WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Курець Олександра Олександрівна

УДК: 616.839-071:616.233/.24 – 053/.2

Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Вінницькому державному медичному університеті ім.М.І.Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Булат Леонід Мойсейович, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова МОЗ України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Бабко Софія Олександрівна, головний науковий співробітник відділення функціональної діагностики Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м.Київ)

доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 4

Бурлай Валентин Григорович, Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ)

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра педіатрії № 2

Захист відбудеться „ 10 " травня 2005 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050 м. Київ, вул. Мануїльського,8).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050 м. Київ, вул. Мануїльського,8).

Автореферат розісланий „ 30 " березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В. Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У структурі дитячих захворювань одне з перших місць посідають патології органів дихання. Причому, захворювання верхніх відділів дихальної системи все частіше ускладнюються бронхо-легеневими патологіями затяжного перебігу. Так, широкого розповсюдження за останній час набув рецидивуючий бронхіт і його несприятливий перебіг у дитячому віці, а саме - трансформація у хронічний бронхіт (Ю.К.Больбот, Р.В.Ковтуненко, Т.Д.Бордій, Л.І.Цимбал, 1999).

У результаті обстежень, що проводились раніше, виявляли зміни вегетативної нервової системи (ВНС) у хворих на неспецифічні захворювання легенів (А.Н.Корень, Н.Д. Подлипаев, Е.А.Вихрева, А.А.Кошелев, 1981; В.И.Путинцев, Н.А.Заднепровская, В.А.Ткачёв, 1982). За останнє десятиліття відмічено тенденцію до збільшення кількості дітей з проявами вегетативних дисфункцій (ВД) (І.О.Афанасьєва). Вони, в свою чергу, є фактором, який визначає стан реактивності захисних сил організму і складає базу для багатьох соматичних захворювань (А.И.Киеня, О.В.Кириченко, Э.М.Заика, 1998).

Слід зазначити, що саме ВД дуже часто поєднані з захворюваннями бронхо-легеневої системи, ускладнюють їх перебіг і зумовлюють їх хронізацію.

Сучасність диктує необхідність повернення до вивчення стану ВНС у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями тривалого перебігу. Виникає необхідність у розробці нових підходів до діагностики та лікування вегетативних порушень.

Для дослідження ВНС успішно використовують термографію - абсолютно не шкідливий діагностичний метод радіології, що не має жодних протипоказань (В.Г.Майданник, М.В.Хайтович, Л.І.Мисюра, В.Г.Бурлай, Т.Є.Сосновська, 1998). Високоспецифічною для діагностики ВД є динамічна термографія з температурними пробами (В.Г.Майданник, В.Д.Чеботарьова, В.Г.Бурлай, Н.М.Кухта, 1999). Функціональні зміни вегетативної системи в першу чергу відображатимуть показники регуляторної температури шкіри (Л.М.Булат, 1994 р.).

У дітей, які мають затяжні захворювання бронхо-легеневої системи, необхідно виявляти вегетативні порушення, коли вони ще не набули характеру органічних патологій, та проводити корекцію їх як фактора, котрий погіршує перебіг основного захворювання. Це призведе до поліпшення стану середніх та нижніх дихальних шляхів, усунення запальних процесів та зменшення ризику хронізації у бронхо-легеневій системі, а також до покращання якості життя дітей загалом.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота єфрагментом комплексної науково-дослідної роботи „Гігієнічні основи підвищення соціальної та професійної дієздатності підлітків у сучасних умовах" (№ державної реєстрації 0196U004909).

Мета дослідження: вдосконалення методів дослідження стану ВНС та системи лікувально-реабілітаційних заходів (з обов'язковим включенням корекції вегетативних порушень) для дітей, які мають затяжні бронхо-легеневі захворювання.

Завдання дослідження:

1. Вивчити стан ВНС та діагностувати форму ВД у дітей, які мають затяжні захворювання бронхо-легеневої системи.

2.Визначити вихідний вегетативний тонус (ВВТ) в обстежуваних дітей методом бальної оцінки на основі клінічних ознак.

