WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України: історія створення, становлення та розвитку (автореферат) - Реферат

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України: історія створення, становлення та розвитку (автореферат) - Реферат

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно з планами наукових досліджень кафедри нервових хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця „Визначити групи ризику та розробити критерії ранньої діагностики розсіяного склерозу, диференційовані підходи до його профілактики та лікування" (№ держреєстрації 0101V000628).

Мета роботи. Поліпшення ефективності лікування хворих на РС з проявами втоми за рахунок визначення механізмів її виникнення, підвищення точності діагностики на підставі використання структурованих анкетних шкал, клініко-нейропсихологічного, біохімічного та нейровізуалізаційного динамічного обстеження і обґрунтування адекватних підходів до лікування.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі виконання роботи необхідно вирішити наступні завдання:

  1. Визначити особливості клінічних проявів хронічної втоми у хворих на РС залежно від типу перебігу, ступеня тяжкості, стадії та тривалості захворювання.

  2. Провести комплексну оцінку клініко-електрофізіологічних, клініко-біохімічних, клініко-нейровізуалізаційних показників і визначити патофізіологічні механізми розвитку втоми у хворих на РС.

  3. Оцінити ступінь порушення когнітивних функцій у хворих на РС з проявами втоми.

  4. Дослідити взаємозв'язок втоми з розладами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих на РС.

  5. Розробити критерії об'єктивізації симптому втоми у хворих на РС з використанням структурованих анкетних шкал, визначити їх інформативність для впровадження в неврологічну практику.

  6. Оцінити терапевтичну ефективність антиоксидантно-нейропротективної терапії з використанням берлітіону та солкосерилу у поєднанні з неомідантаном у лікуванні хворих на розсіяний склероз з клінічними проявами втоми.

  7. Провести порівняльну оцінку терапевтичного впливу неомідантану та антидепресанту ципралексу на прояви втоми у комплексному лікуванні хворих на РС.

Об'єкт дослідження. Феномен втоми у хворих на розсіяний склероз.

Предмет дослідження. Патофізіологічні механізми виникнення втоми у хворих на РС, клінічні прояви втоми, особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, стан когнітивних функцій у хворих на РС з втомою.

Наукова новизна роботи. Уперше на репрезентативному клінічному матеріалі визначені особливості клінічних проявів втоми у хворих на РС, розроблено метод об'єктивізації цього феномену за допомогою структурованих анкетних шкал.

На підставі даних клініко-неврологічного, електрофізіологічного, МР-томографічного досліджень проведена комплексна оцінка центральних механізмів розвитку втоми у хворих на РС; визначено, що симптом втоми частіше виникає у разі локалізації демієлінізуючого процесу у перивентрикулярно-субкортикальних ділянках півкуль головного мозку, перивентрикулярно-субкортикальній ділянці у поєднанні з мозолистим тілом або лобовими частками мозку чи мозковим стовбуром, що зумовлює дисфункцію численних провідних шляхів, порушення зв'язків кори півкуль великого мозку з підкіркою, ретикулярною формацією стовбура мозку, відповідальних за активацію кори, реалізацію моторної функції, поведінкову мотивацію, енергетичне та емоційне забезпечення.

Уперше встановлено, що механізми розвитку втоми пов'язані з патобіохімічними процесами, зумовленими дисбалансом прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, що супроводжується гіперпродукцією вільних радикалів та зниженням активності системи антиоксидантного захисту клітин у хворих на РС.

Визначені особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих на РС залежно від статі, типу перебігу, ступеня тяжкості та стадії захворювання.

Обґрунтований і впроваджений у клінічну практику спосіб лікування хворих на РС з втомою з використанням засобів антиоксидантно-нейропротективної терапії у поєднанні з похідним адамантану − неомідантаном − лікарських препаратів, що впливають на різні патофізіологічні механізми формування РС, виникнення втоми, сприяють ремієлінізації, стабілізації неврологічних функцій, відновленню енергетичного потенціалу.

