WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

8. Загальний рівень поширеності захворювань серед дітей м. Дніпропетровська має досить стабільний характер з тенденцією до підвищення показників у середньому на 3,1 % щорічно у останні роки, та збільшився за період дослідження (1993-2002) з 1301,99 до 1661,64 випадків на 1000 дітей. Показники наочності, числені для адміністративних районів міста, свідчать про нижчі за середні по Дніпропетровську рівні поширеності захворювань серед дітей, які мешкають на території Лівобережної зони спостереження (Амур-Нижньодніпровський район – 96,9 %) та Ігрень-Придніпровської зони (Самарський район – 87,5 %) у порівнянні з районами Правобережжя.

9. Встановлено кореляційні зв'язки між вмістом важких металів у ґрунті та поширеністю захворювань серед дитячого населення за окремими класами хвороб: хворобами ендокринної системи та порушеннями обміну речовин та імунітету і вмістом свинцю (r=0,69; p<0,01), хрому (r=0,5; p<0,01); хворобами крові та органів кровотворення та концентрацією марганцю (r=0,32; p<0,01), цинку (r=0,54; p<0,01), хрому (r=0,60; p<0,01) та нікелю (r=0,43; p<0,01); органів травлення та вмістом у ґрунті нікелю, свинцю, хрому та марганцю (коефіцієнти кореляції складають відповідно 0,47; 0,45; 0,39 та 0,32; p < 0,01).

10. Моделі лінійної регресії залежності окремих класів хвороб (згідно з MKX-10) від інтегрального показника концентрації важких металів у ґрунті свідчать про найвищу чутливість до комплексного та комбінованого впливу важких металів, щодо хвороб крові та органів кровотворення (коефіцієнт множинної кореляції R = 0,66; коефіцієнт детермінації D = 43,6%; p < 0,05), вроджених аномалій та вад розвитку (R = 0,69; D = 47,6%; p < 0,01).

11. При вивченні донозологічних змін стану здоров'я дитячого населення за показниками накопичення важких металів у біосубстратах (волоссі) здорових та практично здорових дітей виявлена сильна кореляційна статистично вірогідна залежність із вмістом у ґрунті марганцю ( rxy = 0,84; m = 0,07), цинку (rxy = 0,76; m = 0,14), та помірна кореляція із свинцем (rxy = 0,51; m = 0,38).

Рекомендовані провідні напрямки еколого-гігієнічних і профілактичних заходів щодо охорони навколишнього середовища та здоров'я населення міста Дніпропетровська, які в цілому спрямовані на:

- значне підвищення ефективності природоохоронної діяльності в цілому, що призведе до поетапного покращання та стабілізації якості навколишнього середовища, досягнення допустимих рівнів забруднення (за рахунок удосконалення технологічних, планувальних та санітарно-технічних заходів). Даний напрямок можна вважати найбільш значимим, що дозволить отримати максимальний та довготривалий ефект щодо покращення умов життя і стану здоров'я населення;

- неспецифічну медико-екологічну реабілітацію, що стосується широкомасштабної профілактичної імунокорекції, і, перш за все, дитячого населення з використанням препаратів, що мають визначену стимулюючу дію та призводять до підвищення природного опору організму та розвитку адекватних адаптаційних реакцій організму в залежності від виду чинників (важких металів), що зумовлюють екологозалежну патологію. Даний вид реабілітації повинен проводитися у комплексі з соціальними заходами;

- специфічну медико-екологічну реабілітацію населення по відношенню до груп ризику виникнення екозумовлених патологічних станів. Цей вид реабілітації передбачає: а) відбір контингенту для реабілітації, б) діагностику "хімічного носійства" та клінічне підтвердження патології, в) лікування з урахуванням встановленого діагнозу, г) комплекс рекомендацій для післяреабілітаційного спостереження;

  • в умовах значних промислових агломерацій важливим є впровадження дійової системи соціально-гігієнічного моніторингу на регіональному рівні, що передбачає комплексну оцінку стану об`єктів навколишнього середовища та показників популяційного здоров`я, в тому числі на донозологічному рівні, а також прогноз і керування якістю довкілля та здоров`ям населення.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Колодочка О.М., Деркачов Е.А., Огир Л.Б. Використання показників забруднення ґрунту важкими металами при прогнозуванні антропогенного впливу на здоров'я дітей // Гигиена населенных мест.- Киев.- 2000.- Вып.37.- С.66-68. Автором проведена статистична обробка взаємозв'язку показників забруднення ґрунту з показниками захворюваності дитячого населення.

