WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій (автореферат) - Реферат

Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій (автореферат) - Реферат

6.Антибактериальная терапия при внебольничных пневмониях у детей /Э.Манолова, М.Воронов, Л.Гаврыш, Е.Кунегина // Doctor. – 2002. - №2. – С.79-80. Здобувач здійснював інформаційний пошук, набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз результатів.

7.Проблемы острых респираторных вирусных заболеваний в педиатрии / И.Б.Ершова, Е.Н. Кунегина, В.И. Литус, Б.А.Федосеев // "Здоров'я України". – 2003. - №23-24. – С.33. Здобувач здійснював набір матеріалу, проведення дослідження, статистичну обробку, аналіз результатів та підготовку матеріалів до друку.

8. Ершова И.Б., Кунегина Е.Н. Дифференцированные подходы к терапии острых респираторных заболеваний в группе часто и длительно болеющих детей //Здоров'я України. –2004. - №22. – С.29. Здобувач забезпечив проведення дослідження, статистичну обробку, аналіз результатів та підготовку матеріалів до друку.

9. Етіопатогенетична терапія позалікарняних пневмоній з атиповим перебігом у дітей, які часто хворіють /Е.П. Манолова, М.В.Воронов, Л.І. Гавриш, О.М. Кунегіна // Труди 3-ї науково-практичної конф. "Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії" (Луганськ, 2002) // ПАГ. – 2002. - №2. – С.33. Здобувач здійснював проведення дослідження, статистичну обробку, аналіз результатів.

10. Лечение и профилактика ОРВИ /И.Б. Ершова, В.Н.Бандурин, Е.Н. Кунегина, И.В.Коваленко //Труди ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. "Питання імунології в педіатрії" (м. Київ.18-20 вересня 2002 р.) // Перинатологія та педіатрия. – 2002.- №3. – С.89. здобувач здійснював інформаційний пошук, проведення дослідження, статистичну обробку, аналіз результатів.

11. Ершова И.Б., Бандурин В.Н., Кунегина Е.Н. Проблемы острых респираторных заболеваний в педиатрии // Матеріали конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі" (7-9 жовтня 2003 р., Київ) – К.: Аспект-Поліграф, 2003. - С.284-285. Здобувач забезпечував проведення дослідження, аналіз результатів та підготовку матеріалів до друку.

12. Ершова И.Б., Кунегина Е.Н. Дифференцированные подходы к терапии острых респираторных заболеваний // Матеріали 11-го з'їзду педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі" (7-10 грудня 2004 р., Київ) – К.: Аспект-Поліграф, 2004. - С.101-102. Здобувач забезпечував проведення дослідження, аналіз результатів та підготовку матеріалів до друку.

АНОТАЦІЯ

Кунегіна О. М. Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у дітей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2005.

Дисертація присвячена вивченню клініко-імунологічних особливостей перебігу гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) у дітей від 7 до 14 років, обгрунтуванню диференційованої етіотропної терапії, її ефективності.

Проводилось дослідження особливостей імунної відповіді: функціональної активності лімфоцитів (ФГА-РБТЛ, АЗЦЛ), рівнів у сироватці крові дітей імуноглобулінів 4-х класів, деяких цитокінів (ІФН – α, ІЛ-1β, ФНП-α),

Обстежено клінічно і імунологічно 310 дітей у віці від 7 до 14 років, хворіх на ГРЗ.

Виявлені клінічні особливості перебігу ГРЗ в залежності від негативних факторів преморбідного фону, супутньої патології ЛОР-органів (хронічного компенсованого тонзиліту, аденоїдних вегетацій І-ІІ, ІІ ступеня), впливу соціально-несприятлиивих факторів. На підставі особливостей клінічного перебігу ГРЗ у різних груп дітей, встановлені особливості зсувів імунної системи, які були означені як варіанти імунної відповіді.

Обгрунтована доцільність діференційованої етіотропної та патогенетичної терапії при ГРЗ у дітей в залежності від особливостей іммунної відповіді, наявності супутньої патології ЛОР-органів.

Ключові слова: ГРЗ, діти, клініка, особливості імунної відповіді, диференційована терапія.

АННОТАЦИЯ

Кунегина Е. Н. Клинико-иммунологическая характеристика и усовершенствование лечения острых респираторных заболеваний у детей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10. – педиатрия. Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Харьков, 2005.

