WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

3

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА

АМН УКРАЇНИ

КОЛОДОЧКА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

УДК 614.76:612-092.11]-037:711.454

Еколого-гігієнічна оцінка забруднення ґрунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх вплив на здоров'я населення в умовах техногенного навантаження

03.00.16 – екологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Деркачов Едуард Анатолійович,

Дніпропетровська державна медична академія,

завідувач кафедри гігієни та екології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук Станкевич Валерій Васильович,

Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзеєва

АМН України, завідувач відділу гігієни ґрунту

та очистки населених місць

доктор медичних наук, професор

Берзінь Валерій Іванович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,

завідувач кафедри гігієни дітей та підлітків

Провідна установа: Інститут медицини праці АМН України,

лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при дії

хімічних речовин

Захист відбудеться " 11 " лютого 2005 р. о 10.00 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.03.01 Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України за адресою: 02660, м.Київ-94, вул. Попудренка, 50

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту гігієни та медичної екології

ім. О.М.Марзеєва АМН України (м.Київ-94, вул. Попудренка, 50)

Автореферат розісланий " 29 " " грудня " 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Селезньов Б.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах соціальних та економічних реформувань в Україні вирішення проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, поліпшенням якості життя і збереженням здоров'я населення, стає все більш актуальним (Є.Г. Гончарук, 1995; А.М.Сердюк , 1998, 2004; Тимченко О.І., 2004).

Багаторічна техногенна діяльність в умовах значних промислових агломерацій призвела до суттєвого погіршення стану довкілля та деградації його складових об'єктів, що проявляється у високому рівні техногенного їх забруднення. Обмеження цих процесів, відновлення цілості й збалансованості об'єктів навколишнього середовища важливе для ряду промислових районів України, особливо на території Придніпровського економічного регіону, де екологічна ситуація оцінюється як загрозлива і потребує невідкладного вирішення (Е.А. Деркачов, 2001; А.Г.Шапар, 2002). Серед численних антропогенних забрудників довкілля промислових центрів пріоритетне значення мають важкі метали та їх сполуки, які характеризуються значною стабільністю, високою токсичністю, вираженими кумулятивними властивостями та несприятливо впливають на здоров'я населення (І.М. Трахтенберг, 1995, 2004; Е.М.Білецька, 1999, 2004).

Тільки на території Придніпров'я нині накопичено близько 4 млрд. тонн промислових відходів, третина з яких високотоксичні, що складає близько половини відходів, утворених по Україні в цілому. Значний масоперенос атмосферних викидів, складування різних видів відходів та спуск стічних вод призвели до вираженого забруднення ґрунту, перш за все важкими металами, міграції цих та інших токсикантів у суміжні об'єкти довкілля та транслокації їх у рослини - продукти харчування (М.Н. Овчаренко, 1997; М.П. Вашкулат, 1999; С.М. Крамарьов, 2002).

Актуальним завданням стратегії охорони довкілля є виділення територій з найвищим забрудненням навколишнього середовища. Слід зазначити, що головним критерієм якості довкілля та ефективності заходів з охорони навколишнього середовища є стан популяційного здоров'я (Г.І. Сидоренко, М.П. Захарченко, С.М. Кутепов, 1999; В.І.Берзінь 2002). В останні роки при його оцінці поряд із загальновизнаними показниками здоров'я (демографічні, захворюваності, фізичного розвитку) все частіше використовуються біомаркери донозологічного статусу людини, які характеризують ранні прояви негативних змін у стані здоров'я населення, насамперед дітей - найбільш соціально значущої групи ризику, що чутливо реагує на тривалий вплив комплексу факторів малої інтенсивності (О.І. Винарська, 2000; О.В. Берднік, 2003).

Усе вищезазначене обумовлює актуальність та важливість проведеного наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано за спеціальністю 03.00.16 – екологія: медичні науки. Дисертаційна робота є самостійною науково-дослідницькою роботою (державний реєстраційний номер 0101 V 003331), фрагменти якої пов'язані з рядом держбюджетних та господарсько-договірних робіт, виконаних на кафедрі гігієни та екології Дніпропетровської державної медичної академії сумісно з Інститутом проблем природокористування та екології НАН України в останні роки, в тому числі НДР: "Развитие и совершенствование системы экологического мониторинга СЭМ - Приднепровье" (№ ДР 0199 V004404); "Проведение экспертных экологических и гигиенических исследований на территории города Днепропетровска" (№ ДР 0193 V 030461).

