WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування і профілактика тромботичних ускладнень в аку-шерській практиці (автореферат) - Реферат

Прогнозування і профілактика тромботичних ускладнень в аку-шерській практиці (автореферат) - Реферат

Результати гістологічного дослідження ПЗ у тварин, які лікувалися консервативно й виведені з досліду (через 3, 6 та 9 місяців) показали заміщення ексудату сполучною тканиною багатою колагеновими волокнами, під капсулою залози спостерігалися лімфогістіоцитарні інфільтрати. Товщина лівої долі ПЗ в ділянці її прилягання до дванадцятипалої кишки становила 0,9-1,0 см при початкових показниках 1,1-1,2 см. Нирка, навпаки, була дещо збільшеною в об'ємі порівняно з початковим об'ємом (р<0,05). Гіпертрофія нирки в певній мірі пов'язана з компенсаторною функціональною діяльністю.

Проведена комплексна консервативна терапія тваринам четвертої серії дала можливість, поряд з компенсаторним збільшенням тканин нирки, уникнути значних змін в її гістоструктурі. Проте, в нирці зустрічається зерниста дистрофія епітелію звивистих канальців, повнокрів'я. Поряд з функціональною напруженістю структур нирки відмічена зворотність виявлених процесів.

При гістологічному вивченні тканин ПЗ у тварин четвертої серії відмічено наявність незначного склерозу, тобто росту сполучної тканини між часточками ПЗ, що може служити основою для поступового розвитку хронічного панкреатиту.

Таким чином, проведене експериментальне дослідження дозволило встановити, що повторне запалення легкої форми ГП веде в кінцевому результаті до розвитку умов для хронічного перебігу запального процесу в ПЗ, а також негативно впливає на перебіг наступних рецидивів ГП. Наявність змін в нирках у цих умовах має абортивний характер.

Консервативна терапія з застосуванням препарату Силлард-П у значній мірі покращує перебіг ГП, швидше нормалізує загальний стан тварин і практично до мінімуму зводить розвиток морфологічних змін як в ПЗ, так і в єдиній нирці.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні особливостей перебігу й морфофункціональних змін у підшлунковій залозі і нирках тварин при набряковій формі рецидивного гострого панкреатиту, а також його розвитку в умовах єдиної нирки. Це завдання вирішене комплексом морфологічних, біохімічних та статистичних досліджень.

 1. Через 3 місяці після третього запалення ПЗ при набряковій формі рецидивного гострого панкреатиту відбувається зменшення товщини ПЗ в 2,4-2,5 рази без змін параметрів нирок. В умовах єдиної нирки (після нефректомії) через 6 місяців спостерігається збільшення об'єму нирки в 1,4-1,8 рази при зменшенні товщини ПЗ на 24,1%.

 2. Рецидиви набрякової форми ГП в експерименті морфологічно характеризуються розладами гемомікроциркуляції, процесами альтерації в паренхімі та інтрадуктальному епітелії, серозноексудативним з наявністю нейтрофілів запаленням, яке змінюється проліферацією клітин строми залози.

 3. Внаслідок першого ініціювання набрякової форми ГП розширюються міжчасткові прошарки сполучною тканиною. Після другого й третього запалення відбувається прогресування панкреосклерозу, що супроводжується явищами атрофії ацинусів і появою лімфоїдно-макрофагальних інфільтратів.

 4. Однократне запалення ПЗ без лікування спричиняє розвиток склеротичних змін в кірковій і мозковій речовині єдиної нирки, що не спостерігалося при триразовому запаленні ПЗ в умовах двох нирок.

 5. Структура ПЗ і єдиної нирки у тварин при набряковій формі ГП через три місяці в умовах консервативної терапії характеризується наявністю на цей термін непоширених вогнищ склерозу в стромі залози. Встановлено, що через 6 та 9 місяців від початку експерименту, строма залози збільшується за рахунок розростання сполучної тканини.

 6. Після третього запалення ПЗ при електронно-мікроскопічному дослідженні встановлена недостатня функція ацинарних клітин, яка проявляється розширенням ендоплазматичної сітки, конденсацією хроматину. В ПЗ виявлено зниження рівня активності сукцинатдегідрогенази та моноаміноксидази.

 7. У тварин після нефректомії, не зважаючи на компенсаторну гіпертрофію контрлатеральної нирки, спостерігається довгострокове підвищення показників креатиніну, сечовини, молекул середньої маси в сироватці крові яке слід розцінювати як прояви латентної функціональної недостатності. Зростаючий характер показників гомоцистеїну спостерігається вже після нефректомії. Достовірне їх збільшення встановлено після нашарування набрякової форми ГП, що корелює з показниками креатиніну й молекул середньої маси.

