WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації (автореферат) - Реферат

Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації (автореферат) - Реферат

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено рекомендації щодо диференційованого застосування метопрололу і бісопрололу у пацієнтів із систолічною дисфункцію лівого шлуночка і тяжкою серцевою недостатністю залежно від віку. Обґрунтована необхідність досягнення цільових доз β-АБ, у тому числі у пацієнтів літнього віку. Доведена доцільність диференційного підходу при титруванні β-АБ залежно від віку, особливостей гемодинаміки, а також застосованого препарату. Встановлено, що β-АБ показані хворим з ХСН як при синусовому ритмі, так і при ФП. Визначені критерії, які можуть застосовуватись для оцінки ефективності тривалого лікування β-АБ.

Впровадження в практику результатів дослідження. Результати роботи впроваджені у практику кардіологічного відділення Полтавської обласної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, терапевтичного відділення Полтавської обласної лікарні №2, Чернігівського обласного кардіологічного диспансеру, кардіологічного відділення центральної клінічної лікарні м. Івано-Франківська, в навчальний процес кафедри госпітальної терапії та кафедри загальної практики і сімейної медицини Української медичної стоматологічної академії. Про це свідчать відповідні акти впровадження результатів дисертаційної роботи. Результати роботи використані в методичних рекомендаціях "Застосування -адреноблокаторів у лікуванні хворих з хронічною серцевою недостатністю" (К.: КМАПО, 2001. – 24 с.).

Особистий внесок здобувача. Подані в роботі наукові матеріали і фактичні дані становлять особистий внесок здобувача у розробку дослідженої теми. Автор самостійно виконала патентно-інформаційний пошук і аналіз літературних даних з теми дисертації, здійснила відбір та клініко-інструментальне обстеження пацієнтів на всіх етапах дослідження, зокрема, загальноклінічне обстеження, проведення тесту з 6-хвилинною ходьбою, ехокардіографічні дослідження та визначення рівня катехоламінів у сироватці крові. Автор самостійно підготувала базу даних і виконала статистичну обробку матеріалів, оформила наукові статті. Текст дисертаційної роботи і автореферату особисто написаний здобувачем.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювалися на об'єднаному пленумі правлінь Українських товариств кардіологів, ревматологів та кардіохірургів з міжнародною участю "Серцева недостатність – сучасний стан проблеми" (Київ, 2002 р.), республіканській науково-практичній конференції молодих учених "Достижения и перспективы развития терапии в канун ХХI века" (Харків, 2000 р.), Українській науково-практичній конференції "Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до практики" (Київ, 2001 р.), Республіканській науково-практичній конференції "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни" (Харьков, 2001 р.), пленумі Правління Українського наукового товариства кардіологів з міжнародною участю "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС; профілактика ускладнень" (Київ, 2003 р.), VII Національному конгресі кардіологів України (Дніпропетровськ, 2004 р.), а також 11-ій Європейській зустрічі з гіпертензії (Мілан, Італія, 2001 р.).

Публікації. Матеріали, які увійшли до дисертації, були опубліковані у 10 наукових статтях у виданнях, визначених ВАК України для публікації результатів дисертаційних робіт, а також у 8 тезах наукових доповідей.

Об'єм та структура дисертації. Дисертація складається із списку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, розділу "Матеріал і методи дослідження", чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури. Текст дисертації викладений на 189 сторінках машинописного тексту, фактичні дані висвітлені в 95 таблицях та у 12 рисунках. Бібліографічний покажчик містить 178 джерела, із них 44 кирилицею та 134 латиною.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Матеріал і методи дослідження. У дослідження було включено 129 хворих віком від 38 до 74 років (в середньому 56,2 9,4 роки) з ХСН ІІІ і ІV ФК за класифікацією NYHA. Залежно від віку, хворі були поділені на три групи. В першу групу увійшли 30 (23,2 %) пацієнтів віком до 44 років (в середньому 43,9 2,1 року). Серед них було 12 (40 %) хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і 18 (60 %) – на дилятаційну кардіоміопатію (ДКМП). У 10 (33,3 %) пацієнтів зареєстрована ФП. Співвідношення кількості пацієнтів з ІІІ і ІV ФК на момент госпіталізації становило 14/16.

