WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення та діяльність природних заповідників (автореферат) - Реферат

Створення та діяльність природних заповідників (автореферат) - Реферат

7. Доказано особливу роль соматичних ускладнень МІ, що обтяжували його перебіг і визначили негативний прогноз. Пріоритетними ускладненнями були тяжкі пневмонії (13,6%), тромбози і тромбоемболії (9,1%), інфікування сечовивідних шляхів (7,4%), гострі пептичні виразки (6,1%), інфаркт міокарда (3,9%), а також поєднання ускладнень. Значний вплив на рівень летальних кінців усіх видів інсультів супутньої хронічної соматичної патології, на тлі якої вони розвинулися (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та ін.). Ця категорія хворих потребує постійного моніторингу та корекції інтенсивної терапії з метою профілактики, ранньої діагностики, цілеспрямованого лікування ускладнень МІ.

8. Результати проведеного регістру покладені в основу програми заходів, спрямованих на поліпшення епідеміологічної ситуації щодо ЦВЗ і МІ в м. Сумах і на організацію медичної допомоги хворим з урахуванням особливостей даного регіону. Програма включає в себе заходи популяційної стратегії та стратегії високого ризику, впровадження принципів первинної та вторинної профілактики мозкового інсульту. Виявлення, обстеження і лікування осіб з модифікованими факторами ризику, впровадження основних принципів підвищення ефективності лікувально-діагностичних заходів – екстреності, етапності, профільної госпіталізації.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Ефективно спланувати систему профілактики і лікування порушень мозкового кровообігу на підставі встановлених епідеміологічних характеристик, які дають можливість реально оцінити ситуацію щодо мозкового інсульту в конкретному регіоні.

2. Удосконалення системи організації допомоги хворим на ЦВЗ повинно будуватися виходячи з таких вимог: потрібна організація поетапного надання медичної допомоги хворим з МІ; невідкладна допомога повинна бути наданою в спеціалізованих інсультних відділеннях, забезпечених сучасною апаратурою; необхідне формування системи реабілітаційного лікування хворих на ЦВЗ і МІ.

3. Для зниження захворюваності і смертності від МІ необхідне виконання заходів щодо його первинної і вторинної профілактики. Стратегія первинної профілактики повинна включати виявлення і корекцію факторів ризику. Поряд із заходами медичного характеру (активного виявлення й адекватного лікування хворих із модифікованими ФР і початковими формами судинних уражень головного мозку) істотне значення повинно надаватися питанням формування здорового способу життя населення, що припускає інтенсивну просвітню роботу, яка включає лекції, бесіди, у т.ч. з використанням засобів масової інформації і санітарної пропаганди. Стратегія вторинної профілактики повинна ґрунтуватися, насамперед, на визначенні типу першого інсульту, виявленні і корекції факторів ризику, призначенні антитромбоцитарних препаратів і антикоагулянтів.

4. Для поліпшення ситуації щодо МІ у вивченому регіоні (м. Суми) необхідне виконання таких заходів: 1) забезпечити огляд пацієнтів невропатологом у першу добу від початку інсульту; 2) спрямувати зусилля на госпіталізацію хворих МІ в спеціалізовані відділення в рамках "терапевтичного вікна" та розширити кількість ліжок в судинних відділеннях; звернути особливу увагу на групу хворих з "неуточненим" інсультом і ширше використовувати методи прижиттєвої (люмбальна пункція, комп'ютерна томографія) і посмертної (патологоанатомічний розтин) верифікації діагнозу; 3) забезпечити повну взаємодію всіх ланок щодо надання медичної допомоги хворим на ЦВЗ і МІ (дільничних, сімейних лікарів, лікарів ШМД, неврологів, кардіологів, нейрохірургів), впровадження освітніх програм з діагностики, сучасних принципів лікування і ведення хворих з МІ; 4) впровадження освітніх програм для широких мас населення (поняття про фактори ризику МІ, знання перших ознак інсульту і його наслідків, необхідність ранньої госпіталізації хворих); 5) впровадження принципів первинної і вторинної профілактики МІ в клінічну практику.

5. Виявлені особливості клінічного перебігу гострого періоду і наслідків мозкового інсульту, які залежать як від безпосереднього ушкодження мозку, так і ускладнень, що приєдналися, та які викликають погіршення стану хворих і визначають летальний кінець, повинні сприяти ранній діагностиці, лікуванню основного і супутнього захворювань, профілактиці ускладнень, ранньої реабілітації.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Мищенко Т.С., Коленко О.И. Эпидемиология и структура мозгового инсульта в г. Сумы // Український вісник психоневрології. - 2002. - Т.10, вип. 1(30). – С. 97 – 98. (Дисертантом особисто проведено збір матеріалу, обробку та аналіз отриманих даних, написано та підготовлено до друку).

