WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Об'єкт досліджень - динамічні процеси утворення, перетворення і скерування випромінення некогерентних оптичних випромінювачів та приладів новітних фотомедичних технологій на об'єкти лікувально-діагностичного та іншого медичного призначення.

Предмет досліджень - структури та елементи некогерентних оптичних випромінювачів нового покоління фотомедичних приладів діагностично-лікувальних та інших медичних технологій.

Методи досліджень базуються на загальних положеннях теорії джерел випромінювання, світлових, опромінювальних, електронних та іонних приладів, методах математичного та фізичного моделювання, зокрема, методах електричних сіток вузлових потенціалів, електрогідродинамічних аналогій, електричних, фотометричних та спектральних вимірювань.

Достовірність та обгрунтованість результатів забезпечується коректністю проведених розрахунків, моделювань, експериментальних досліджень і медико-технічних апробацій структур та елементів, перевіркою функціонування виготовлених пристроїв.

Наукова новизна одержаних результатів.

Сукупність досліджень та отриманих результатів даної дисертаційної роботи є новим напрямком розвитку медичних приладів та систем – створення класу некогерентних випромінювачів зосередженої дії та фотомедичних приладів нового покоління на їх основі з керованою динамікою характеристик оптичного випромінення біовпливових ділянок спектра для новітніх фотостимуляційних та фотоінформаційних технологій медичного застосування. Наукова новизна полягає у тому, що:

  • Створено новий клас моделей некогерентних випромінювачів, який враховує динаміку світлоутворення, обумовлену виявленими особливостями внутрішнього променерозподілу при керованих змінах параметрів, що дозволило на основі встановлених закономірностей та одержаних результатів моделювання розширити можливості та визначити науково обгрунтовані принципи вдосконалення випромінювачів, приладів і систем у розглянутих областях застосування та розповсюдити їх для інших галузей медицини.

  • Уточнено модель класу випромінювальних тіл, яка, на відміну від відомих моделей, враховує, разом з осьовою силою світла та корисним кутом випромінення, розрахунково-експериментальні та довідникові дані аналогів, а також апріорні параметри відбиваючих поверхонь, на підставі чого розроблено наукові основи проектування широкого класу випромінювачів фотомедичних приладів і систем.

  • Удосконалено математичні моделі випромінювачів різних класів із врахуванням заданих медичними вимогами розподілів опроміненості біооб'єктів або рівнів її нерівномірності в зоні опромінення, особливостей променерозподілу для складних відбиваючих поверхонь і реальних випромінювальних тіл та виявлених закономірностей внутрішнього струморозподілу у вперше запропонованих для медичного застосування катодолюмінесцентних випромінювачах.

  • Теоретично обґрунтовано запропоновані принципи стабілізації випромінення на принципах керованої локалізації конденсату продуктів розпилення теплових та просторової фіксації розрядно-плазмових випромінювальних тіл. На основі виявлених закономірностей і чинників утворення дестабілізуючих процесів в теплових та люмінесцентних випромінювачах удосконалено підхід до розв'язання наукової задачі покращання відтворення програм стимуляційних та інформаційних медичних технологій.

Практичне значення одержаних результатів. Більшість результатів наукових досліджень на запропонованих принципах побудови некогерентних випромінювачів широкого класу медичних застосувань покладено в основу впроваджених розробок та розповсюджено для приладів різних медичних галузей;

  • запропоновано на основі уточнених моделей некогерентних випромінювачів широкого класу експериментально перевірені методики і рекомендації для їх раціонального проектування, які враховують необхідні рівні інтенсивності та зосередженості променистих потоків в зонах опромінення, експериментальні характеристики та довідникові дані аналогів і дозволили реалізувати задані медичними вимогами розподіли, рівні нерівномірності та стабільність опромінення, яка покращує відтворення програм стимуляційних та інформаційних медичних технологій, а також прискорювати, уточнювати та спрощувати розрахунки;