У другу групу включено 46 хворих (35,6 %) віком 45-59 років (в середньому 52,6 4,0 року). У 31 (67,4 %) хворого ХСН ішемічного походження, у 15 (32,6 %) – неішемічного походження. У 17 (36,9 %) хворих зареєстрована ФП. Співвідношення кількості пацієнтів з ІІІ і ІV ФК на момент госпіталізації становило 22/24.

У третю групу хворих ввійшли 53 (41,0 %) пацієнти віком 60-74 роки (в середньому 66,7 4,5 року). У 43 (81,1%) пацієнтів діагностовано ІХС, у 10 (18,9 %) – ДКМП. У 31 (58,4 %) хворого зареєстрована ФП. Співвідношення кількості пацієнтів з ІІІ і ІV ФК на момент госпіталізації становило 24/29. У всіх пацієнтів фракція викиду (ФВ) не перевищувала 35 %.

До дослідження не залучалися хворі: з активними запальними захворюваннями, з синдромом слабкості синусового вузла чи атріовентрикулярною блокадою ІІ – ІІІ ступенів, синусовою брадикардією, на декомпенсований цукровий діабет, гострий інфаркт міокарда або гострі коронарні синдроми, інфаркт міокарда, що розвинувся протягом останніх 6 місяців, з вадами серця, з тяжкою патологією з боку легень, нирок, печінки.

Діагноз ХСН верифікували на основі даних анамнезу, фізичного обстеження, змін електрокардіограми, ехокардіографічних, рентгенологічних, лабораторних методів дослідження. Діагноз ІХС встановлювався за такими показниками: наявність типових нападів стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, змін електрокардіограми під час навантажувальних проб. Через відсутність специфічних для ДКМП критеріїв діагностики при встановленні діагнозу виключали інші можливі причини ХСН [Ф.Т. Агеев, В.Ю. Мареев, 1995]. Групи хворих були порівняні за віком, статтю, клінічними показниками тяжкості ХСН, співвідношенням хворих із ХСН ішемічного і неішемічного походження.

Методи дослідження. У період перебування на стаціонарному лікуванні, при наступних амбулаторних візитах (через 3, 6, 12 місяців лікування) пацієнти проходили комплексне клінічне та ехокардіографічне обстеження. Клінічне обстеження включало оцінку суб'єктивного стану, динаміку клінічних об'єктивних показників, зокрема таких як частота і ритм пульсу, рівень артеріального тиску за Коротковим. Переносність β-АБ вивчали на підставі оцінки кількості пацієнтів, які досягли цільових доз, кількості побічних подій, що сповільнювали титрування препарату або призводили до його відміни.

Спеціальні методи обстеження: дистанція 6-хвилинної ходьби; оцінка асоційованої із станом здоров'я якості життя пацієнтів з використанням Мінесотського опитувальника "Життя із серцевою недостатністю"; ехокардіографічна оцінка внутрішньосерцевої гемодинаміки з використанням апарату "Sim-5000 plus" з механічним датчиком 3,5 мГц в М- і В-режимах. Визначали наступні показники: кінцево-діастолічний розмір ЛШ, розмір лівого передсердя, товщину міжшлуночкової перетинки, товщину задньої стінки ЛШ в систолу та діастолу, кінцево-діастолічний об'єм (КДО) ЛШ та кінцево-систолічний об'єм (КСО) визначали за методом Simpson. Фракцію викиду визначали як відношення величин ударного об'єму (УО) і КДО. Для визначення маси міокарда ЛШ (ММЛШ) користувалися формулою B. Troy (1972). Індекс маси міокарда ЛШ (ІММЛШ, г/м2) обчислювали як відношення ММЛШ до площі поверхні тіла (S), визначеною за стандартною номограмою: ІММЛШ=ММЛШ/S. Рівень катехоламінів (адреналін (А) і норадреналін) визначали в сироватці крові імуноферментним методом.


 
 

Цікаве

Загрузка...