WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України: історія створення, становлення та розвитку (автореферат) - Реферат

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України: історія створення, становлення та розвитку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

Копчак Оксана Олегівна

УДК:616.8-009.17-092:616.832-004.2-07-08

Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування

14.01.15-нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України

Науковий керівник - доктор медичних наук, професор Віничук Степан Мілентійович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб

Офіційні опоненти

доктор медичних наук, професор Западнюк Богдан Віталійович,Національна академія внутрішніх справ МВС України, м. Київ, начальник кафедри судової медицини

доктор медичних наук, професор Шевага Володимир Миколайович, Львівський Національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії

Провідна установа – Інститут геронтології АМН України (м. Київ),

відділ судинної патології головного мозку

Захист дисертації відбудеться 15.06.2005 р. о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 у Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 06.05.2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Усатенко О.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед хвороб нервової системи розсіяний склероз (РС) з його мінливим перебігом займає одне з провідних місць за поширеністю і відзначається особливою складністю щодо можливостей успішної терапії. У всьому світі нараховується близько трьох мільйонів хворих на РС (Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н., 2003). Розповсюдженість цього тяжкого для курації захворювання, ураження осіб молодого віку, прогресуючий тип перебігу, що приводить до втрати працездатності та інвалідності хворих, зумовлюють необхідність подальшого удосконалення методів діагностики, патогенетичного та симптоматичного лікування (Гусев Е.И., Бойко А.Н., 2001; Виничук С.М., 2003; Завалишин И.А., Захарова М.Н., 2003).

Фундаментальні дослідження в галузі імунології, біохімії, генетики зробили вагомий внесок в розуміння патологічної фізіології РС, визначення основних джерел і етапів пошкодження тканини мозку, уточнення механізмів розвитку окремих неврологічних симптомів і проявів розсіяного склерозу. Водночас патофізіологічні механізми виникнення деяких з них і дотепер невизначені та залишаються актуальним об'єктом дослідження. До таких клінічних проявів РС слід віднести хронічну втому. Втома є одним з найскладніших та найменш з'ясованих щодо механізму розвитку неврологічних симптомів, який виявляється у 76-92 % хворих (Engel C. et al., 2004; Krupp L.B., 2004), досить часто обмежує їх соціальну активність, впливає на якість їхнього життя, поглиблює інвалідизацію, погіршує перебіг інших симптомів захворювання (Bakshi R. et al., 2000; Amato M.P. et al., 2001; Столяров И.Д., Осетров Б.А., 2002; Krupp L.B., 2003). Вважають, що втома не зв'язана з афективними порушеннями і неврологічним дефіцитом (Томпсон А. Дж. та співавт., 2001).

Існує багато клінічних доказів тісного зв'язку симптому втоми з патофізіологічними порушеннями, які зумовлюють розвиток РС. По-перше, у хворих на РС втома тісно взаємозв'язана з температурою тіла та навколишнього середовища, тобто існує температурна залежність. По-друге, вона може бути проявом РС і домінувати навіть за умови мінімальної неврологічної інвалідизації. По-третє, у пацієнтів з РС симптом втоми може бути передвісником типового загострення або навіть передувати основним його проявам (Sheean G.L. et al., 1997; Bakshi R., 2003).

Саме тому на сучасному етапі дослідження РС велика увага приділяється всебічному вивченню проявів втоми, уточненню механізмів розвитку цього складного симптому, його взаємозв'язку з іншими неврологічними ознаками захворювання (Kroencke D.C. et al., 2000). Дослідження останніх років з використанням новітніх методів діагностики  функціональної магнітно-резонансної томографії, позитронної емісійної томографії, викликаних потенціалів, ЕЕГ- картування свідчать про гетерогенність механізмів виникнення симптому втоми у хворих на РС (Colombo B. et al., 2000; Leocani L. et al., 2001; Codella M. et al., 2002; Filippi M. et al., 2002). Тому виділення із комплексу патофізіологічних чинників основних, які сприяють, а відтак і зумовлюють виникнення втоми у хворих на РС, залишається наріжним камнем у подальших зусиллях, спрямованих на визначення механізмів розвитку хронічної втоми.

