WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта (автореферат) - Реферат

Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Коліуш О.І. Функціональній взаємозв'язок ліпополісахарід-зв'язуючого білка та імунних зрушень у патогенезі хронічного вірусного гепатиту С. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2005.

Проведене клініко-біохімічне, імунологічне обстеження 151 хворого на хронічний гепатит С та 40 хворих з мікст інфекцією В+С, а також вивчений взаємозв'язок вмісту ліпополісахарид-зв'язуючого білка та імунних зрушень в залежності від активності гепатиту за результатами морфологічних досліджень гепатобіоптатів.

Встановлено, що ХГС характеризується малосимптомним перебігом з тривалою гіперферментемією та супутнім синдромом надмірного зростання мікрофлори кишечнику. При мікст-інфекції В+С клінічні прояви виражені більш яскраво, але зберігаються менш тривало, ніж при ХГС.

Вивчення імунного статусу хворих на ХГС виявило вторинний імунодефіцит, що проявляється Т-лімфоцитопенією, зниженням CD4+, CD8+, CD22+, CD16+ лімфоцитів, збільшенням CD25+, гіперпродукцією ЦІК та пригніченням активності фагоцитозу.

При ХГС відмічається підвищення рівня LBP, що відображає активність патологічного процесу в печінці за даними пункційної біопсії.

Виявлений патогенетично обгрунтований функціональний взаємозв'язок між рівнем LBP та деякими імунними показниками (CD16+, ЦІК, CD25+ та фагоцитарним індексом). Дослідження вмісту LBP поряд з імунними показниками (CD16+, ЦІК, CD25+, ПЗФ) в динаміці може служити додатковими критеріями ефективності лікування і дозволяє оцінити вираженість запальних змін в печінці при ХГС.

Патогенетично обгрунтована доцільність включення в комплексну терапію ХГС хілаку та полісорбу, що надає виражений позитивний вплив на клінічний перебіг хвороби, стан неспецифічної резистентності, клітинної та гуморальної ланок імунітету, сприяє більш швидкому зниженню вмісту LBP сироватки крові, нормалізації імунних показників, нормалізації кишкової мікрофлори.

Ключові слова: хронічний гепатит С, ліпополісахарид-зв'язуючий білок, імунна відповідь, морфологія.

ANNOTATION

Koliush O.I. Functional correlation between lipopolysaccharide-binding protein and immune changes in pathogenesis of chronic viral hepatitis C. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on speciality 14.01.13 – infectious diseases. – Institute of Epidemiology and Infectious diseases named after L.V. Gromashevsky of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation describes analysis of clinical-biochemical, immunological investigation of 151 patients with chronic hepatitis C and 40 patients with mixt-infection B+C. Intercorrelation between contents of lipopolysaccharide-binding protein and immune changes in depending on hepatitis activity according to results of of liver biopsy has been studied.

It was established that chronic hepatitis C is characterized by mild symptomatology with prolonged hyperfermentemia. In mixt-infection B+C clinical simptoms are more expressed, but persist less long, than in chronic hepatitis C. It was established that chronic hepatitis C and mixt-infection B+C are characterized by concomitant syndrome of intestinal flora overgrowth of I-II degree. Expression of disbacteriosis was in according to activity of hepatitis.

Immune status of patients with chronic hepatitis C is characterized by secondary immunodeficiency, manifested by decreased contents of CD3+, CD4+, CD8+, CD22+, CD16+, increased contents of CD25+, hyperproduction of circulating immune complexes and depression of phagocytosis activity.

Levels of acute phase protein (LBP), that is sinthesized by hepatocytes to increased quantity of lipopolysaccharide of gram-negative intestine flora, and comes to liver from portal vein, were rised according to clinical-biochemical activity of chronic hepatitis C or mixt-infection B+C, but even in minimal clinical manifestations levels of LBP were increased in chronic hepatitis C according to activity of pathological process in the liver that was established by results of liver biopsy.

Functional intercorrelation between levels of LBP and some immune parameters (CD16+, circulating immune complexes, CD25+, index of phagocytosis) was pathogenically grounded. Increased level of LBP in complex with CD14 are able to activate CD16+ lymphocytes, macrophages, CD25+ cells, that produce cytokines, that leads to keeping of inflamatory process in the liver. The research of levels of LBP with immune indexes (CD16+,, CD25+ , circulating immune complexes, and index of phagocytosis completion) in dynamics can serve as additional criteria of treatment's efficiency and allows to estimate the expression of inflammatory changes in liver in chronic hepatitis C.

The expedience of using of Hylak and Polysorb in complex therapy of chronic hepatitis C was pathogenically substantiated, and it was shown that it leads to more rapid decreasing of levels of LBP in serum, normalization of intestinal flora, and experts positive influence on immune indexes.

Key words: chronic hepatitis C, lipopolysaccharide-binding protein, immune response, morphology.

АННОТАЦИЯ

Функциональная взаимосвязь липополисахарид-связывающего белка и иммунных сдвигов в патогенезе хронического вирусного гепатита С. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. – Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины, Киев, 2005.

Проведено клинико-биохимическое, иммунологическое обследование 151 больного хроническим гепатитом С и 40 больных с микст инфекцией В+С, а также изучена взаимосвязь содержания липополисахарид-связывающего белка и иммунных сдвигов в зависимости от активности гепатита по результатам морфологических исследований гепатобиоптатов.

Показано, что ХГС характеризуется малосимптомным течением с продолжительной гиперферментемией и сопутствующим синдромом избыточного роста микрофлоры кишечника. При микст-инфекции В+С клинические проявления выражены более ярко, но сохраняются менее продолжительно, чем при ХГС.

Изучение иммунного статуса больных ХГС выявило вторичный иммунодефицит, проявляющийся Т-лимфоцитопенией, снижением CD4+, CD8+, CD22+, CD16+лимфоцитов, увеличением CD25+, гиперпродукцией ЦИК и угнетением активности фагоцитоза.

При ХГС отмечается повышение уровня LBP, отражающий активность патологического процесса в печени по данным пункционной биопсии.

Выявлена патогенетически обоснованная функциональная взаимосвязь между уровнем LBP и некоторыми иммунными показателями (CD16+, ЦИК, CD25+ и фагоцитарным индексом). Исследование содержания LBP наряду с иммунными показателями (CD16+, ЦИК, CD25+, ПЗФ) в динамике может служить дополнительными критериями эффективности лечения и позволяет оценить выраженность воспалительных изменений в печени при ХГС.

Патогенетически обоснована целесообразность включения в комплексную терапию ХГС хилака и полисорба, что оказывает положительное воздействие на состояние неспецифической резистентности, клеточного и гуморального иммунитета, способствует более быстрому снижению содержания LBP сыворотки крови, нормализации кишечной микрофлоры.

Ключевые слова: хронический гепатит С, липополисахарид-связывающий белок, иммунный ответ, морфология.


 
 

Цікаве

Загрузка...