WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації (автореферат) - Реферат

Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Найбільш стійка стабілізація стану хворих з ХСН досягається у випадку досягнення таких доз β-АБ: метопрололу – 75 150 мг, бісопрололу – 7,5 10 мг на добу.

 2. У пацієнтів похилого віку з тяжкою ХСН титрування до цільової дози β-АБ здійснюється повільніше, ніж у пацієнтів молодого і середнього віку; цільової дози можна швидше досягнути при призначенні бісопрололу, ніж метопрололу.

 3. У пацієнтів з помірною і тяжкою ХСН титрування β-АБ до цільових доз може тривати до 6 місяців.

 4. Бісопролол або метопролол в поєднанні з інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, дигоксином, сечогінними препаратами показані хворим з помірною та тяжкою серцевою недостатністю і фібриляцією передсердь.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кітура О.Є., Жарінов О.Й. Вікові особливості переносимості та ефективності метопрололу у хворих із хронічною серцевою недостатністю // Український кардіологічний журнал. – 2003. – №4. – С. 71–76. (Дисертант проводила аналіз літературних даних, обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу).

 2. Кітура О.Є. Вікові аспекти хронічної серцевої недостатності // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2003. – Т. 3, Випуск 1(5). – С.47–51.

 3. Жарінов О.Й., Кітура О.Є. Переносність та ефективність метопрололу у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності фібриляції передсердь // Серце і судини. – 2004. – №1. – С. 81–87. (Дисертант проводила аналіз літературних даних, набір та статистичну обробку клінічного матеріалу).

 4. Жарінов О.Й., Кітура О.Є. Переносність та клініко-фармакодинамічні ефекти бісопрололу у хворих з хронічною серцевою недостатністю // Український кардіологічний журнал. – 2004. – №3. – С. 52–59. (Дисертант здійснювала аналіз літературних даних, обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу).

 5. Жарінов О.Й., Кітура О.Є. Переносність та ефективність метопрололу і бісопрололу у хворих з хронічною серцевою недостатністю залежно від віку // Запорожский медицинский журнал. – 2003. – Т. 1, №6. – С. 10–14. (Дисертант проводила аналіз літературних даних, обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу).

 6. Жаринов О.И., Волченко Г.В., Китура О.Е. Эффекты метопролола у больных с хронической сердечной недостаточностью: зависимость от дозы и длительности применения препарата // Український кардіологічний журнал. – 2002. – №3. – С. 53–56. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 7. Модификация качества жизни как возможный критерий оценки эффективности метопролола у больных с хронической сердечной недостаточностью / В.А. Бобров, О.И. Жаринов, Г.В. Волченко, О.Е. Китура // Український кардіологічний журнал. – 2001. – №4. – С. 80–84.(Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 8. Эффекты блокатора -адренорецепторов бисопролола у больных с тяжелой сердечной недостаточностью: переносимость, влияние на вегетативную регуляцию сердечного ритма и качество жизни / В.А. Бобров, О.И. Жаринов, Г.В. Волченко, О.Е. Китура // Український терапевтичний журнал. – 2001. – Т. 3, №2. – С. 38–42. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 9. Бобров В.А., Волченко Г.В., Китура О.Е. Миокардиальная дисфункция и потенциальные возможности блокаторов -адренорецепторов в лечении больных с сердечной недостаточностью // Український терапевтичний журнал. – 2001. – Т. 3, №1. – С. 34–39. (Дисертант проводила аналіз літературних даних).

