WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Матеріали роботи впроваджені санітарно-епідеміологічною службою м. Дніпропетровська, рядом наукових закладів: Інститутом проблем природокористування та екології НАН України (м.Дніпропетровськ), НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг), НДІ медичної екології (м.Чернівці) та використовуються в учбовому процесі на ряді гігієнічних кафедр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Дніпропетровської державної медичної академії, Запорізького та Кримського державних медичних університетів.

Особистий внесок здобувача. Автор особисто аналізував вітчизняну та зарубіжну літературу з даної проблеми, самостійно сформулював мету, завдання та методологію проведення дослідження. Підібрані та засвоєні сучасні методики досліджень, які є адекватними до поставлених завдань дисертаційної роботи. Матеріали дисертації отримані при безпосередній участі автора, а також на основі поглибленого аналізу й гігієнічної оцінки численних результатів лабораторних досліджень об'єктів довкілля, що виконані природоохоронними службами та санітарно-епідеміологічними станціями міста Дніпропетровська за п'ятирічний період (1998-2002 рр.). З участю дисертанта розроблені критерії та тести ранньої донозологічної діагностики стану здоров'я населення у зв'язку з впливом факторів довкілля та проведено дослідження у цьому напрямку. Питома вага особистого внеску здобувача складає приблизно 70-75%.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень були представлені та обговорені на: науково-практичній конференції, присвяченій пам'яті Д.М.Калюжного "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть" (Київ, 2000); Міжнародній науково-практичній конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей" (Полтава, 2000); Міжнародному симпозіумі "Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке" (Дніпропетровськ, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "От переходной экономики к устойчивому развитию" (Дніпропетровськ, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Екологія кризових регіонів України" (Дніпропетровськ, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки" (Дніпропетровськ, 2001); науково-практичній конференції "Сучасні проблеми гігієни та медичної екології України", присвяченій 70-річчю заснування інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва (Київ, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальные вопросы нутрициологии. Роль биологически активных пищевых добавок в обеспечении здоровья населения" (Дніпропетровськ, 2004); на сумісному засіданні співробітників кафедр загальної гігієни і гігієни та екології Дніпропетровської державної медичної академії.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли відображення у 12 наукових публікаціях, з яких 6 – у фахових журналах та збірниках, рекомендованих ВАК України, 1 – у методичних рекомендаціях, 5 – у збірниках наукових праць, матеріалах наукових з'їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, огляду літератури, розділу "Методи та обсяг досліджень", 3 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів досліджень, висновків та списку використаних джерел.

Дисертація викладена на 185 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 37 таблицями та 11 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 275 вітчизняних та зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Методи та обсяг досліджень. Для вирішення задач, які поставлені у роботі, проведені комплексні еколого-гігієнічні дослідження якості обєктів навколишнього середовища: атмосферного повітря, природних поверхневих та підземних вод, ґрунту, сільськогосподарських рослин - продуктів харчування та стану здоровя населення, яке мешкає в умовах однієї з найбільш техногенно навантаженої в Україні промислової агломерації – місті Дніпропетровську.

При реалізації програми даної роботи використані сучасні та адекватні до поставлених завдань методи дослідження: гігієнічні (гігієнічного опису, аналіз даних про стан довкілля), фізико-хімічні (у тому числі атомно-абсорбційної спектрофотометрії), біохімічні, мікробіологічні, соціологічні (анкетування), медико-статистичні (обробка та аналіз даних про стан популяційного здоров'я), математичні (варіаційної статистики та прогнозування). Загальна характеристика видів та обсягу проведених досліджень представлена у таблиці 1.

