WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

УДК: 616.314.17-008.1-055.2 + 616.43+ 616-08

Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією

14.01.22 - стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава -2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І.Георгієвського МОЗ Украпни (ректор -доктор медичних наук, професор Бабанін А.А.)

Науковий керівник:-доктор медичних наук, професор Авдоніна Лариса Іванівна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Офіційні опоненти: -доктор медичних наук, професор Мащенко Ігор

Сергійович, Дніпропетровська медична академія МОЗ

України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

-доктор медичних наук, професор Ярова Світлана Павлiвна, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри загальної стоматології ФПО

Провідна установа – Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, відділ терапевтичної стоматології

Захист відбудеться „_12_"__квітня__2005 року о __11__годинi на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української медичної стоматологічної академії МОЗ України (за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

Автореферат розісланий „_11_"__березня_______2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д. мед. н., професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед актуальних проблем сучасної стоматології хронічний генералізований пародонтит (ХП) займає одне із провідних місць (Вишняк Г.Н.,1999; Ярова С.П.,1999; Данилевський Н.Ф., 2000). Деякі автори пропонують віднести ХП до соціальних хвороб (Косенко К.М.,1999; Лєонтьєв В.К., 1999). Підтвердженням такого погляду можуть бути і дані ВООЗ, згідно з якими, більше 80% населення планети хворіє на ХП. З особливою гостротою стоїть проблема лікування хворих старших вікових груп, в патогенезі ХП яких певну роль має приєднання ендокринних, судинних та інших порушень (Борисова Е.Н., 2000; Грудянов А.И., 2000). Хоча окремі ланки патогенезу ХП достатньо вивчені, але в зв`язку з розробкою ідеї про єдність імунонейроендокринної системи, заслуговує уваги вивчення інтегральних взаємовідносин у таких фізіологічних станах ендокринної перебудови як гіпоестрогенемія (Поворознюк В.В., Вишняк Г.М.,1998; Мащенко І.С.,2002). Слід при цьому підкреслити полівалентну активність репродуктивної системи в таких процесах, як участь в імунних реакціях, репаративній регенерації, вплив на компоненти судинної стінки та судинний тонус, на механізми запалення та інші. При цьому необхідно зауважити, що системні дисгормональні порушення суттєво впливають на виникнення, перебіг та наслідки запального процесу будь-якої локалізації ( Кудряшова О.Ю.,1998; Татарчук Т.Ф.,2000).

Таким чином, представляє інтерес вивчення стану імуноендокринної системи з метою розробки нових схем та методів лікування ХП, які дозволяють активно втручатись в регулювання даних систем. В цьому зв`язку ми звернули увагу на повідомлення про багатофакторний вплив світла PILER (Грохольський О.П.,1999; Самойлова К.А.,1999), де підкреслена його регулююча роль на такі компоненти гомеостазу, як клітинний та гуморальний імунітет, запальні процеси, проліферацію, мікроциркуляторні процеси, тобто на ті процеси, які відіграють суттєву роль у патогенезі ХП, що набуває особливого значеня для вирішення висвітлених проблем ХП.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною науково-дослідницької роботи кафедри терапевтичної стоматології Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського МОЗ України „Епідеміологія стоматогених вогнищ інфекції та їх лікування традиційними та нетрадиційними методами" (номер державної реєстрації 0198U007465).

Мета дослідження: вивчити особливості клінічного перебігу і оцінити ефективність застосування лінейно-поляризованого поліхроматичного некогерентного світла у жінок, хворих на хронічний генералізований пародонтит 2-го ступеня тяжкості на тлі гіпоестрогенемії.

Задачі дослідження:

  1. Виявити частоту, структуру та особливості клінічного перебігу хронічного генералізованого пародонтиту у жінок з різним рівнем естрадіолу в плазмі крові.

  2. Вивчити імуноендокринний гомеостаз та проліферативну активність епітелію ясен у жінок з хронічним генералізованим пародонтитом 2-го ступеня тяжкості на тлі гіпоестрогенемії.