  • запропоновано із застосуванням моделей динамічного променеутворення рекомендації для розроблення нового класу випромінювачів з керованою динамікою характеристик випромінення та способи і окремі запатентовані автором пристрої, що дозволили створити стимуляційні режими опромінення у відповідності до медичних програм і скоротити тривалість фотомедичних технологій, зокрема, на 20% для личкувально-реставраційних робіт в ортопедичній стоматології;

  • на основі розвинення моделі автоемісійного збуджувача люмінофорів створено розрахунково-експериментальну базу та застосовані у досліджених патентно чистих конструкціях рекомендації щодо розробок екологічно чистих катодолюмінесцентних випромінювачів для приладів безнагрівного опромінення біооб'єктів підвищеної термочутливості;

  • розроблено експериментально перевірені впроваджені рекомендації, за якими реалізовано підтверджені винаходами принципи багаторазового діафрагмування внутрішніх світлових потоків, що у 1,5 рази підвищує вихідну потужність без збільшення габаритів світловодних приладів; використання для зубопротезувальних термопластичних матеріалів зосередженого і розсіяного випромінення, що зменшує його втрати до одиниць % і, тим самим, енергоспоживання приладів; порівняння динамічних характеристик електричного опору та електрооптичних показників випромінювальних тіл для розроблених пристроїв їх неруйнівної дефектоскопії.

  • запропоновані методи реалізовані у впроваджених пристроях світлорегулюваня та спектрокорекцій дозволяють практичним лікарям розширити діапазон об'єктів світлодіагностики і, тим самим, номенклатуру захворювань і забезпечити, у порівнянні з рентгено- та УЗ-діагностикою, мобільність і екологічність процесу, та при лікуванні, не перериваючи робіт у ротовій порожнині, оптимізувати спектри фото полімеризаторів, зокрема у випадках неконтрольованих змін характеристик випромінення та спектрів поглинання фотоотверджувальних стоматологічних матеріалів, створюючи, таким чином, додатковий медико-технологічний ефект.

Освоєння методів проектування, технологічних процесів та виготовлення приладів мало місце на дослідному заводі НУ „Львівська політехніка", НВО „Наука" (м. Київ) та Львівському АТ "Завод радіоелектронної медичної апаратури". Серед них: впроваджені у медичних установах до 2004 р. фотомедичні прилади для галузей стоматології, отоларингології та гематології. Практичне значення одержаних результатів підтверджується даними технічної та клінічної апробації дослідних зразків розроблених за результатами дисертації та актами впровадження розробок у медичних установах. Клінічні дослідження на біооб`єктах було проведено на рандомізованих вибірках обстежуваних осіб.

Результати роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету "Львівська політехніка", зокрема, в розроблених автором курсах фахових навчальних дисциплін "Медична електроніка", "Прилади електромагнітного випромінювання в медицині та біології", "Електронні опромінювальні прилади" та "Фотонні та електронно-іонні прилади в біомедицині" для студентів 4 і 5 курсів та магістратури спеціальності "Фізична та біомедична електроніка", у підготовці дипломних та магістерських робіт, у навчальних виданнях: навчальному посібнику Кожухар О.Т. „Електронні опромінювальні прилади (прилади некогерентного оптичного опромінення для фотонних технологій)" ,ч. 1. Львів: "Омега" – 1999. 101 с., конспектах лекційМедична електроніка (методи, апаратурні принципи та засоби)", ч. 1 та 2., -НУ "ЛП", -Львів: -2002, -2003. -232 с. разом, 15 виданих НУ "ЛП" одноосібних методичних вказівок разом на 97 с.

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї і розробки, які виносяться на захист, належать авторові. У наукових працях, написаних у співавторстві, дисертантові належать: принциповий підхід, методика, математична модель [11-17], принцип, математична модель, методика та інтерпретація результатів [18-21], принцип побудови,одержання експериментальних даних та їх інтерпретація [19, 22, 23, 33], принциповий підхід, фізична модель, дослідження, висновки [22, 23,25, 27-30], принцип побудови та частково результати досліджень [26, 31, 32, 34].


 
 

Цікаве

Загрузка...