2. Деркачев Э.А., Огир Л.Б., Колодочка А.М., Кушинов Н.В., Шевченко А.А. Гигиеническая оценка загрязнения почвы тяжелыми металлами как показатель интенсивности техногенного воздействия // Гигиена населенных мест.- Киев.- 2000.- Вып. 37.- С.151-155. Дисертантом обліковані показники забруднення ґрунту ВМ на території м. Дніпропетровська.

3. Деркачев Э.А., Огир Л.Б., Колодочка А.М., Смирнов Ю.Б., Шевченко А.А. Оценка состояния здоровья населения и прогноз его изменений на этапе разработки проекта ОВОС промышленного предприятия // Гигиена населенных мест. - Киев.-2001.- Вып.38, Т.11. -С.418-423. Здобувачем проведено дослідження та статистична обробка результатів вивчення донозологічного статусу здоров'я дітей.

4. Деркачев Э.А., Огир Л.Б., Шевченко А.А., Колодочка А.М. Эколого-гигиенические проблемы охраны окружающей среды и здоровья населения и пути их решения // Зб. наук. праць "Екологія природокористування".-Дніпропетровськ:Поліграфіст, 2002. - Вип.4 – С.98-106. Узагальнені матеріали екологічних служб щодо стану забруднення об'єктів довкілля регіону.

5. Деркачев Э.А., Колодочка А.М., Огир Л.Б., Зайцев В.В. Тригалометаны в питьевой воде: влияние на здоровье и меры профилактики // Вопросы химии и химической технологии.-2002. - №6. - 166 - 167. Здобувачем зібрані та узагальнені дані лабораторних досліджень водоймищ та питної води на наявність тригалометанів.

6. Крамарьов С.М., Деркачов Е.А., Колодочка О.М., Шевченко О.А., Крамарьова Ю.С., Яковішина Т.Ф. Екологічні та гігієнічні проблеми забруднення рухомими формами важких металів ґрунту промислових агломерацій Придніпров'я // Довкілля та здоров'я. – 2004. - № 2 (29). – С. 24 – 28. Дисертант провів відбір проб ґрунту та самостійні дослідження їх на вміст ВМ на окремих територіях м. Дніпропетровська.

7. Шевченко О.А., Деркачов Е.А., Смирнов Ю.Б., Колодочка О.М. Особливості транслокації важких металів у грунтах, що рекультивовані з застосуванням промислових відходів // Зб. тез доповідей науково-практ. конф. "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть". – К., 2000.-С. 46-47. Автор здійснив дослідження ВМ у сільськогосподарських рослинах, вирощених на рекультивованих територіях.

8. Деркачов Е.А., Огір Л.Б., Колодочка О.М. Оцінка раннього впливу несприятливої дії факторів довкілля на стан здоров'я населення за комплексом біомаркерів // "Екологія кризових регіонів України": Тези доп. Міжнар. конф. - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001.-С.157-158. Автором проведено обстеження дітей, які мешкають на території м.Дніпропетровська з відбором проб волосся та мазків для мікробіологічних досліджень слизових оболонок зіву та носа і шкіри, статистично оброблені отримані результати.

9. Деркачев Э.А., Огир Л.Б., Колодочка А.М. Здоровье жителей мегаполиса в условиях повышенных техногенных нагрузок // Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. "От переходной экономики к устойчивому развитию". - Дніпропетровськ, 2001. - С. 39 - 41. Дисертант провів викопіювання даних про демографічні показники та поширеність захворювань дитячого населення міста Дніпропетровська та провів статистичну їх обробку.

10. Деркачов Е.А., Огір Л.Б., Колодочка О.М., Овчинникова В.О., Зайцев В.В, Волчек В.В. Гігієнічна характеристика і прогноз якості води ріки Дніпро на території Дніпропетровської області // Матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2004. – С. 120-123. Автором узагальнені дані із звітів обласної СЕС про якість води у контрольних створах міста Дніпропетровська по вмісту ВМ.

11. Колодочка О.М. Еколого-гігієнічна оцінка вмісту важких металів у сільськогосподарських рослинах, вирощених на приміських територіях, які примикають до промислових зон міста Дніпропетровська // Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. "Актуальные вопросы нутрициологии. Роль биологически активных пищевых добавок в обеспечении здоровья населения". - Дніпропетровськ, 2004. - С. 20 - 22.


 
 

Цікаве

Загрузка...