WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

При дослідженні сироватки крові та в експерименті на моделі пухлинного процесу з допомогою карциноми Ерліха вперше доведено, що зміни мікробіоценозу кишечника відбуваються на тлі змін з боку жирнокислотного спектру сироватки крові. Так, зниження вмісту олеїнової кислоти як в сироватці онкологічних хворих і експериментальних тварин, так і в суміші метаболітів бактерій, висіяних з калу, відбувається за активації грамнегативних аеробів. Показано, що для проліферативних процесів товстої кишки характерне підвищення коефіцієнту відношення лінолевої кислоти до арахідоновї в сироватці хворих та в суміші метаболітів бактерій, виділених з випорожнень онкологічних хворих.

Встановлено популяційну неоднорідність ешерихій, що колонізують кишку при пухлинному процесі: в залежності від ступеня диференціації колоноцитів : нормальна слизова, високо-, помірно чи низькодиференційован аденокарцинома. Ізольовані з вказаних ділянок ешерихії відповідно відрізняються за фаготипом, серогрупою, адгезивними і антагоністичними властивостями. Плазміди розміром >141 тпн виділено з ешерихій, що колонізують нормальну слизову кишки, але їх не означено у просвітних та "пухлинних" ізолятів кишкових паличок.

Визначено, що для ешерихій, якими контамінована поверхня пухлини, характерні плазмідні комплекси, які містять генетичні елементи двох розмірних класів – 2,23-4,80 тпн та 47,80-66,0 тпн. Встановлено взаємозв'язок між плазмідним спектром і фаготипами ешерихій. Доведено можливість хромосомної локалізації статевого фактора для ешерихій, що колонізують нормальну (немалігнізовану) ділянку слизової кишки, ураженої проліферативним процесом.

Вперше показано роль E.coli з відповідною плвзмідною та фаговою харак-теристикою як показника хронізації патологічного процесу з наступною малігнізацією для осіб з захворюваннями травного тракту.

Доведено можливість використання показників вмісту вищих жирних кислот в біологічному матеріалі (сироватка крові, продукти метаболізму бактерій, виділених від хворих) як маркерів проліферативного процесу.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконання роботи отримано результати, які можуть бути використані при діагностиці дисбіотичних станів та прогнозуванні їх перебігу, при проведенні моніторингу хронічних захворювань товстої кишки.

Розроблено і впроваджено експрес-метод виявлення бактероїдів у клінічному матеріалі, що необхідно при діагностиці дисбактеріозів а також може широко застосовуватися при мікробіологічній діагностиці анаеробної інфекції (Пат. 64113 Україна, C12Q1/00. Спосіб виявлення життєздатності бактерій у клінічному матеріалі для індикації анаеробів / В.В. Данилейченко, О.П.Корнійчук, А.О.Гарбузов /UA/.–№2003010174; Заявлено 08.01.2003; Опубл. 16.02.2004, бюл.№2). Отримані показники мікро-біоценозу при хронічних запальних захворюваннях травної системи покладено в основу інформаційних матеріалів щодо визначення груп ризику на предмет розвитку онкологічних захворювань товстої кишки. Дано рекомендації відносно діагностики та визначення основних критеріїв оцінки хронічних запальних захворювань травного тракту з позиції мікроекологічних змін, що ведуть до розвитку проліферативних процесів.

Визначено мікробні асоціації, а також профіль довголанцюгових жирних кислот, що може бути використано відповідно як біологічний і ліпідний маркери при формуванні груп ризику щодо можливості розвитку проліферативних процесів.

Розроблено інформаційні матеріали з рекомендаціями показань і умов проведення курсу санаторно-курортного лікування у хворих з хронічними запальними процесами травного каналу, а також щодо визначення груп ризику на предмет розвитку онкологічного процесу в товстій кишці. Видано відповідні інформаційні листи: "Вплив факторів санаторно-курортного лікування на мікробіоценоз кишечника і рекомендації щодо призначення комплексної і поєднаної терапії на курорті "Трускавець" (Київ, 2004. Автори : Корнійчук О.П., Данилейченко, Вдовиченко В.І., Денисюк Я.С. та інші), інформаційний лист №254-2002 "Особливості дисбіозу, які підвищують ризик розвитку пухлин кишечника, і рекомендації щодо його профілактики" (Київ, 2002. Автори: Корнійчук О.П., Данилейченко В.В., Вдовиченко В.І., Січкоріз Л.О., Гарбузов А.О.).

