WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"

КОЖУХАР Олександр Теофанович

УДК 621.385:616.31

Некогерентні випромінювачі з просторово зосередженими керованими потоками діагностично-лікувального застосування

Спеціальність 05.11.17-Біологічні та медичні прилади і системи

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2005

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Готра Зенон Юрійович,

завідувач кафедри електронних приладів Національного університету " Львівська політехніка"

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат

Державної премії України в галузі науки і техніки Абакумов Валентин Георгійович,

професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного технічного університету „Київський політехнічний інститут".

доктор хімічних наук, професор

Новіков Олександр Олександрович

завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Херсонського національного технічного університету

доктор технічних наук, професор

Шайко-Шайковський Олександр

Геннадіойович професор кафедри

загальної фізики Чернівецького

національного університету

Провідна установа - Харківський національний університет

радіоелектроніки (м. Харків)

Захист відбудеться 16.11.2005 р. о "14" год. "00" хв.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.10 в Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. Професорська 2, ауд. 218, к. 11).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий 07.10.2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Бондарєв А.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  • Актуальність теми.

Розвиток новітніх медичних технологій спрямований на підвищення ефективності діагностики і лікування і, таким чином, покращання здоров'я населення. Останнім часом набувають розвитку т.з. фотомедичні технології (ФМТ), що використовують електромагнітне випромінення оптичного діапазону, яке створюють оптичні випромінювачі, зокрема, некогерентного типу.

На відміну від розповсюджених медичних технологій, які передбачають передавання енергії біооб'єкту контактно, у більшості, інвазивно, тобто з втручанням у шкірні та підшкірні шари, ФМТ дозволяють здійснювати таке передавання неінвазивно за рахунок оптичного пропускання цих шарів. Крім того в даний час у медицині, зокрема в стоматології широко застосовуються нові полімеризаційні і термопластичні фотоотверджувальні матеріали, що також потребує спеціального оптичного опромінення за заданими параметрами. У медичній практиці застосовується також опромінення ділянок, найбільш насичених фоторецепторами, що вимагає застосування нетрадиційного опромінення, зокрема, з керовано змінними випромінювальними характеристиками для забезпечення фотостимуляційних режимів. Так, подразнення фотоінтеррецепторів різного за глибиною та площею розташування дозволяють одержувати потужні рефлекторні реакції та пожвавлення гуморальних процесів. Враховуючи це, розробка медичних приладів з керованими змінами амплітудних, просторових та спектральних характеристик випромінення для одержання нових фотостимуляційних ефектів є важливою і актуальною задачею.

В останні роки почалися розробки ФМТ з променистими потоками, керованими у відповідності до програм лікувально-діагностичних та інших фотостимуляційних, медичних технологій, таких, як фотоотверджування стоматологічних полімерних і термопластичних матеріалів. Перші грунтуються на використанні ритмів життєдіяльності конкретних організмів та їх індивідуальних реакцій на стимуляційну програму. В лікувально-діагностичному застосуванні такі ФМТ, так звані біоінформаційні інтерорецепторні, відносять до рангу високих технологій, Вони значно підвищують ефективність звичайних ФМТ із стаціонарними, тобто незмінними у часі характеристиками випромінення.

Розвиток фотоінформаційних та фотостимуляційних медичних технологій ставить індивідуальні вимоги, насамперед, до оптичних випромінювачів, головною складовою частиною яких є джерела випромінення – переважно, теплові та люмінесцентні. В них відбувається некогерентне вивільнення квантів оптичного випромінення і генерація первинного променистого потоку заданої просторово-спектральної структури. До основних вимог, що висувають новітні ФМТ до випромінення і, таким чином, до випромінювачів, належать: високі рівні потужності, низька локальна інтенсивність, немонохроматичність, несинхронізованість у часі і просторі та можливість керування динамікою випромінювальних характеристик, що необхідно для реалізації існуючих медичних програм з покращеним відтворенням параметрів закладених в них керуючих сигналів.

Актуальність наукового напрямку створення некогерентних випромінювачів фотомедичних приладів нового покоління обумовлена тим, що традиційні підходи, зокрема, до обгрунтування вибору принципів утворення біовпливових променистих потоків та керування іх динамікою, не завжди є ефективними. Цьому є наступні причини: ще не повністю виявлені і враховані чинники впливу на характеристики випромінювання, не мають належного розвитку моделі та розрахунково-експериментальна база фотомедичних випромінювачів. Все це не дозволяє ефективно використовувати можливості існуючих та стримує розроблення нових випромінювачів, зокрема, з динамічними випромінювальними характеристиками та їх часовою стабільністю, необхідними для якісного відтворення програм новітніх стимуляційних та інформаційних фотомедичних технологій. Розв'язок цих питань являє собою актуальну науково-прикладну проблему.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана на кафедрі "Електронні прилади" Національного університету "Львівська політехніка". Наукові дослідження дисертаційної роботи проводилися у відповідності з тематичними планами НДР, цільових комплексних науково-технічних програм колишніх СРСР та УРСР, держбюджетних та госпдоговірних тем НУ „Львівська політехніка" і, зокрема : НДР і ДКР Комплексної науково-технічної програми "Людина і світло", наказ Мінвузу СРСР за № 263 від 21.04.83 р. Шифр теми: 5.2.05.01.13.; ДКР "Розробка регульованого діагностико-технологічного апарату ОСМ-3", п'ятирічний план НДР і ДКР учбово - науково-виробничого комплексу "Здоров'я", наказ Міністра МЗ УРСР від 19.01.88 р.; Програм розвитку електронної та радіоелектронної медичної промисловості України на 1995 – 2005 р. р. „Електроніка України" та спільного наказу Міністерства охорони здоров'я, Академії медичних наук та Кабінету міністрів України від 01.01.2002 р., № 14 Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 – 2011 р. р.,НДР "Розроблення та дослідження електронно-променевого джерела з електропривідною стабілізацією", тема 4344, 1986 р., № держ. реєстрації 01860053900; НДР "Розробка освітлювача операційного поля", тема 4957, 1990 р., № держ. реєстрації 01900000000; НДР „Дослідження можливості створення серійного взірця освітлювально-діагностичного комплексу", тема 5077, 1991 р., № держ. реєстрації 01900050973; НДР "Дослідження оптичних характеристик УФ - опромінювачів з метою створення нових високоефективних приладів адекватної стерилізації", тема 6578, 1998 р.

Мета і задачі досліджень

Метою роботи є розроблення теоретичних та фізико-технологічних основ побудови діагностично-лікувальних приладів і систем нового покоління із забезпеченням для стимуляційних та інформаційних фотомедичних технологій керованої динаміки і стабільності характеристик біовпливових некогерентних оптичних потоків випромінення. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі задачі:

  1. Проведення досліджень і створення наукових та інженерних основ розроблення та проектування нового класу випромінювачів фотомедичних приладів.

  2. Розроблення випромінювачів фотомедичних приладів з новими механізмами керування випромінювальними характеристиками.

  3. Розроблення принципів побудови та створення розрахунково-експериментальної бази екологічно чистих катодолюмінесцентних випромінювачів для медичних приладів опромінення особливо термочутливих і температурозалежних біооб'єктів.

  4. Розроблення методів і засобів підвищення ефективності, стабільності та якості випромінювачів фотомедичних приладів і систем.

  5. Проведення медико-технічних досліджень, випробувань та апробацій розроблених структур випромінювачів нового класу у фотомедичних приладах, впровадження їх у перспективних напрямках практичної медицини.


 
 

Цікаве

Загрузка...