WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи та результати досліджень доповідалися, обговорювалися та отримали схвальний відгук на:

  • 67 Міжнародних та республіканських наукових конференціях, симпозіумах та семінарах у 1997-2004 рр., зокрема: Міжн. н.т. конф. "Світлотехніка-95", (Тернопіль, 1995), - 2-а Міжн. н.п. конф. "Управління енерговикористанням", (Львів, 1997), - 2-а н.т. конф. "Нетрадиційні методи діагностики та лікування", (Київ, 1997), - Міжн. НТК "TSET~98" "Сучасні проблеми засобів телеком., комп`ютерної інженерії та підг.спец.", (Львів, 1998), - Міжн. н. т. конфер. "Проблемы физической и биомедицинской электроники", (Київ, 1998), - 2 Internat. Simp. on The Microelectronics Technologies and Microsystems, (Lviv, 1998), - Міжн. н.п. конф. "Актуал. проблеми стоматології. Нові технології та методики" (Львів, 1998), Intern. Workshop on The Vacuum Microelectronics (Darmstad, Germany, Wroclaw, Poland, 1999), - YII Internat. Conf. "Swiatlowody i ich Zastosovanie, (Krasnobrod, Poland, 1999), - 4 Internat.Simpoz. on The Microelectronics Technologies and Microsystems" (Germany, Zwickau, 2000), - Міжнар. н. т. конф. з Оптоелектронних Інформaційних технологій "Photonics-ODS-2000" (Вінниця, 2000), - International Conference on Modeling and Simulation, MS 2001, (Lviv, 2001), - 5 International Symposium on the Microelectronics Technologies and Microsystems (Pitesti, Romania, 2001), - 6 International Symposium on the Microelectronics Technologies and Microsystems (Lviv, 2002), - Міжнар. н. т. конф. з Оптикоелектронних Інформaц. технологій "Photonics-ODS-2002" (Вінниця, 2002), - 8 Intern. Symposium on the Microelectronics Technol. and Microsystems (Lviv, 2004).

  • 22 науково-технічних конференціях НУ"Львів. політехніка" з 1977 по 2005 р.р.

Публікації. За результатами виконаних у дисертаційній роботі досліджень опубліковано 93 (у тому числі 17 одноосібних) статті у журналах, збірниках наукових праць, матеріалах науково-технічних конференцій та отримано 4 патенти України на винаходи. З цих наукових праць у фахових виданнях опубліковано 37 робіт, 14 одноосібних, 21 у співавторстві з аспірантами та студентами, 8 з науковим консультантом, 42 виданнях наукових конференцій, у 7 виданих проспектах розробок та виставок колишніх Української РСР та СРСР у 22 опублікованих описах 18 авторських свідоцтв колишнього СРСР, 4 патентах на винаходи України та Росії, 2 направлених заявках на винаходи та 17 звітах по темах науково-дослідних робіт.

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 241 найменування та додатків, які підтверджують впровадження основних результатів роботи і в яких наведені алгоритми та програми математичного забезпечення досліджень, параметри моделей об'єктів, використаних при проведенні досліджень. Повний обсяг роботи – 362 сторінки, у тому числі 319 сторінок основної частини.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обгрунтовано актуальність дисертаційної роботи для практичної медицини і медичного приладобудування України та її зв'язок з науковими програмами та темами, сформульовано мету і задачі досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про рівень апробації та кількість публікацій за тематикою виконаних досліджень, відомості щодо особистого внеску автора та структури дисертації.

У першому розділі в результаті аналізу літературних джерел виявлено, що розвиток нових фотомедичних технологій, а останнім часом створюваних на їх основі більш ефективних фотостимуляційних, фотоінформаційних та фотобіорезонансних технологій, викликає необхідність у розробленні принципів вибору існуючих та створенні нового покоління некогерентних випромінювачів. Вони, у відповідності до новітніх медичних програм, повинні забезпечувати ефективне керування зосередженими біовпливовими променистими потоками, що в напрямку створення фізичних та конструкторсько-технологічних основ таких випромінювачів вимагає проведення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень для розв'язання наступних питань:

  • виявлення та встановлення меж впливу не врахованих раніше чинників на характеристики випромінювання для формування принципів, моделей, методів і створюваних на їх основі методик раціонального вибору, розроблення і проектування некогерентних випромінювачів фотомедичного призначення;

  • уточнення та розвиненняматематичних моделей просторових характеристик променистих потоків класу інтегрованих некогерентних випромінювачів для розроблення методик їх проектування і підвищення якості у їх виробництві;

  • створенняметодів та засобів керування динамікою характеристик випромінення з використанням їх у розробках некогерентних випромінювачів зосередженої дії з динамічними променистими потоками і приладів на їх основі для новітних стимуляційних та інформаційних фотомедичних технологій;

  • реалізація нових можливостей альтернативних випромінювачів на принципі катодолюміненсценції та створення окремих конструкцій електроних збуджувачів люмінофорів з відповідним технологічним забезпеченням;

  • розробленняметодів стабілізації потоків випромінення та принципів створення високостабільних некогерентних випромінювачів та елементів їх технологічного забезпечення ;

  • формулювання принципів будови та технічної реалізації теплових, розрядно- плазмових та напівпровідникових випромінювачів для забезпечення медико-технічних вимог і застосування у приладах перспективних галузей медицини;

  • розроблення, виготовлення і проведення технічних випробувань та медико-біологічних апробацій запропонованих випромінювачів і приладів на їх основі.

У другому розділі приведено результати досліджень теоретичних питань, розвинення і вдосконалення розрахунково-аналітичних методів і методик та уточнення математичних моделей некогерентних випромінювачів (НВ) для фотомедичних приладів. Так, для створення наукових основ проектування основних компонентів НВ, з метою підвищення ефективності їх застосування у фотомедичних приладах запропоновано уточнену модель випромінювальних тіл (ВТ) за умови максимального використання первинного потоку випромінення (ПВ), тобто за критерієм максимуму вихідного ПВ ВТ ФеВТмакс При заданих потужності споживання, необхідній кривій сили випромінення КСВ (Iе), допустимих габаритах і температурі модель дозволяє визначати параметри ВТ та інших елементів. Вона комплексно враховує особливості променеутворення, обумовлені вимогами забезпечення, як осьової сили випромінення Iе, так і корисного кута випромінення р, одночасно, узгоджуючи тим самим характерні у відомих підходах протиріччя між цими вимогами. Одночасно у моделі враховуються на певних формалізованих етапах результати фізичного моделювання, параметри промислових аналогів ВТ і апріорної відбивальної поверхні, а також особливості, що обумовлені втратами ПВ внаслідок екранування допоміжними елементами, та окремі емпірічні значення.

Так, за умови забезпечення р відповідний ПВ ВТ Ф!еВТ визначаєтьсяз Iе без урахування КСВ ВТ IеВТ

,

де ФеВВ - ПВ, що утворює В і визначається Iе та р, - коефіцієнт пропускання розсіювача, - коефіцієнт відбивання, со,ш, е – частки ПВ, скеровані відповідно у випромінювальний отвір, на штенгель та на електричні вводи.

За другої умови - забезпечення Iе0 відповідний ПВ Ф!!eBT визначає усереднена габаритна енергетична яскравість ВТ LГ , що одержується з результатів фізичного моделювання або з виразів , та - за зональним методом, де k - коефіцієнт втрат; Ac - площа випромінюючої частини в осьовому напрямку з урахуванням сумарних втрат ПВ, L - коефіцієнт переходу від відносних одиниць до кд/м2 ; n – число кільцевих зон В, що випромінюють у напрямку ,; IеφB – розподіл випромінювання попередньо обраного ВТ у відносних одиницях; Gφ- коефіцієнт цінності зони; АφBT - площа проекції контуру ВТ на заданий напрямок ;

kφ - коефіцієнт заповнення зони. Прирівнюванням обох виразів модель дозволяє визначати L, КСВ ВТ з .та з неї Ф``еВТ , а за порівнянням одержаних Ф`еВТ та Ф``еВТ - найбільше значення, тобто ФеВТмакс і через нього - необхідні параметри ВТ.


 
 

Цікаве

Загрузка...