Результати досліджень впроваджено в практику ряду лікувальних закладів (Львівська міська клінічна лікарня швидкої допомоги, Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня, клінічний санаторій "Каштан" ЗАТ "Трускавецькурорт"), а також в навчальний процес Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Дніпропетровської державної медичної академії, Тернопільської державної медичної академії імені І.Я.Горбачевського, Харківського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету.

Результати дослідження ввійшли в Реєстр галузевих нововведень. 2001.–вип. реєстру №14-15.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначено напрямок наукового дослідження, поставлено мету та розроблено задачі для її досягнення, визначено методичні основи та підходи при вирішенні завдань.

Особисто автором в повному об'ємі проведено бактеріологічні дослідження мікробіоценозу кишечника пацієнтів з хронічними запальними процесами травного каналу, печінки, жовчевивідних шляхів та онкологічних хворих.

Здобувач визначила необхідність дослідження плазмідного спектру, фаготипів та ультраструктури виділених штамів мікроорганізмів, а також проведення хроматографічного дослідження відповідного біологічного матеріалу на предмет його жирнокислотного спектру.

За консультативною допомогою д.б.н. Товкача Ф.І. автор дослідила плазмідні спектри та фаготипи виділених штамів мікроорганізмів. Особисто підготувала зразки для проведення електронномікроскопічного дослідження ультраструктури ешерихій, а також хроматографічного дослідження сироватки крові та суміші мікробних метаболітів, брала безпосередню участь в їх описуванні, самостійно обробила результати.

Автором проведено математичну обробку та аналіз отриманих показників.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи оприлюднено на І(ІХ) Установчому з'їзді товариства мікробіологів України (Чернігів, 2000), Міжнародній науковій конференції"Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями" (Харків, 2001), Міжнародній науково-практичній конференції "Досягнення та перспективи фармакотерапії захворювань органів травлення" (Полтава, 2001),"Postepy w leсzeniu choreb watroby. Progress and Prospects in liver diseases treatment (Szczecin, 1995); Першому конгресі гастроентерологів (Дніпропетрвськ, 1995), Фальк-симпозіумах (Санкт-Петербург, 1996; Львів, 1997), Світовому конгресі гастроентерологів (Відень,1998), регіональній конференції "Гігієнічні проблеми сучасного суспільства" (До 100-річчя кафедри загальної гігієни ЛДМУ, Львів, 1999), Міжнародній конференції "Zakazenia ogulnoustrojowe – wspolczesne zagrozenie: Wybrane zagadnienia" (Warszawa., 2001); Першій Львівсько-Люблінській конференції з експериментальної та клінічної біохімії (Львів, 2000), Другій Львівсько-Люблінській конференції з експериментальної та клінічної біохімії (Люблін, 2001 р.); засіданні Львівського обласного товариства гастроентерологів (1999); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Гнійно-септичні ускладнення в хірургії. Нові технології в хірургії ХХІ століття" (Івано-Франківськ.– Яремча., 2002); Міжнародній конференції, присвяченій 120-річчю з Дня народження Р.С.Вайгля "Мікроорганізми в патогенезі і їх лікарська резистентність" (Львів, 2003); Міжнародній науковій конференції "Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями" (Харків, 2003); Установчому з'їзді біологів клітини (Львів, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції "Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика" (Тернопіль, 2004); ІІ з'їзді товариства мікробіологів України (Одеса, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 38 наукових праць, з яких 25 статей у провідних фахових виданнях ВАК України, 10 тез у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій та з'їздів. Одержано патент України №2003010174 (2004) "Спосіб виявлення життєздатності бактерій у клінічному матеріалі для індикації анаеробів"

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 300 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, матеріалу та методів дослідження, семи розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків, списку використаних джерел літератури (297 джерел). Дисертація ілюстрована 67 таблицею і 36 рисунками.


 
 

Цікаве

Загрузка...