WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

УДК 619:615.9:632.95:636.085

КУЦАН ОЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Експериментально-теоретичне обґрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками вкормахдлятварин

16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора ветеринарних наук

Харків - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (ІЕКВМ) Української академії аграрних наук.

Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН

Малинін Олег Олексійович, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Малик Остап Григорович, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, головний науковий співробітник лабораторії фармакології та токсикології;

доктор ветеринарних наук, професор Гуфрій Дмитро Федорович, Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри фармакології та токсикології;

доктор ветеринарних наук, професор Якубчак Ольга Миколаївна, Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи і гігієни переробки продуктів тваринництва.

Провідна установа – Білоцерківськийдержавний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра внутрішніх хвороб і клінічної діагностики, м. Біла Церква.

Захист відбудеться "25" жовтня 2005 року о 930 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий "21" вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор Бабкін А.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пестициди як глобальні забруднювачі навколишнього середовища продовжують залишатись у центрі уваги спеціалістів різного профілю, включаючи токсикологів, гігієністів і екологів. Хімізація сільськогосподарського виробництва, впровадження в аграрні технології хімічних засобів захисту рослин – гарантія високої продуктивності сільського господарства (Трахтенберг И.М., 2000; Проданчук Н.Г., Спыну Е.И., 2000; Каган Ю.С., 1981; Малинин О.А., Хмельницкий Г.А., Куцан А.Т., 2002).

Характерною особливістю сільськогосподарського виробництва є тенденція до широкого використання хімічних засобів захисту рослин. Асортимент хімічних сполук, що використовують у рільництві, тваринництві і побуті постійно зростає. В Україні (станом на 2001 рік) використовувалось 268 найменувань пестицидів, а їх тоннаж у формі препаратів досягав 36 тисяч тонн і застосовувались вони на 40 млн. га сільськогосподарських угідь. Багато згаданих вище речовин використовується і в тваринництві при лікуванні тварин від ектопаразитів. Сьогодні без пестицидів не обходиться практично ні одне господарство до якої б форми власності воно не належало (Проданчук Н.Г., Спыну Е.И., 2000; Проданчук М.Г., Великий В.І., Кучак Ю.А., 2000).

Через високу біологічну активність, широке розповсюдження, цілеспрямоване застосування в різних галузях господарства та побуті пестициди створюють вірогідним забруднення практично всіх об'єктів навколишнього середовища. У зв'язку з цим потрібні дослідження токсикодинаміки пестицидів, кількісних критеріїв шкідливості та гігієнічної регламентації. Після використання пестицидів необхідно забезпечити належну систему профілактичних заходів щодо можливих інтоксикацій тварин і людей. Обов'язковою умовою використання пестицидів є забезпечення безпеки, своєчасна токсикологічна оцінка, встановлення нешкідливих параметрів їх вмісту в об'єктах навколишнього середовища, включаючи корми для сільськогосподарських тварин (Шуляк В.Г., 1998; Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Коцюмбас І.Я., Канюка О.І., Скорохід В.Й., Масюк Д.М., 2004).

Проблема охорони навколишнього середовища пов'язана з питанням розробки та впровадженням системи моніторингу за наявністю токсичних сполук у кормах і продуктах тваринного походження. У тваринництві одним із основних показників рівня безпеки є максимально допустимі рівні (МДР) залишкових кількостей пестицидів у кормах. МДР повинні гарантувати не тільки виникнення хронічних отруєнь, забруднення залишками пестицидів навколишнього середовища та продуктів тваринного походження, а й відсутність можливої канцерогенної, мутагенної та ембріотоксичної дії (Проданчук Н.Г., Спыну Е.И., 2000; Горжеєв В.М., 2002; Якубчак О.М., Хоменко В.І., Мельничук С.Д., Ткачук С.А., 2003).

Однак, цілий спектр проблем санітарно-токсикологічної оцінки пестицидів залишається ще не вирішеним. Це перед усім стосується своєчасної токсикологічної і ветеринарно-санітарної оцінки пестицидів, особливо комбінованих токсикантів та речовин збагачених різноманітними активними ізомерами. Насамперед повстає питання постійного доопрацювання методичного рівня досліджень, щодо обґрунтування ГДК, МДР, методик визначення токсичних речовин у продуктах рослинного та тваринного походження, особливо групових, специфічних методик, які дають можливість визначати в пробі наявність цілої групи хімічних речовин. Вимоги щодо чутливості і специфічності методик, які використовуються, постійно зростають і тому багато з них вже не задовольняють працівників науки та практики. Перш за все, складні питання виникають після виявлення прихованої токсичної дії за багаторазового впливу малої кількості отрути.

Отже, перед токсикологією у ветеринарній медицині насамперед стоїть глобальне завдання щодо всебічної оцінки реальної і потенційної небезпеки пестицидів за показниками їх токсичності для тварин, вивчення особливостей накопичення залишкової кількості цих токсикантів у кормах і продукції тваринного походження, розробки заходів профілактики, які б дали можливість захистити людство від шкідливого впливу хімічних ксенобіотиків, що створені самою ж людиною. Властиво це становить актуальність проведення досліджень і має велике теоретичне і практичне значення для ветеринарної медицини, зокрема токсикології.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Представлена дисертаційна робота є окремим розділом державних тем Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини Української академії аграрних наук – Завдання 10: „Провести дослідження по створенню нових хіміко-фармацевтичних лікарських засобів, антибіотиків, фітопрепаратів і профілактики токсикозів", номер державної реєстрації 0197 U 000763 (1996-2000рр.) і Завдання 11: „Розробити методи визначення і засоби профілактики впливу негативних факторів зовнішнього середовища на організм сільськогосподарських тварин з метою одержання екологічно безпечних продуктів тваринництва", номер державної реєстрації 0101 U 001617 (2001-2005 рр.).

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень було теоретично обґрунтувати та експериментально розробити максимально допустимі рівні піретроїдів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для сільськогосподарських тварин, з'ясувати окремі питання токсикологічної і ветеринарно-санітарної оцінки цих пестицидів, розробити методики їх визначення в кормах і об'єктах тваринного походження, впровадити в практику ветеринарної медицини санітарно-гігієнічні нормативи і рекомендації щодо профілактики забруднень продукції тваринництва залишковими кількостями пестицидів та забезпечити відсутність їх шкідливого впливу на людей і сільськогосподарських тварин.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі і розробити:

- уніфіковану методику визначення групи піретроїдів (циперметрин, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин і інші) в кормах та об'єктах тваринного походження способом газорідинної хроматографії;

- методику визначення піретроїду ф'юрі (зетациперметрин) в об'єктах тваринного походження способом газорідинної хроматографії;

- методику визначення комбінованого пестициду нурелу-Д (хлорпірифос+циперметрин) в об'єктах тваринного походження способом газорідинної хроматографії;

- експериментально визначити валідаційні характеристики всіх розроблених методик згідно з вимогами стандарту „ISO 17025" і європейської „інструкції ЕС 657/2002";

- встановити основні закономірності токсикокінетики і строки виділення активних інгредієнтів піретроїду ф'юрі та комбінованого пестициду нурелу-Д з організму тварин;

- вивчити ступінь токсичності, окремі питання токсикодинаміки за розвитку гострих і хронічних експериментальних отруєнь тварин піретроїдом ф'юрі і комбінованим пестицидом нурелом-Д;


 
 

Цікаве

Загрузка...