У дослідженнях останніх років визначена особлива роль центральних і периферичних механізмів у виникненні втоми у хворих на РС (Comi G. et al., 2001; Chaudhuri A, Behan P.O., 2004). Однак і дотепер лікарям-неврологам ще мало відомо про причини розвитку, особливості проявів і прогностичне значення симптому втоми у хворих на РС.

У літературі практично не висвітлений взаємозв'язок розвитку втоми з клініко-неврологічними проявами та клініко-психологічними характеристиками РС. Лише поодинокі роботи присвячені дослідженню зв'язку втоми з віком і статтю хворих, типом перебігу РС, ступенем інвалідизації, когнітивною дисфункцією, тривалістю демієлінізуючого процесу (Kroencke D.C. et al., 2000; Krupp L.B., Elkins L. E., 2000; Mendes M.F. et al., 2000; Schreurs K.M.G. et al., 2002; Lerdal A. et al., 2003; Parmenter B.A. et al., 2003). Проте результати цих досліджень здебільшого містять суперечливу інформацію, а деякі питання залишаються ще не з'ясованими. Тому поглиблене вивчення механізмів розвитку симптому втоми та його клінічних проявів у хворих на РС, взаємозв'язку проявів втоми з локалізацією вогнищ демієлінізації розширить наші уявлення щодо патофізіології демієлінізуючого процесу, а відтак і сприятиме удосконаленню методів лікування, спрямованих на уповільнення прогресування втоми.

На сьогоднішній день у літературі недостатньо досліджений також взаємозв'язок хронічної втоми, її вираженості та тяжкості з результатами додаткових методів обстеження, зокрема з патобіохімічними і метаболічними порушеннями (Bergamаschi R. et al., 1997). Тому поглиблене дослідження клініко-біохімічних аспектів розвитку симптому втоми у хворих на РС є актуальним.

Об'єктивна оцінка симптому втоми у хворих на РС і дотепер складне і остаточно не вирішене завдання. Оскільки за своєю природою втома - суб'єктивне відчуття, найбільш адекватним способом оцінки є визначення самим пацієнтом її кількісних проявів із застосуванням структурованих анкетних шкал (Томпсон А. Дж. та співавт., 2001). У вітчизняній літературі такий підхід до вивчення проявів втоми у хворих на РС практично не застосовувався.

Лікування хворих на РС з проявами втоми є одним з найскладніших і невирішених завдань клінічної неврології. У літературних джерелах останніх років містяться суперечливі дані стосовно методів та засобів лікування (Comi G. et al., 2001; Beenakker E. et al., 2001; Sutherland G. et al., 2001; Flesner G. et al., 2002; Mostert S. et al., 2002; Krupp L.B., 2004). Комплексна терапія хворих на РС з проявами втоми повинна передбачати, з одного боку, застосування засобів, що сприяють ремієлінізації уражених волокон, відновленню неврологічних функцій, а з іншого – усунення умов, які спричиняють розвиток і поглиблення втоми. Для зменшення або усунення проявів втоми використовують амантадин, який блокує глутаматні рецептори, впливає на центральні та периферичні механізми виникнення цього симптому (Freger D., Krieglstein J., 1996; Krupp L.B., 2004). Є повідомлення про ефективність застосування у лікуванні РС антиоксидантно-нейропротективної терапії з використанням еспа-ліпона (берлітіона), який проникає через гематоенцефалічний бар'єр і має широкий спектр саногенетичної дії (Одинак М.М. и соавт., 2002). Однак терапевтична ефективність препарату в лікуванні РС і вплив його на показники втоми у фізичній, когнітивній і соціальній сферах потребують подальшого уточнення з використанням сучасних неврологічних шкал, інших методів об'єктивізації проявів втоми.

Таким чином, сучасний стан поглядів на розвиток хронічної втоми у хворих на РС визначає актуальність і доцільність поглибленого дослідження патофізіології цього клінічного симптому, його проявів у взаємозв'язку з типом перебігу, стадією і тривалістю захворювання, удосконалення методів діагностики з використанням сучасних неврологічних шкал, клініко-психологічного і біохімічного дослідження, розробки і впровадження ефективних і доступних методів корекції проявів цього симптому.


 
 

Цікаве

Загрузка...