 8. Застосування сорбенту Силлард–П у комплексній консервативній терапії набрякової форми ГП у тварин з єдиною ниркою сприяє зменшенню ендогенної інтоксикації, нормалізації біохімічних показників крові та зменшенню розвитку сполучної тканини в стромі залози й кірковій та мозковій речовині нирки.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При рецидивному панкреатиті необхідно враховувати, що з розвитком кожного наступного запалення зростають явища атрофії ацинусів ПЗ та прогресують вогнища панкреосклерозу в стромі залози.

 2. У комплексній консервативній терапії при розвитку набрякової форми ГП у хворих, особливо з єдиною ниркою, необхідно проводити ентеродетоксикацію сорбентами (Силлард – П), що сприяє зменшенню ендогенної інтоксикації.

 3. Підвищення рівня гомоцистеїну в сироватці крові в патогенезі розвитку ГП після нефректомії визначає необхідність профілактики тромбоемболічних ускладнень венозної судинної системи залози.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Костюк О.Г. Морфологічні зміни в підшлунковій залозі при триразовому її запалені // Вісник морфології. - 2003. - №2.- С. 227-228.

 2. Костюк О.Г. Перебіг гострого панкреатиту при повторному запаленні підшлункової залози // Вісник проблем біології і медицини – 2003. - Вип.3 - С.110-112.

 3. Костюк О.Г. Морфологічні зміни в нирках при експериментальному рецидивному гострому панкреатиті (набрякова форма) // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2004.- №1.- С. 17-19.

 4. Півторак В.І., Костюк О.Г. Гіпергомоцистеїнемія при набряковій формі гострого панкреатиту після нефректомії // Український морфологічний альманах. - 2004. - Т.2, №1. - С.61-65. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманих результатів, підготував матеріали до друку).

 5. Костюк О.Г., Півторак В.І. Перебіг набрякової форми гострого панкреатиту в умовах єдиної нирки // Актуальні питання морфології : наукові праці ІІІ національного конгресу, анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Киів, 21-23 жовтня 2002. За редакцією професора Ю.Б. Чайковського. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С. 163-164. (Здобувач провів експериментальні дослідження, узагальнив отримані результати, підготував матеріали до друку).

 6. Костюк О.Г., Жученко С.П., Півторак В.І. Залежність функцій підшлункової залози від її геометричної будови // Матеріали V міжнародного конгресу з інтегративної антропології. - Вінниця. - 2004. - №2.- С.37-58. (Особистий внесок полягає у зборі матеріалу, його обробці та аналізі).

 7. Костюк Г.Я., Жученко С.П., Кадощук Т.А., Жученко А.С., Костюк А.Г., Потолочний І.П., "Дренаж" Авторское свидетельство СССР №1673129, А 61М 25/00 №4415906/14, 4415907/14; Заявлено 25.04.88; опубл. 30.08.91, Бюл. №32.-С.17. (Здобувачем особисто зібрані та проаналізовані літературні джерела з даної проблеми, проведені експериментальні дослідження).

АНОТАЦІЯ

Костюк О.Г. Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатиту (експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01. – нормальна анатомія. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2005.

Дисертацію присвячено експериментальному дослідженню морфофункціональних змін підшлункової залози (ПЗ) і нирок при моделюванні набрякової форми рецидивного гострого панкреатиту (ГП) та при набряковій формі ГП в умовах єдиної нирки. Досліди проведені на 62 статевозрілих собаках. Встановлено, що наслідком рецидивів набрякової форми гострого панкреатиту є розширення міжчасточкових прошарків сполучною тканиною, після другого та третього рецидиву відбувається прогресування панкреосклерозу, що супроводжується явищами атрофії ацинусів і появою лімфоїдно-макрофогальних інфільтратів. Структурні зміни в ПЗ в умовах єдиної нирки при консервативній терапії набрякової форми ГП через три місяці характеризуються наявністю на цей термін непоширених вогнищ склерозу в стромі залози. Більш значне розростання сполучної тканини в стромі залози встановлено через 6 та 9 місяців від початку експерименту. Після нефректомії встановлено зростання показників гомоцистеїну в сироватці крові, яке достовірно посилювалось після нашарування набрякової форми ГП. Доведена кореляційна залежність гіпергомоцистеінемії зі зростанням показників креатиніну та молекул середньої маси сироватки крові. На основі застосування сорбенту Силлард-П в комплексній консервативній терапії набрякової форми гострого панкреатиту у тварин з однією ниркою досягнуто зменшення ендогенної інтоксикації, нормалізації показників молекул середньої маси, креатиніну, сечовини сироватки крові та зменшення розростання сполучної тканини в стромі підшлункової залози і тканинах нирки.


 
 

Цікаве

Загрузка...