Диссертация посвящена изучению клинико-иммунологических особенностей течения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у детей 7-14 лет, обоснованию дифференцированной этиотропной и патогенетической терапии, её эффективности.

Обследовано клинически и иммунологически 310 детей в возрасте от 7 до 14 лет, больных ОРЗ.

Проводилось исследование особеностей иммунного ответа: функциональной активности лимфоцитов (ФГА-РБТЛ, АЗЦЛ), исследования в сыворотке крови детей уровня иммуноглобулинов 4-х основных классов, некоторых цитокинов (ІФН – α, ІЛ-1β, ФНП-α),

Были выявлены особенности клинического течения ОРЗ в зависимости от влияния негативных факторов преморбидного фона, сопутствующей патологии ЛОР-органов (хронический компенсированный тонзиллит, аденоидные вегетации І-ІІ, ІІ степени), социально-неблагоприятных факторов.

Установлено, что все вышеперечисленные факторы способствуют развитию осложненных форм, тяжелому течению ОРЗ, длительному, затяжному течению интоксикационного и катарального периодов.

При исследовании функциональной активности лимфоцитов в ФГА РБТЛ и АЗЦЛ в разные периоды заболевания, была выявлена определенная динамики, что и позволило выделить варианты иммунного ответа у детей в возрасте от 7 до 14 лет при ОРЗ.

Первый вариант (І) характеризуется высокими значениями ФГА-РБТЛ в острый период и в период выздоровления острой респираторной инфекции (от 61,0% и выше), второй (ІІ) – супрессией реакции только в острый период (от 60,0% и ниже), третий (ІІІ) – супрессией ФГА-РБТЛ только в период выздоровления, четвертый (ІV) – угнетением ответа Т-лимфоцитов в оба срока обследования.

При дальнейшем обследовании были выявлены соответствующие выделенным вариантам особенности динамики других иммунологических показателей.

Полученные результаты дали основание для дифференцированного назначения и исследования эффективности препаратов арбидол, гропринозин, умкалор в зависимости от клинического течения ОРЗ, наличия очагов сопутствующей воспалительной патологии ЛОР-органов, характера иммунного ответа.

У детей с легким и среднетяжелым течением ОРЗ, высокими показателями иммунного ответа (РБТЛ – ФГА-60-80%) в остром периоде заболевания рекомендовано использование арбидола. У детей с низкими показателями иммунного ответа (РБТЛ – ФГА-60-30%) целесообразно использование терапии в зависимости от наличия сопутствующей воспалительной патологии ЛОР-органов. Дети, которые имеют такую патологию, нуждаются в использовании комплексного лечения препаратами гропринозин и умкалор. Дети, у которых нет сопутствующей воспалительной патологии ЛОР-органов, могут быть пролечены комплексно арбидолом и гропринозином.

Ключевые слова: дети, ОРЗ, особенности иммунного ответа, дифференцированная терапия.

ANNOTATION

Kunegina H. N. Сlinico-immunological description and improvement treatment of Acute Respirator Infections at children. - Typescript.

Thesis for the acquiring of PhD Degree in Speciality 14.01.10 - Paediatrics. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of the Health Ministry of Ukraine, Kharkiv, Ukraine, 2005.

Dissertation is devoted to the study to the features of clinical motion of Acute Respirator Infections at children from 7 to 14 years, to the ground of differentiation therapy, its efficiency.

Research of features of immune answer was conducted: functional activity of leucocytes (FGA-RBTL, ADСL), level of imunoglobulins of 4th classes, some cytokinys (ІF –α, ІL-1β, TNF-α).

It is inspected clinically and immunologically 310 children from 7 to 14 years, ill on Acute Respirator Infections.

Exposed clinical features of the Acute Respirator Infections motion depending on a exciter, premorbidical background, concomitant deseases, influencing of sosial factors. On the basis of features of the clinical motion Acute Respirator Infections at different groups of children, the features of changes of the immune system, which by us were marked as variants of immune answer, were exposed.

Grounded expedience of differentiathion etiotropthoin and patogenetion therapy at Acute Respirator Infections at children depending on the features of immunological answer, concomitant pathology.

Key words: Acute Respirator Infections, children, clinic, features of immune answer, differentiation therapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...