WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

4. Нові підходи до реабілітації дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями // Вісник Вінницького національного медичного університету.-2005.-Т.9, №1.-С. 1-2.

5. Реабілітація дітей з захворюваннями органів дихання, які постраждали від аварії на ЧАЕС в санаторно-курортних умовах // Вісник Вінницького державного медичного університету.-1997.-Т.1, №2.-С.74-75.

6. Сучасні питання реабілітації хворих при гострих респіраторних інфекціях та поєднаній патології органів травлення у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях // Вестник физиотерапии и курортологии.-1997.-Т.3, №2.-С.20-22 (Співавт. Л.М.Булат, Н.І.Горобець, В.І.Бондар, О.П.Мельник).

7. Особливості захворювань органів дихання у дітей, які зазнали дії малих доз випромінювання, та їх комплексна реабілітація // Вісник Вінницького державного медичного університету.-1998.-Т.2, №1.-С.148-149.

8. Сучасні питання удосконалення санаторно-курортного лікування дітей, що проживають на забруднених територіях // Вісник Вінницького державного медичного університету.-1998.-Т.2, №1.-С.36-37 (Співавт. Л.М.Булат, В.Д.Шкуренко, Н.І.Горобець, І.В.Горзієвська.).

9. Физиотерапевтические методы лечения детей с заболеваниями органов дыхания, пострадавших от аварии на ЧАЭС // Вестник физиотерапии и курортологии.-1998.-Т.3.-С.55 (Співавт. Л.І.Лайко).

10. Вивчення показників фізичного розвитку дітей з вегетативною дисфункцією, які мешкають на території тривалої дії малих доз іонізуючого випромінення // Вісник Вінницького державного медичного університету.-1999.-Т.2, №3.-С.316-317 (Співавт. Л.М.Булат, О.В.Катілов).

11. Cвідоцтво про раціоналізаторську пропозицію №41: „Спосіб діагностики рецидивуючого бронхіту у дітей за допомогою температурних градієнтів." 13.09.01 (Співавт. Л.М.Булат, І.В.Гусакова).

12. Cвідоцтво про раціоналізаторську пропозицію №42: „Спосіб діагностики гострих пневмоній з затяжним перебігом у дітей за допомогою температурних градієнтів."13.09.01 (Співавт. Л.М.Булат, І.В.Гусакова).

АНОТАЦІЯ

Курець О.О. Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – „Педіатрія". Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, 2005.

Дисертація присвячена вивченню стану вегетативної нервової системи у дітей, які хворіють на пневмонію з затяжним перебігом чи рецидивуючий бронхіт, та удосконаленню системи лікувально-реабілітаційних заходів для цих дітей. На підставі поглибленого аналізу даних клініко-інструментального обстеження (показників вегетативного статусу, ЕКГ, РЕГ та дистантної динамічної термографії) встановлено, що у вибраного кy 'e2ність системи лікувально-реабілітаційних заходів, що включає корекцію вегетативних порушень, на етапі санаторно-курортного лікування у дітей, які хворіють на пневмонію з затяжним перебігом чи рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії.

Ключові слова: діти, вегетативні порушення, затяжна пневмонія, рецидивуючий бронхіт, фізіотерапія.

АННОТАЦИЯ

Курец А.А. Состояние вегетативного гомеостаза и система лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с длительными бронхо-лёгочными заболеваниями . – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – "Педиатрия". Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению состояния вегетативной нервной системы у детей, болеющих пневмонией затяжного течения или рецидивирующим бронхитом, и усовершенствованию системы лечебно-реабилитационных мероприятий для этих детей. Проведено клинико-инструментальное обследование 242 детей в возрасте 7-10 лет. Среди них было 58 практически здоровых, составляющих контрольную группу.

На основании углублённого изучения данных анамнеза и объективного обследования, а также дополнительных методов (вычисление минутного объёма крови непрямым способом, КИГ, ЭКГ, РЭГ и дистанционная динамическая термография с проведением холодовых проб) установлено, что у детей, болеющих пневмонией затяжного течения или рецидивирующим бронхитом, имеют место разные формы вегетативных дисфункций (ВД). Наиболее часто обнаруживаются ВСД с дисрегуляцией по васкулярному типу (у 44,57% детей), а также ВСД с дисрегуляцией по кардиальному типу - у 40,76%, НЦД - у 20,65%, ВВД - у 15,22%. У 18,4% обследуемых больных встречается сочетание разных форм ВД.

