WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій (автореферат) - Реферат

Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КУНЕГІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

УДК 612. 017 + 616. 2 - 036. 11 - 053.5

Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних

захворювань у дітей

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Єршова ІринаБорисівна, Луганський державний медичний університет, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 з доглядом за хворими та педіатрії дитячими інфекціями

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Одинець Юрій Васильович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії;

доктор медичних наук, професор Юліш Євген Ісакович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Провідна установа

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Захист відбудеться "23" листопада 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківський медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ Украіни (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)

Автореферат розісланий " 18 " жовтня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02,

кандидат медичних наук, доцент В.М. Савво

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) визначається тим, що вони займають перше місце серед усіх інфекційних захворювань у дітей та складають 60-80%, а за даними деяких авторів, до 96% інфекційних захворювань в дитячому віці (Ласиця О.І., 1998; Учайкін В. Ф., 2000; Одинець Ю.В., 2001; Мощіч П. С. та ін., 2002; Антипкін Ю.Г. та ін., 2002; Ходак Л.А., 2003). Найбільш високий рівень захворюваності реєструється серед дошкільників 3-6 років і школярів 7-14 років (Шостакович-Корецька Л.Р., 2000). Важливою проблемою є поліетіологічність ГРЗ (Возіанова Ж.І. та ін., 2001; Юліш Є.І. та ін., 2003; Єршов Ф.І., 2003; Андрущук А., 2004). Особливо велику роль займають віруси (50-60% респіраторних захворювань).

Важливість проблеми ГРЗ підкреслюється їх масовим характером (Крамарев С.А., 2004). Щорічно в Україні на ці інфекції хворіє від 10 до 14 млн. осіб, що становить 25-30% усієї захворюваності в країні, і половина з них – діти (Аронова М.М., 2002). Реєстрована захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції не відповідає справжньому їх рівневі внаслідок росту затяжних, атипових форм (Антипкін Ю.Г. та ін., 2001; Чернишова Л.І. та ін., 2001). Вірогідно, що реєстрована захворюваність у 2-3 рази менша за справжню (Мироненко А.П., 2001). Поширеність гострих респіраторних захворювань серед населення пов'язана з широкою розповсюдженістю збудників, їх високою контагіозністю, загальною сприятливістю до інфекцій, розвитком резистентності до етіотропних препаратів (Ершов Ф.И., 2002).

Поліетіологічність ГРЗ утворює значні труднощі для проведення етіотропної терапії внаслідок недостатності специфічних противірусних засобів для лікування ГРЗ у дітей (Бережний В.В. та ін., 2000; Крамарєв С.О., 2001).

Значний економічний збиток від даної групи захворювань обумовлений як тимчасовою непрацездатністю батьків хворих дітей, так і великими витратами на амбулаторно-поліклінічне і стаціонарне лікування. По Україні щорічно економічні збитки від захворюваності під час епідемічного підйому рівня ГРЗ складають приблизно 2,5 млрд. гривень (Крамарєв С.О. та ін., 2000).

Ці дані зумовлюють подальше вивчення проблеми респіраторних захворювань у дітей, етіологічного лікування та терапії порушень, які виникають в організмі дитини, хворої на ГРЗ.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики педіатрії № 1 з доглядом за хворими та педіатрії дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету „Вивчення характеру адаптаційних можливостей дітей під впливом стресогенних факторів в екологічно несприятливому регіоні Донбасу та шляхи корекції дизадаптаційних відхилень"(№ державної реєстрації 0104U004308).

Мета роботи. Удосконалення терапії ГРЗ на підставі вивчення клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання, преморбідного фону та супутньої патології.

Завдання дослідження:

1. Виявити особливості клінічного перебігу ГРЗ у дітей в залежності від супутньої патології, преморбідного фону та несприятливих соціальних факторів.

2.Проаналізувати особливості функціональної активності лімфоцитів в динаміці хвороби при ГРЗ у дітей.

3. Провести дослідження змін гуморальної ланки імунітету в залежності від перебігу захворювань та динаміки функціональної активності лімфоцитів.