3.Оцінити особливості змін параметрів кардіоінтервалографії (КІГ) та показників хвилинного об'єму крові (ХОК) у хворих з затяжними бронхо-легеневими патологіями та ВД у динаміці лікування.

4.Вивчити температурні показники шкіри у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями та ВД за допомогою методу дистантної термографії.

5.Дослідити функціональну здатність ВНС у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями затяжного перебігу методом динамічної термографії з холодовими пробами.

6.Удосконалити і впровадити в клінічну практику та оцінити ефективність системи лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з рецидивуючим бронхітом у період ремісії та затяжною пневмонією з обов'язковим включенням корекції вегетативних порушень згідно їх форми та ВВТ.

Об'єкт дослідженнястан ВНС та бронхо-легеневої системи у дітей, які хворіють на пневмонію затяжного перебігу та рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії.

Предмет дослідження– вегетативні показники і температурні значення шкіри у дітей, які хворіють на пневмонію затяжного перебігу та рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії.

Методи дослідження: клінічно-параклінічні, інструментальні (КІГ, ЕКГ, ЕхоКГ, РЕГ, функціональні проби зовнішнього дихання, метод дистантної динамічної термографії з проведенням холодових проб), математично-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено стан ВНС у дітей, які хворіють на затяжну пневмонію чи рецидивуючий бронхіт, та доведено, що ці патології супроводжуються вегетативними порушеннями у вигляді різних клінічних форм ВД. Вдосконалено метод дистантної динамічної термографії з застосуванням холодових проб для дослідження функціональної здатності ВНС у дітей. Вперше доведено, що диференційована корекція вегетативних порушень на фоні проведення лікувально-реабілітаційних заходів, спрямованих на бронхо-легеневу патологію, сприяє покращанню стану середніх та нижніх дихальних шляхів, що підтверджує термографічна картина. Обґрунтована необхідність включення корекції вегетативних порушень з урахуванням форми ВД та ВВТ до комплексної реабілітації дітей, що хворіють на рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії чи на затяжну пневмонію.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано поглиблене вивчення стану ВНС у дітей, які мають затяжні захворювання бронхо-легеневої системи, і рекомендовано включати не шкідливий та інформативний метод дослідження вегетативного гомеостазу – дистантну динамічну термографію з застосуванням холодових проб. Цей метод діагностики дозволяє виявити порушення вегетативного гомеостазу та правильно спрямувати їх корекцію. Обґрунтована необхідність проведення системи лікувально-реабілітаційних заходів у дітей, які хворіють на рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії чи на затяжну пневмонію, з обов'язковим включенням корекції вегетативних порушень з урахуванням форми ВД та ВВТ на етапі санаторно-курортного лікування. Це покращує стан вегетативної нервової і бронхо-легеневої систем у хворих та подовжує період ремісії чи наближує процес видужання і сприяє запобіганню формування хронічної патології.

Результати наукових досліджень впроваджено в роботу дитячого відділення Вінницького Військово-медичного центру Військово-повітряних сил України, обласної фізіотерапевтичної лікарні (м. Хмільник), клінічного санаторію "Хмільник". Запропоновано раціоналізаторські пропозиції: „Спосіб діагностики рецидивуючого бронхіту у дітей за допомогою температурних градієнтів", „Спосіб діагностики гострих пневмоній із затяжним перебігом у дітей за допомогою температурних градієнтів."

Теоретичні положення та практичні рекомендації використовуються під час проведення семінарських занять з інтернами загальної практики та сімейної медицини на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І Пирогова МОЗ України.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-інформаційний пошук, сформульовано тему роботи, обґрунтовано мету та визначено завдання даного дослідження, проаналізовано наукову літературу з проблеми, проведено клініко-інструментальне обстеження тематичних хворих. Здобувач самостійно сформувала групи пацієнтів, здійснювала клінічний нагляд за дітьми, проводила обчислення ХОК та дистантну термографію, оцінювала показники, отримані при інструментальних дослідженнях; визначила комплекси лікувально-реабілітаційних заходів та оцінила їх ефективність. Особисто провела статистичну обробку результатів дослідження і написала всі розділи дисертації, сформулювала висновки та практичні рекомендації.


 
 

Цікаве

Загрузка...