Метою дослідження є комплексна еколого-гігієнічна оцінка забруднення ґрунту і суміжних об'єктів навколишнього середовища важкими металами з визначенням їх впливу на стан здоров'я населення, яке мешкає в умовах техногенного навантаження.

Для досягнення мети на прикладі однієї з найбільших промислових агломерацій України – міста Дніпропетровська поставлені наступні задачі:

1. Визначити характер, рівень та ступінь небезпеки забруднення об'єктів довкілля: атмосферного повітря, природних поверхневих та підземних вод, ґрунту, сільськогосподарських рослин – продуктів харчування та взаємозв'язки їх стану в реальних умовах техногенного навантаження.

2. Дати еколого-гігієнічну характеристику просторового та часового розповсюдження пріоритетних забруднювачів довкілля – важких металів у ґрунті на території промислового міста в залежності від переважних видів антропотехногенного впливу.

3. Вивчити стан популяційного здоров'я населення міста Дніпропетровська (за групами демографічних показників та показників захворюваності дитячого населення) у зв'язку з забрудненням довкілля важкими металами.

4. Визначити донозологічні зміни стану здоров'я дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах, з використанням комплексу інформативних біомаркерів ранньої гігієнічної діагностики впливу несприятливих техногенних чинників (важких металів).

5. Дати прогноз стану здоров'я населення в зв'язку із забрудненням об'єктів довкілля (ґрунту та атмосферного повітря) важкими металами.

Об'єкти дослідження: вплив важких металів на якість об'єктів довкілля на території промислової агломерації та стан здоров'я населення (на основі вивчення демографічних показників, показників поширеності захворювань, а також донозологічних змін показників здоров'я дитячого населення).

Предмети дослідження: ґрунт, атмосферне повітря, вода, рослини – продукти харчування, населення міста Дніпропетровська.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведена комплексна еколого-гігієнічна оцінка якості об'єктів навколишнього середовища на підставі поглибленого вивчення стану ґрунту та суміжних з ним об'єктів довкілля - атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, продуктів харчування рослинного походження, в умовах однієї з найзначніших в Україні промислових агломерацій - місті Дніпропетровську, що дозволило визначити характер та рівень небезпеки забруднення довкілля важкими металами. Вперше дано наукове обґрунтування положення, що ґрунт, серед інших об'єктів навколишнього середовища, при інтенсивному техногенному навантаженні найбільш значимо відображає характер і ступінь небезпеки територіального забруднення важкими металами і може бути провідним маркером довгострокового негативного впливу середовищних факторів на довкілля, умови життя та здоров'я населення. Дана оцінка стану здоров'я населення у зв'язку з впливом пріоритетних забруднювачів довкілля - важких металів. Розроблено комплекс діагностичних критеріїв оцінки ранніх змін здоров'я населення під впливом техногенних факторів довкілля та проведено вивчення донозологічних змін стану здоров'я дітей, які мешкають в екологічно несприятливих умовах. На підставі математичного моделювання надано прогноз можливих змін показників стану здоров'я населення внаслідок негативної дії комплексу чинників довкілля (важких металів).

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження були використані при розробці планів оздоровлення навколишнього середовища в умовах міста Дніпропетровська. Отримані дані щодо забруднення ґрунту та інших об'єктів довкілля важкими металами були використані при підготовці "Екологічної карти міста Дніпропетровська" (2001), а також увійшли до переліку пріоритетних задач регіональної "Програми оздоровлення Дніпровського водосховища і забезпечення населення міста Дніпропетровська доброякісною питною водою." За матеріалами досліджень з участю автора підготовлені методичні рекомендації "Рання донозологічна діагностика здоров'я населення в зв'язку з впливом факторів навколишнього середовища", які затверджені МОЗ України (МР 2.2.12-068-2000). Це дозволяє проводити масову діагностику ранніх проявів негативних змін у стані здоров'я дитячого населення при екологічних негараздах та забезпечує підвищення ефективності профілактичних заходів.


 
 

Цікаве

Загрузка...