4. Оцінити характер зсувів вмісту цитокінів (α-інтерферону (ІФН-α), фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкіну-1β(ІЛ-1β) в сироватці крові в залежності від клінічних особливостей ГРЗ у дітей.

5. Обґрунтувати показання для диференційованого призначення арбідолу, гропринозину, умкалору в комплексі лікувальних заходів при ГРЗ у дітей.

6. Провести аналіз ефективності диференційованого використання арбідолу, гропринозину, умкалору в залежності від клініко-імунологічних особливостей перебігу ГРЗ.

Об'єкт дослідження. Діти у віці від 7 до 14 років, які хворіють на ГРЗ.

Предмет дослідження. Клінічні особливості ГРЗ у дітей з різним станом здоров'я, функціональна активність лімфоцитів, показники гуморального імунітету при ГРЗ, активність деяких цитокінів, можливості диференційованої терапії.

Методи дослідження. Клінічні, мікробіологічні, вірусологічні, серологічні, імунологічні, імуноферментні, статистично-математичні.

Наукова новизна отриманих результатів. На фактичномуклінічному матеріалівстановлено, що найбільш значущими у розвитку тривалого перебігу та формування ускладнених форм ГРЗ є негативних преморбідних та соціально-несприятливих факторів, супутньої патології ЛОР-органів (хронічний компенсований тонзиліт, аденоїдні вегетації І-ІІ, ІІ ступеня),

Встановлені 4 варіанти імунної відповіді в залежності від функціональної активності ФГА-РБТЛ у гострому періоді ГРЗ та у період одужання, що і визначає перебіг захворювання, а також диференційоване використання етіотропної терапії.

Визначено, що динаміка рівня в сироватці крові дітей у віці від 7 до 14 років, хворих на ГРЗ, імуноглобулінів 4-х основних класів, цитокінів (ІФН-α, ФНП-α, ІЛ-1β) залежить від клінічної форми і асоційована з варіантом імунної відповіді.

Науково обґрунтоване диференційоване включення препаратів арбідол, гропринозін, умкалор в комплексне лікування дітей з ГРЗ.

Проведено комплексне дослідження ефективності препаратів арбідол, гропринозин, умкалор при ГРЗ у дітей в залежності від характеру імунної відповіді та наявності супутньої патології ЛОР-органів (хронічний компенсований тонзиліт, аденоїдні вегетації І-ІІ, ІІ ступеня).

Практичне значення результатів. Результати роботи мають теоретичне і практичне значення при вирішенні дослідницьких та, головним чином, практичних завдань в області педіатрії. На підставі комплексного підходу до оцінки можливостей перебігу ГРЗ, яка включає визначення преморбідного стану, несприятливих умов соціального та екологічного середовища, можливостей імунологічної відповіді. Виявлено, що на розвиток ускладнень та перебіг ГРЗ суттєво впливає поєднання декількох несприятливих чинників, вираховування яких дає можливість не тільки передбачати тривалість, тяжкість захворювання, але й вчасно призначати заходи запобігання неблагоприємного перебігу ГРЗ, а саме – адекватну терапію.

Одночасне використовування простих, рутинних методик (визначення функціональної активності лімфоцитів в РБТЛ-ФГА, вмісту Ig в сироватці крові) з більш складними, трудомісткими (визначення рівню ІФН-α, ФНП-α, ІЛ-1β) дало можливість практичному лікарю по результатам нескладних, не дорогих методик судити про можливі варіанти імунної відповіді, які можуть служити прогностичними критеріями тяжкості ГРЗ, розвитку ускладнень та диференційованого лікування.

Детально обгрунтовані і впроваджені в клінічну практику показання до застосування препаратів арбідол, гропринозин, умкалор в залежностві від клініко-імунологічних особливостей перебігу ГРЗ у дітей.

Результати досліджень впроваджені в практику лікувальних установ та використовуються в навчальному процесі на педіатричних кафедрах медичних вузів мм. Донецька, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Харкова.


 
 

Цікаве

Загрузка...