Дослідження проведено з урахуванням екологічної та санітарно-гігієнічної ситуації, що обумовлена місцевими природнокліматичними та геохімічними особливостями, інтенсивним багаторічним розвитком промислового виробництва різних галузей, а також системою планування та житлової забудови, що історично склалася у місті Дніпропетровську. На підставі цього вибрані три зони спостереження – Правобережна (Бабушкінський, Кіровський, Ленінський, Червоногвардійський, Жовтневий адміністративні райони міста), Лівобережна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський райони) та Ігрень-Придніпровська зона (Самарський адміністративний район), які відрізняються розміщенням та концентрацією промислових підприємств, але характеризуються схожими умовами життя населення. Виділення вказаних зон спостереження логічно відображає специфіку характеру та рівня техногенного навантаження територій та його можливий вплив на умови життя і стан здоров'я населення. Дана поглиблена еколого-гігієнічна оцінка характеру, рівня та ступеня небезпеки забруднення об'єктів довкілля пріоритетними забруднювачами - важкими металами, в умовах реального техногенного навантаження на довкілля у динаміці за п'ятирічний період-з 1998 до 2002 року. Вибір переліку досліджених важких металів (свинець, залізо, марганець, кадмій, мідь, цинк, хром, нікель) обумовлено специфікою складу технологічних викидів у атмосферне повітря, скидів у відкриті водоймища та промислових відходів.

Таблиця 1

Узагальнені дані про зміст та обсяг досліджень

пп

Зміст проведених досліджень

Джерело

Інформації

Обсяг дослід-жень

1

Вивчення стану об'єктів довкілля:

1.1

Дослідження важких металів у ґрунті на території м.Дніпропетровська методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Самостійні дослідження

760

1.2

Викопіювання та узагальнення даних з протоколів лабораторних досліджень по визначенню вмісту важких металів у ґрунті на території м. Дніпропетровська за 1998-2002 роки

Матеріали міської СЕС

389

1.3

Аналіз даних НДР по визначенню важких металів у ґрунті на території м. Дніпропетровська

Звіт НДР ІППЕ НАНУ

204

1.4

Викопіювання з протоколів мікробіологічних досліджень санітарного стану ґрунту (визначення загального мікробного числа, титру E. Coli, титру Сl. perfringens) на території досліджуваних зон м. Дніпропетровська та аналіз даних

Матеріали міської СЕС

120

1.5

Викопіювання та узагальнення даних лабораторних досліджень по визначенню вмісту важких металів та газових інгредієнтів у атмосферному повітрі м. Дніпропетровська за 1998-2002 роки

Матеріали міської СЕС

7173

1.6

Викопіювання та узагальнення даних лабораторних досліджень по визначенню вмісту важких металів та тригалометанів у воді Дніпровського водосховища та воді питній за 1998-2002 роки (м. Дніпропетровськ)

Щомісячні та річні звіти

Міської СЕС

528

1.7

Аналіз даних НДР по вивченню накопичення важких металів у продуктах харчування рослинного походження на території м.Дніпропетровська (приміські зони)

Звіт НДР ка-федри гігієни та екології ДДМА

420

2

Вивчення стану здоров'я населення:

2.1

Викопіювання, облік та оцінка звітних даних про санітарно-демографічні показники на території міста Дніпропетровська (народжуваності, загальної смертності, дитячої смертності, природного приросту населення) за 1993-2002 роки

Самостійні дослідження

80

2.2

Викопіювання даних про захворюваність дитячого населення, яке мешкає на території 8 адміністративних районів міста Дніпропетровська, за період 1993-2002 років, розрахунки статистичних показників та їх оцінка

Самостійні дослідження

1380

2.3

Анкетування дітей організованих колективів ДДЗ м.Дніпропетровська з подальшим відбором для досліджень донозологічних змін стану здоров'я

Самостійні дослідження

185

2.4

Дослідження вмісту важких металів у біосубстратах (волоссі) дітей, статистична обробка та оцінка результатів

Самостійні дослідження

1295

2.5

Дослідження лізоциму слини (активності та дебіту) дітей

Самостійні дослідження

185

2.6

Дослідження мікробного пейзажу слизових оболонок зіву та носа дітей на носійство E. Coli і St. aurum.

Самостійні дослідження

370

2.7

Дослідження мікробного пейзажу шкіри (відбитків із шкіри на носійство гемолітичних форм мікроорганізмів)

Самостійні дослідження

185


 
 

Цікаве

Загрузка...