічних досліджень у хіміко-токсикологічних відділах лабораторій ветеринарної медицини України та інших установах що здійснюють визначення залишкових кількостей пестицидів у кормах і об'єктах тваринного походження.

На підставі виконаних експериментів встановлена токсикологічна характеристика піретроїду ф'юрі та комбінованого пестициду нурелу-Д, дана ветеринарно-санітарна оцінка кормів і продуктів тваринництва, які одержують при використанні цих пестицидів. За результатами проведених досліджень обґрунтовані і впроваджені у практику нормативно-правові документи – максимально допустимі рівні (МДР) піретроїду ф'юрі і комбінованого пестициду нурелу-Д у кормах.

Матеріали досліджень увійшли до:

 • навчального посібника „Ветеринарная токсикология" (2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, протокол № 966 від 16.06.2002 року.

За матеріалами досліджень розроблені наступні методичні рекомендації:

 • „Методичні вказівки щодо одночасного групового визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів вкормах і тканинах тваринного походження (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) способом газової та тонкошарової хроматографії". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол № 15-14/188 від 05.05.2003 року;

 • „Методичні вказівки щодо визначення зетациперметрину (ф'юрі) в тканинах тваринного походження (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) способом газорідинної хроматографії". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, наказ № 86 від 18.11.2003 року;

 • „Методичні вказівки щодо визначення нурелу-Д в тканинах тваринного походження (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) за допомогою газової хроматографії". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол №15-14/298 від 07.06.2002 року;

 • „Методичні вказівки щодо діагностики, профілактики і лікування тварин при отруєнні комбінованим піретроїдним пестицидом (нурел-Д)". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, наказ № 59 від 25.05.2004 року;

 • „Максимально допустимі рівні (МДР) комбінованого піретроїдного пестициду нурелу-Д в кормах для сільськогосподарських тварин". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, наказ № 90 від 27.07.2004 року;

 • „Максимально допустимі рівні піретроїду ф'юрі (зетациперметрин) в кормах для сільськогосподарських тварин". Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, наказ № 33 від 19 квітня 2005 року;

 • „Методичні вказівки щодо діагностики, профілактики і лікуванню тварин при отруєнні піретроїдом ф'юрі (зетациперметрин)". Розглянуті і ухвалені на засіданні методичної комісії ІЕКВМ УААН (протокол №1 від 16.03.2005р.) та направлені для розгляду в Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно виконав, проаналізував та узагальнив увесь обсяг експериментальних досліджень, включаючи формулювання мети, основних етапів досліджень, пошук та аналіз літератури, організацію дослідів і проведення всіх видів досліджень, включаючи інтерпретацію одержаних результатів та викладення висновків.

Апробація результатів дисертації. Матеріалидисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на щорічних наукових звітах і засіданнях Вченої ради Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини і отримали схвалення (м. Харків) у 1999-2004 рр.; Науково-технічної ради при Державному департаменті ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України протягом 2000-2004 рр. Розробки і методичні вказівки розглядались і пропонувались до впровадження на щорічних Всеукраїнських семінарах із завідувачами хіміко-токсикологічних відділів обласних державних лабораторій ветеринарної медицини у 2002 р. (м. Дніпропетровськ), 2003 р. (м. Миколаїв), 2004 р. (м. Київ). За результатами досліджень виголошені доповіді, які отримали загальне схвалення на: Міжнародній науковій конференції „ІЕКВМ – 80 років на передовому рубежі ветеринарної науки" (м. Харків, 2002); Міжнародній науково-практичній конференції з ветеринарної фармакології та токсикології, присвяченій 100-річчю з дня народження С.В. Баженова (м. Київ, 2002); Міжнародній конференції по науково-прикладним проблемам паразитоценології (м. Луганськ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва" (м. Феодосія, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Ветеринарна медицина–2004. Сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва ветеринарних препаратів" (м. Феодосія, 2004); Міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми та інновації в тваринництві, ветеринарній медицині і харчових технологіях", присвяченій 220-річчю академії (м. Львів, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів „Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики" (м. Львів, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції „Ветеринарна медицина – 2005: Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва", присвяченій 90-річчю від дня народження академіка І.М. Гладенка та 100-річчю від дня народження М.Д. Кльосова, 30 травня – 4 червня 2005 р. (м. Ялта.–АР Крим); Міжнародній науково-практичній конференції „Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і практики", присвяченої 105-річчю від дня народження С.З. Гжицького, 9 – 10 червня 2005 року (м. Львів); і Міжнародній науково-практичній конференції „Біологічні основи продуктивності та здоров'я тварин", 23 – 24 червня 2005 року (м. Львів) та на 2 обласних семінарах-нарадах спеціалістів ветеринарної медицини.


 
 

Цікаве

Загрузка...