 10. Переносимость и клинико-функциональные критерии эффективности метопролола (эгилока) у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью / В.А. Бобров, О.И. Жаринов, Г.В. Волченко, О.Е. Китура // Український кардіологічний журнал. – 2001. – №1. – С. 39–44. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 11. Волченко Г.В., Китура О.Е. Дозозависимые эффекты метопролола у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью // Матеріали об'єднаного пленуму правлінь українських наукових товариств кардіологів, ревматологів та кардіохірургів з міжнародною участю. "Серцева недостатність – сучасний стан проблеми". Тези доповідей. – Київ, 2002. – С. 38–39. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 12. Бобров В.А., Жаринов О.И., Волченко Г.В., Китура О.Е., Китура Е.М. Качество жизни больных с сердечной недостаточностью при стандартной терапии на фоне применения метопролола // Материалы научных трудов республиканской научно-практической конференции "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни". Тезисы. – Харьков 19-20 апреля 2001 г. – С. 12–13. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 13. Волченко Г.В., Жаринов О.И., Китура О.Е. Эффекты -адреноблокатора бисопролола у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых "Достижения и перспективы развития терапии в канун ХХІ века". Тезисы. – Харьков, 2000 г. – С. 15–16. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 14. Жаринов О.И., Волченко Г.В., Китура О.Е., Вакуленко К.Е., Шкляренко В.М. Клинико-функциональные эффекты метопролола у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью // Матеріали Української науково-практичної конференції "Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів". Тези наукових доповідей. – Київ 2001. – С. 186. (Дисертант проводила обстеження хворих).

 15. Воробйов Є.О., Кітура О.Є. Терапія β-адреноблокаторами серцевої недостатності ішемічного походження: вплив на якість життя, систолічну функцію // Матеріали пленуму правління українського наукового товариства кардіологів "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС; профілактика ускладнень". – Київ, 2003. – С. 43–44. (Дисертант проводила аналіз літературних даних, обстеження хворих, статистичну обробку та аналіз матеріалу).

 16. Кітура О.Є., Жарінов О.Й. Переносність та клініко-фармакодинамічні ефекти метопрололу у хворих з хронічною серцевою недостатністю // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України. Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2004. – С.216. (Дисертант проводила аналіз літературних даних, обстеження хворих, статистичну обробку та аналіз матеріалу).

 17. Effects of bisoprolol in patients with severe heart failure in combination with essential hypertension / G.W. Wolchenko, V.A. Bobrov, O.Y. Zharinov, O.E. Kitura //American Journal of Hypertension. – 2001. – Vol. 14, 4, part 2. – Р. 203–204. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

 18. Effect of bisoprolol in patients with essential hypertension complicated by severe heart failure / G.W. Wolchenko, O.Y. Zharinov, V.A. Bobrov, O.Ye. Kitura // Journal of Hypertension. – 2001. – Vol. 19, Suppl. 2. – P. S238. (Дисертант здійснила обстеження всіх хворих).

Анотація

Кітура О. Є. Вікові особливості переносимості та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2005.

Мета дослідження – оптимізація застосування селективних β-адреноблокаторів (β-АБ) метопрололу і бісопрололу у пацієнтів із помірною та тяжкою хронічною серцевою недостатністю (ХСН) на основі порівняння їх переносності та ефективності залежно від віку і наявності фібриляції передсердь. Обстежено 129 хворих віком 38 – 74 роки із ХСН ІІІ – ІV функціональних класів, фракцією викиду лівого шлуночка менше 35 %. Встановлено, що переносність β-АБ, швидкість досягнення цільових доз залежить від віку. Цільових доз метопрололу і бісопрололу частіше досягали пацієнти молодого віку, пацієнти похилого віку швидше досягають цільових доз бісопрололу. Імовірними предикторами досягнення цільової дози β-АБ є початковий рівень артеріального тиску, а також рівень норадреналіну в сироватці крові. Ефективність β-АБ залежала від величини досягнутої середньодобової дози препарату. Виявлено, що покращання асоційованої зі станом здоров'я якості життя та дистанції 6-хвилинної ходьби відбувається повільніше у хворих похилого віку. Наявність фібриляції передсердь не перешкоджає досягненню цільових доз метопрололу. Достовірної різниці динаміки клініко-функціональних показників залежно від фонового ритму не виявлено. Позитивні клінічні та гемодинамічні ефекти метопрололу і бісопрололу не залежать від етіології ХСН.


 
 

Цікаве

Загрузка...