WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення та діяльність природних заповідників (автореферат) - Реферат

Створення та діяльність природних заповідників (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П.Л. ШУПИКА

Коленко Оксана Іванівна

УДК 616.831-005.1-036.22(477.52)

Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті сумах

(епідеміологічнеіклініко-морфологічнедослідження)

14.01.15. – нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України та Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, керівник відділу судинної патології головного мозку

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів

доктор медичних наук, професор Грицай НаталіяМиколаївна, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії

Провідна установа: Інститут геронтології АМН України

Захист відбудеться "26'' січня 2006р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий "18'' грудня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Каліщук-Слободін Т.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Судинні захворювання головного мозку є однією з найбільш важливих і складних проблем клінічної медицини, що обумовлено їх значною поширеністю, високою інвалідністю і смертністю. Особливе місце займають мозкові інсульти (МІ), які щорічно вражають до 10 млн. чоловік і забирають життя приблизно у 6 – 7 млн. Значна частина хворих, що вижили, стають інвалідами (Головченко Ю.І. і співавт., 2001; Ткаченко Е.В., 2001; Григорова И.А. и соавт., 2002; Шкробот С.І. і співавт., 2002; Крыжановский Г.Н., Карабань И.Н. и др., 2002; Віничук С.М, 2003; Руденко А.Ю. і співавт., 2003; Козьолкін О.А. та співавт., 2003; Западнюк Б.В., 2003; Кушнир Г.М. и соавт., 2004; Поліщук М.Є., 2004; Зозуля І.С., Боброва В.І. та ін., 2005; Мищенко Т.С., 2005; Carolei et al., 2002; Bogousslavsky J., 2004).

Особливо актуальна ця проблема в Україні, де показники захворюваності як цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ), так і МІ перевищують показники розвинутих країн, а смертність від них у структурі загальної смертності займає друге місце (Волошин П.В., Мищенко Т.С., 2002; Кузнецова С.М., Ена Л.М. и др., 2004).

Масова профілактика порушень мозкового кровообігу може істотно зменшити захворюваність, інвалідність і смертність від цієї важкої патології, для цього необхідна наукова обґрунтованість профілактичних заходів, що базується на даних епідеміологічних досліджень, аналізі факторів, що сприяють їхньому виникненню (Скворцова В.И., 2001; Грицай Н.Н. и соавт., 2002; Смоланка В.І., 2002; Гусев Е.И. и соавт., 2003; Евтушенко С.К. и соавт., 2003).

Практично в усіх розвинутих країнах проводилися і проводяться поглиблені епідеміологічні дослідження за програмою регістру під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), дослідження в рамках міжнародної програми "МОНІКА" та "СІНДІ". Їх ефективність доведена на прикладі зниження захворюваності і смертності від МІ за рахунок контролю над провідними модифікованими факторами ризику (Верещагин Н.В., Варакин Ю.Я, 2001; Фейгин В.Л., Никитин Ю.П., Виберс Д.О., 2001; Дзяк Л.А. и соавт.,2004; Григорова И.А., 2005; Thorvaldsen P. et. al., 1997; Ingall T. et al., 2000).

Результати проведених у даний час регістрів дають інформативну картину основних епідеміологічних характеристик МІ, їх динаміку у досліджуваному регіоні з урахуванням віку, статі, термінів госпіталізації та якості медичної допомоги, інших факторів, що впливають на кінець захворювання.

Фрагментарні дослідження, що мали місце, показали поліморфізм ситуації в Україні та не завжди відповідали міжнародним стандартам. Вітчизняна статистика не аналізує тип інсульту, фактори ризику (ФР) його виникнення, у тому числі стать і вік, безпосередні причини смерті, що створює певні труднощі у плануванні адекватної лікувально - профілактичної допомоги населенню, робить неможливим зіставлення показників різних регіонів країни, а також з показниками інших держав. Спостерігаються певні регіональні особливості поширеності цереброваскулярної патології, які характеризуються загальною тенденцією до підвищення смертності від ЦВЗ із Північно-Західного регіону на північний схід країни. Існують області, де протягом тривалого часу реєструються найвищі показники смертності від усіх причин, у тому числі й від серцево-судинних захворювань (Пашковський В.М., 1997; Сіренко Ю.М. і співавт., 2004). До цього списку внесена і Сумська область, що визначило необхідність проведення саме тут епідеміологічних досліджень з урахуванням регіональних особливостей ФР, особливостей клінічного перебігу гострого періоду МІ. В останні роки в деяких областях стали проводитися регістри, які є єдиним стандартизованим методом вивчення епідеміології МІ (Чмир Г.С., 2002; Міщенко Т.С., Здесенко І.В., Коленко О.І. та інш., 2005), що допоможе виявити закономірності виникнення і розвитку захворювання і внести вклад у розв'язання проблеми боротьби з МІ в масштабах країни.

Таким чином, вивчення епідеміології порушень мозкового кровообігу і розроблення стратегії їх профілактики – першочергова національна задача системи охорони здоров'я. Для отримання точних показників захворюваності і смертності, визначення ФР його розвитку, що дозволить визначитись з необхідним обсягом лікувальних і профілактичних заходів у певному контингенті хворих. Це можливе лише з використанням методу регістру.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності до теми науково-дослідної роботи Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України „Вивчити епідеміологію поширеності, захворюваності та смертності від мозкового інсульту в Україні" (№ держреєстрації 0102 U 005142, шифр АМН 9.02.П).

Мета дослідження. Підвищити ефективність профілактики, діагностики, лікування мозкових інсультів шляхом вивчення істинних показників захворюваності, смертності та летальності від цієї патології, типів інсультів, структури факторів ризику їх виникнення, а також особливостей клінічного перебігу і структурно-морфологічних змін речовини мозку у хворих з фатальним і нефатальним МІ у Північному регіоні України на моделі м. Сум.

Задачі дослідження.

1.Вивчити захворюваність на різні типи МІ у м. Сумах з використанням методу регістру.

2.Вивчити смертність і летальність від МІ у м. Сумах в залежності від його типу з використанням методу регістру.

3.Вивчити структуру ФР МІ у обстежених хворих залежно від його типу.

4.Вивчити особливості клінічного перебігу, структурні зміни головного мозку і дані лабораторних досліджень у хворих з фатальним і нефатальним МІ.

5.На підставі отриманих результатів розробити рекомендації щодо профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності і смертності від МІ в цьому регіоні.

Об'єкт дослідження. Мозковий інсульт.

Предмет дослідження. Захворюваність, смертність, летальність, фактори ризику МІ, клінічні прояви, особливості перебігу і структурні зміни головного мозку при МІ.

Методи дослідження. 1. Епідеміологічний. 2. Загально-клінічне і клініко-неврологічне обстеження хворих. 3. Нейровізуалізаційний метод дослідження (комп'ютерна томографія головного мозку). 4. Клініко-лабораторне дослідження. 5. Патоморфологічний. 6. Статистичний аналіз.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Україні проведене поглиблене, строго стандартизоване епідеміологічне дослідження – регістр мозкового інсульту. За єдиною програмою проведене вивчення захворюваності, смертності та летальності від МІ в залежності від його типу, а також віку і статі хворих в обстеженій популяції (Північний регіон України – м. Суми), яке дало можливість отримати точні епідеміологічні дані, що необхідно для планування адекватної лікувально-профілактичної допомоги населенню.


 
 

Цікаве

Загрузка...