 2. Мищенко Т.С., Коленко О.И. Смертность и структура летальности в остром периоде мозгового инсульта (первые результаты эпидемиологического изучения мозгового инсульта в г. Сумы // Вісник Сумського державного університету. Серія „Медицина". – 2002. - №8 (41) – С. 134-138. (Дисертантом самостійно проведено комплексне обстеження хворих в гострому періоді мозкового інсульту, статистично оброблені результати дослідження та підготовлено до друку).

 3. Коленко О.И. Первые результаты регистра мозгового инсульта в г. Сумы // Український медичний альманах. – 2002. - №6. – С. 65-67.

 4. Коленко О.І. Фактори ризику мозкового інсульту в популяції міста Сум (за матеріалами регістра інсульту) // Вісник Сумського державного університету. Серія „Медицина". – 2003. - №7 (53). - С. 142 – 147.

 5. Коленко О.І. Аналіз захворюваності та смертності від мозкового інсульту в м. Суми за матеріалами реєстру 2001-2002 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Медицина". – 2004. - Вип. 23. – С. 211 – 215.

 6. Коленко О.І. Клініко-морфологічна характеристика ускладнень гострого періоду мозкового інсульту // Вісник Сумського державного університету. Серія „Медицина". - 2004. - №11(70). – С. 169 – 175.

 7. Міщенко Т.С., Здесенко І.В., Коленко О.І., Юров І.В. та інш. Епідеміологія мозкового інсульту в Україні // Український вісник психоневрології. - 2005. - Т.13, вип. 1(42). – С. 23-28. (Дисертантом проведено інформаційний пошук та огляд літератури, зібрано матеріал стосовно м. Сум, проведено обробку отриманих даних, взято участь у аналізі матеріалу).

 8. Романюк А.М., Карпенко Л.І., Коленко О.І. Клініко-структурно-морфологічні особливості фатальних та нефатальних мозкових інсультів // Вісник Сумського державного університету. Серія „Медицина". - 2005. - №3 (75). – С. 73-78. (Дисертантом особисто проведено клінічне обстеження хворих в гострому періоді мозкового інсульту, взято участь у проведенні патологоанатомічних досліджень, зроблено аналіз та упорядкування отриманих даних, текстове оформлення статті).

 9. Коленко О.И. Болезни сердца и мозговой инсульт // Український медичний альманах. – 2005. - №4 (додаток). – С. 90-91.

 10. Коленко О.І. Кардіальна патологія при ішемічному інсульті // Тези доповідей 76 підсумкової конференції студентів і молодих вчених-медиків „Молоді науковці - медицині України". – Чернівці: Медик, 2002. – С.18.

 11. Коленко О.И. Факторы риска и структура мозкового инсульта по данным городского сосудистого центра // Матеріали VI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 181.

 12. Коленко О.І., Пирожніков О.В., Полуян І.І. „Терапевтичне вікно" та летальність від інсульту // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні питання теоретичної та практичної медицини". – Суми, 2002. – С. 102. (Дисертант проводив збір та аналіз матеріалу, написано і підготовлено роботу до друку).

 13. Коленко О.И. Артериальная гипертензия – один из основных факторов риска мозгового инсульта в г. Сумы // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні питання теоретичної та практичної медицини". – Суми, 2002.– С. 100 – 101.

 14. Коленко О.І. До питання епідеміології мозкового інсульту в м. Сумах // Матеріали VIІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 165.

 15. Коленко О.И. Предикторы исхода мозговых инсультов // Матеріали ІІ Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми, 2003. – С. 98.

 16. Коленко О.І., Скульбєда А.Є. Комп'ютерна томографія у діагностиці мозкового інсульту зі сприятливим перебігом гострого періоду // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених „Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми, 2004. – С. 133.(Дисертантом особисто проведено клінічне обстеження хворих в гострому періоді мозкового інсульту, взято участь у проведенні комп'ютерної томографії, зроблені висновки, підготовлено роботу до друку).

 17. Коленко О.І. Летальність від мозкового інсульту в Сумах за даними регістру 2001-2002 рр. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених „Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми, 2004. – С. 132.

 18. Коленко О.І. Аналіз смертності від мозкового інсульту в Сумах // Матеріали IV Міжнародної конференції студентів і молодих вчених „Медицина-здоров'я ХХІ сторіччя". – Дніпропетровськ, 2003. - С. 204.

 19. Коленко О.И. Значение эпидемиологических исследований в формировании системы профилактики мозговых инсультов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів „Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми, 2005. – С. 142 – 143.

 20. Мищенко Т.С., Коленко О.І. Возрастные особенности эпидемиологии мозгового инсульта // Проблемы старения и долголетия. – 2005. – Т.14, приложение. – С.172. (Дисертант проводив збір та аналіз матеріалу).


 
 

Цікаве

Загрузка...