  3. Оцінити пряму, фібронектин-, лімфоцито- та естрадіол-опосередковану дію світла PILER на функцію імуноендокринної системи та проліферативну активність епітелію ясен у хворих на хронічний пародонтит 2-го ступеня тяжкості з різним рівнем естрадіолу в плазмі крові.

  4. Вивчити стан мікроциркуляції ясен у хворих на хронічний генералізований пародонтит 2-го ступеня тяжкості з гіпоестрогенемією до та після лікування в умовах функціональних проб.

  5. Порівняти ефективність різних комплексів лікування хронічного генералізованого пародонтиту з використанням випромінювання світлом PILER у жінок з гіпоестрогенемією.

Об`єкт дослідження:дія світла PILER на тканини пародонта хворих на хронічний генералізований пародонтит 2-го ступеня тяжкості в фазі загострення з різним рівнем естрадіолу в плазмі крові.

Предмет дослідження: концентрація естрадіолу в плазмі крові, фібронектин та його кріопреципітуюча активність, поглинання естрадіолу лімфоцитами, кластери диференціювання лімфоцитів (CD+), епітелій ясен та його проліферативна активність, вплив світла PILER на перелічені показники та стоматологічний статус хворих на ХП 2-го ступеня тяжкості.

Методи дослідження: загальноклінічні, визначення концентрації естрадіолу в плазмі крові, поглинання естрадіолу лімфоцитами, визначення субпопуляцій лімфоцитів за диференційними антигенами (CD+), вивчення проліферативної активності та лімфоцитарної регуляції мітотичної активності епітелію ясен, вплив на перелічені показники світла PILER.

Наукова новизна одержаних результатів. Доведено, що згасання функції репродуктивних гормонів у жінок робить більш частішим загострення та погіршує перебіг ХП.

Вперше у жінок з гіпоестрогенемією, хворих на ХП 2 ступеня тяжкості, виявлено зниження концентрації та функціональної активності фібронектину в плазмі крові, лімфоцитарна недостатність естрадіолу та стан гіперсупресії імунного дисбалансу.

У хворих на ХП з гіпоестрогенемією виявлено новий механізм пригнічення мітотичної активності епітелію ясен, який полягає в зниженні прямого прорегенераторного впливу мононуклеарів на проліферативну активність епітелію.

Показано, що світло PILER наділено протизапальним ефектом за рахунок підьому функціональної активності фібронектину, має прямий стимулюючий вплив на проліферативну активність епітелію ясен, а також за рахунок імуностимулюючого впливу на CD16+, фібронектин- та естрадіол-опосередкованого впливу на проліферативну (мітотичну) активність лімфоцитів (мононуклеарів).

Вперше доведено позитивний вплив світла PILER на мікроциркуляторне русло епітелію ясен у хворих на ХП.

Показано, що використання світла PILER у жінок з гіпоестрогенемією підвищує ефективність лікування хронічного генералізованого пародонтиту 2-го ступеня тяжкості.

Практичне значення одержаних результатів. Жінок старшого віку з гіпоестрогенемією слід відносити до групи з підвищеним ризиком розвитку ХП.

Розроблена та впроваджена в практику методика використання світла PILER у хворих на ХП.

Застосування світла PILER підвищує ефективність комплексного лікування ХП 2-го ступеня тяжкості у жінок з гіпоестрогенемією за рахунок покращення мікроциркуляції та стимулюючого впливу на мітотичну активність епітелію ясен, протизапальної та імуномодулюючої дії.

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в практику роботи Сімферопольської міської стоматологічної поліклініки, медичного центру "Медики-Чорнобилю", в районній стоматологічній поліклініці м. Саки, в поліклініці відділкової клінічної лікарні станції Сімферополь та в навчальний процес стоматологічних кафедр Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського МОЗ України.


 
 

Цікаве

Загрузка...