Практичне значення одержаних результатів. Проведена систематизація клінічних проявів втоми у хворих на РС та супутніх чинників, що впливають на її вираженість, допоможе практичному лікарю своєчасно діагностувати симптом втоми при зборі анамнезу пацієнта, проводити корекцію факторів, які поглиблюють прояви втоми. Розроблений діагностичний алгоритм з використанням анкетних шкал бальної оцінки втоми розширить можливості практичних лікарів щодо виявлення відчуття втоми у хворих та визначення ступеня тяжкості останньої з метою проведення адекватної її корекції. Використання результатів роботи дозволить підвищити ефективність лікування хворих на РС з проявами втоми, зокрема з використанням засобів з антиоксидантними та нейропротективними властивостями.

Результати дослідження впроваджені у практику роботи неврологічного центру Центральної міської клінічної лікарні м. Києва, неврологічних відділень міських клінічних лікарень №4, №8, навчальний процес кафедри нервових хвороб і кафедри неврології та медичної реабілітації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Отримані результати можуть бути використані у подальших поглиблених наукових дослідженнях РС.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведений збір даних, клініко-неврологічне обстеження хворих, обробка та заповнення первинної документації, вивчення сучасної вітчизняної та іноземної літератури за темою дисертаційної роботи. Здобувач оволоділа методикою біохімічних досліджень та брала участь у їх проведенні в лабораторії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Особисто брала участь у проведенні та обробці даних електроенцефалографічного обстеження хворих на РС та здорових осіб. Здобувачем самостійно проводилась статистична обробка результатів дослідження, написання всіх розділів дисертації і оригінальних статей за темою дослідження.

Апробація результатів дисертації. Дисертація апробована і рекомендована до захисту апробаційною радою зі спеціальності „Нервові хвороби та психіатрія" НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на неврологічній секції 58-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини" (28-31 жовтня, 2003 р., м. Київ), 5-ій науково-практичній медичній конференції „Сучасні проблеми клінічної фармакології, імунопрофілактики та імунотерапії" (12 березня 2004р., м. Київ), Х Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) (26-29 серпня 2004 р., Чернівці, БДМА), на 20-му Європейському конгресі з проблем дослідження та лікування розсіяного склерозу (ECTRIMS) (6-9 жовтня 2004 р., Відень, Австрія).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, у тому числі 8 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України (із них 1 − одноосібно), 2 − тези неврологічних конгресів та конференцій. Отримані 2 деклараційні патенти на винаходи № 66297А Україна А61 В5/00. 15.04.2004. Бюл.№4; №68133А А61К31/23. 15.07.2004. Бюл. №7.

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертаційної роботи викладений на 144сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій. Роботу ілюстровано 27таблицями. До структури дисертації також входять список літературних джерел, що складається з 230 джерел (82 кирилицею, 148 латиною).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Проведено клініко-неврологічне, нейропсихологічне, електрофізіологічне, МРТ-обстеження 150 хворих (61 чоловік та 89 жінок) віком від 19 до 57 років (у середньому 38,6+0,8 року) з достовірним діагнозом розсіяного склерозу за критеріями Poser C. M. et al. (1983) та McDonald W.I. et al. (2001). Залежно від наявності або відсутності симптому втоми обстежених хворих розподілили на дві групи. До 1-ї (основної) клінічної групи увійшли 120 (80%) пацієнтів віком від 19 до 57 років (у середньому − 40,4+0,9 року) з проявами втоми. До 2-ї (контрольної) групи увійшли 30 (20%) хворих на РС з аналогічними демографічними характеристиками без проявів втоми.

Серед обстежених основної клінічної групи у 39 (33%) пацієнтів діагностовано ремітуючий перебіг РС, у 44 (36%) − ремітуючо-прогресуючий або прогресуючо-рецидивуючий тип, у 37 (31%) хворих − вторинно-прогресуючий тип перебігу. З урахуванням прийнятих Інститутом неврології РАМН критеріїв (Шмидт Е.В. и др., 1980) у 12 хворих (10%) діагностовано II ступінь тяжкості, у 80 (67%) − ІІІ, у 28 (23%) пацієнтів − IV ступінь тяжкості. У 54 (45%) хворих основної клінічної групи відзначали стадію загострення РС, у 66 (55%)  стадію ремісії захворювання. Пацієнти контрольної групи були порівняні з хворими основної групи за типом перебігу, ступенем тяжкості і стадією РС. Тривалість захворювання у 28 (23,3%) хворих була до 5 років, у 32 (26,7%) − від 5 до 9, ще у 50,0% випадків − від 10 років і більше.


 
 

Цікаве

Загрузка...