При наличии затяжной пневмонии чаще определяется преобладание действия симпатического звена ВНС (58,75%), тогда как у больных с рецидивирующим бронхитом чаще преобладает влияние парасимпатического звена ВНС (61,54%), что отягощает течение патологий с затяжными и рецидивирующими формами.

Выявлено, что термографическая картина определенных участков тела детей, страдающих пневмонией затяжного течения или рецидивирующим бронхитом с ВД, специфична для различного исходного вегетативного тонуса (ИВТ). В точках проекции крупных сосудов на переднюю поверхность грудной клетки у ваготоников чаще всего обнаруживаются симметричные участки гипертермии. В кожной проекции сердца регистрируются гипертермии у симпатикотоников и гипотермии у ваготоников, что, возможно, объясняется интенсивностью обменных процессов в кожной рефлексогенной зоне сердца, которые усиливаются под действием симпатического отдела ВНС и ослабевают под действием ваготонии. Передняя брюшная стенка ваготоников характеризуется неоднородностью тепловой картины с чередованием участков гипотермии в гипогастрии и гипертермии в области пупка, а симпатикотоников – гомогенностью с наличием зон гипертермии в области пупка, эпигастрия и гипогастрия. Кожа внешней поверхности кистей у ваготоников тёплая, а у симпатикотоников – холодная. Самые высокие показатели температурных градиентов асимметрии верхних конечностей определяли у ваготоников, болеющих затяжной пневмонией в сочетании с ВД.

Регуляторная способность ВНС у детей с преобладанием влияния парасимпатической части ВНС часто оказывается слабой и проявляется гипосимпатикотонической, асимпатикотонической и парасимпатикотониче-ской ВР, тогда как у детей с симпатикотонией, наоборот, определяется гиперреактивность ВНС, проявляющаяся гиперсимпатикотонической ВР.

У детей, болеющих пневмонией с затяжным течением или рецидивирующим бронхитом в периоде ремиссии в сочетании с ВД, система лечебно-реабилитационных мероприятий, включающая коррекцию вегетативных нарушений, способствует уравновешиванию активности симпатического и парасимпатического звена ВНС; улучшает состояние гуморальной регуляции сердечного цикла и адаптивно-приспособительных возможностей организма, а также внутрисердечной гемодинамики; способствует нормализации кровообращения в межлопаточной области за счёт уменьшения гиперплазии лимфоидной ткани, которая реагирует на воспалительные изменения в лёгких и бронхах; нормализации гемодинамики в малом круге кровообращения; уменьшению воспалительных процессов в проекции поражённой доли лёгкого.

Ключевые слова: дети, вегетативные нарушения, затяжная пневмония, рецидивирующий бронхит, физиотерапия.

SUMMARY

Kurets O.O. Diagnostics and correction of the vegetative transgression among children who have long-termed bronchi-lungs diseases. – Manuscript j The thesis is devoted to studying of a condition of vegetative nervous system (VNS) at children who are ill on a pneumonia with a long course and a bronchitis and live in controllable territories. On the basis of the profound studying the data of kliniko-tool inspection (vegetative status, EKG, REG and dynamic thermograthy) it is established, that at these children, infringements VNS which run across in different forms vegetative dysfunctions (VD) with change vegetative homeostasis take place.

Efficiency of correction of vegetative infringements to means of sanatorium treatment at children is proved, whether which are ill on a pneumonia with a long course and bronchitis during remission in association with VD which affects improvement of a condition bronchi-lungs systems as a result of carrying out of complex rehabilitation.

Key words: children, vegetative infringements, a long pneumonia, a bronchitis, Physiotherapy.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

АМо - амплітуда моди;

АТ - артеріальний тиск;

ВВД - вегето-вісцеральна дисфункція;

ВВТ - вихідний вегетативний тонус;

ВД - вегетативні дисфункції;

ВНС - вегетативна нервова система;

ВР - вегетативна реактивність;

ВСД - вегето-судинна дисфункція;

ЕКГ - електрокардіографія;

ЕхоКГ - ехокардіографія;

ІНБ - індекс напруження Баєвського;

КІГ- кардіоінтервалографія;

Мо - величина моди;

НЦД - нейро-циркуляторна дисфункція;

РЕГ - реоенцефалографія;

ХОК - хвилинний об'єм крові;

ЧСС - частота серцевих скорочень;

t - температурний градієнт;

 - варіаційний розмах.


 
 

Цікаве

Загрузка...